بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دامنه کاربرد

.1اين استاندارد به نحوه حسابداري سرمايه گذاريها و الزامات افشاي اطلاعات مربوط مي پردازد.

.2در صورتهاي مالي واحد تجاري اصلي، در صورتيکه در استانداردهاي حسابداري مربوط به سرمايه گذاري در واحد هاي تجاري فرعي و وابسته نحوه  عمل ديگري مجاز شده باشد.

اسلاید 2 :

دامنه کاربرد

موارد زير در اين استاندارد مورد بحث قرار نمي گيرد:

.1مباني شناخت درآمدهايي که به صورت سود تضمين شده، سود سهام و غيره از سرمايه گذاريها عايد مي شود (استاندارد شماره 3).

.2سرمايه گذاري در واحدهاي تجاري فرعي و وابسته در صورتهاي مالي تلفيقي.

.3سرمايه گذاري خاص از جمله ابزارهاي مالي پيچيده.

.4سرمايه گذاريهايي که توسط طرحهاي مزاياي بازنشستگي و موسسات بيمه عمر انجام مي شود.

.5سرمايه گذاري در املاک.

اسلاید 3 :

سرمايه گذاري

نوعي دارايي است که واحد سرمايه گذار براي افزايش منافع اقتصادي از طريق توزيع منافع (به شکل سود سهام، سود تضمين شده واجاره)، افزايش ارزش يا ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي از مناسبات تجاري) نگهداري مي کند.

اسلاید 4 :

سرمايه گذاري سريع المعامله در بازار

نوعي سرمايه گذاري است که براي آن بازار فعالي که آزاد و در دسترس است وجود دارد به طوري که از طريق آن بتوان به ارزش بازار يا شاخصي قابل اتکا که محاسبه ارزش بازار را امکانپذير سازد،  دست يافت.

اسلاید 5 :

سرمايه گذاري در املاک

عبارتست از سرمايه گذاري در زمين يا ساختماني که عمليات ساخت و توسعه آن به اتمام رسيده و به جهت ارزش بالقوه اي که از نظر سرمايه گذاري دارد و نه به قصد استفاده توسط واحد تجاري سرمايه گذار يا شرکتهاي همگروه آن، نگهداري مي شود.

اسلاید 6 :

شيوه هاي کسب منافع اقتصادي سرمايه گذاريها

Øدريافتهاي ناشي از توزيع منافع سود سهام

Ø  منفعت سرمايه اي مثل افزايش ارزش

Øمنافع حاصل از ساير مزايا (مانند مزاياي ناشي  

    از مناسبات تجاري)

Ø

اسلاید 7 :

انواع سرمايه گذاري

اشکال و دلايل گوناگون سرمايه گذاريها:

Ø در قالب اسنادي که بيانگر بدهي پولي به دارنده آنهاست (نظير برخي اوراق مشارکت).اين نوع اسناد متضمن سود تضمين شده حداقلي     مي باشند.

Ø در قالب مالکيت سهام يک واحد تجاري ديگر باشند که اين سرمايه گذاريها بيانگر حقوق مالي است.

Ø به صورت نگهداري داراييهاي عيني مثل زمين و ساختمان و فلزات گرانبها باشند.

اسلاید 8 :

طبقه بندي سرمايه گذاريها

vچنانچه واحد تجاري طبق استاندارد شماره 14 داراييهاي خود را به جاري و غير جاري تفکيک مي کند

سرمايه گذاري جاري                    تحت سر فصل داراييهاي  جاري

 سرمايه گذاري بلند مدت              تحت سرفصل داراييهاي غير جاري

vچنانچه واحد تجاري طبق استاندارد شماره 14 داراييهاي خود را به جاري و غير جاري تفکيک نمي کند

 به منظور تعيين مبلغ دفتري آنها بر اساس اين استاندارد، خصوصيات سرمايه گذاري ازنظرجاري يا بلندمدت بودن مبناي کارقرارمي گيرد.

اسلاید 9 :

سرمايه گذاري جاري

به طبقه اي از سرمايه گذاريها گفته مي شودکه سرمايه گذاري بلند مدت نباشد.

اسلاید 10 :

سرمايه گذاري بلند مدت

به طبقه اي از سرمايه گذاريها گفته مي شود که به قصد استفاده مستمر در فعاليتهاي واحد تجاري نگهداري شود. يک سرمايه گذاري هنگامي به عنوان دارايي غير جاري طبقه بندي مي شود که قصد نگهداري آن براي مدت طولاني به وضوح قابل اثبات باشد يا توانايي واگذاري آن توسط سرمايه گذار مشمول محدوديتهايي باشد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید