بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

  • هد ف عمد ه جا معه شناسان مطالعه مراحلي است که بوسيله آن رفتارانسان بوجود آمده وتغيير مي پذيرد.چارلزکولي وويليام سامنرازاولين جامعه شناسان آمريکايي هستندکه نهادهاي اجتماعي راتعريف کرده وبين آنهاوپديده هاي ديگرفرق گذاشته اند.کولي مسأله راازلحاظ ذهن مورددقت قراردادوگفت:تنهادرفردنيست بلکه درگروه هاي ابتدايي هم ماهيت انسان پيشرفت نموده وپديده اجتماعي اوليه رادريافت مي کند.(مک کلانگ لي_269_1369)
  • کولي نوشت که"خودوجامعه،دوپديده همزاداند".همين تاکيدبرپيوندارگانيک وگسست ناپذيرخودوجامعه.موضوع اصلي بيشترنوشته هاي کولي راتشکيل مي دهدوبه عنوان خدمت اصلي اوبه جامعه شناسي وروانشناسي اجتماعي نوين،همچنان مطرح است.(لوئيس کوزر-409-1377).
  • کولي چندبارتکرارمي کند،زندگي ما،بعنوان يک انسان واگرمابخواهيم علم جامعي نسبت به آن داشته باشيم بايدآنراهمانطورکه هست ببينيم،اگرآنراخردوخراب کنيم درمراحلي ازبين مي رود.(huma uture-cooley-.179-1902)يک عنصرديگر،يعني مفهوم پيشرفت،کولي رابابرخي ازمعاصرانش بويژه باوارد،اسمال،سامنروگيدينگز مرتبط ساخته بود.کولي هماوازباآنهامعتقدبودکه سرشت بشرانعطاف پذيروتعديل پذيراست وانسان موجودي آموزش پذيراست ازهمين روي بايددرمورد آينده بشرخوشبين بود.(لوئيس کوزر-430-1377)

اسلاید 2 :

زندگينامه:

       "چارلز هورتون کولي درگوشه محوطه کالج آن آربر وابسته به دانشگاه ميشيگان زاده شدوتقريبا" همه زندگي اش رادرهمين محيط به سربرد.

        خانواده کولي ريشه درنيوانگلندداشت.اين خانواده ازبازماندگان بلافصل پنجاهمين کولي اند که پيش از1640نزديک اسپرينگ فيلدماساچوست اقامت گزيدند."(لوييس کوزر-420-1377)

       پدرکولي مردي بلندپروازبودباوجوديکه متعلق به يک خانواده کشاورزبود،بخاطرورزيدگي وتلاشي که داشت توانست درامورحقوقي آوازه اي پيداکند.ولي ارتباط کولي باپدرش سردبود"چارلزکه چهارمين فرزند اين قاضي سرشناس بود،زماني چشم به جهان گشوده بودکه خانواده اش پايگاه ممتازي کسب کرده بود.

        اوکمرو ونيمه معلول بودوازلکنت زبان شديدرنج مي برد، همبازي هاي اندکي داشت وبيشتربه خيالپروري ومطالعه درتنهايي گرايش داشت"(لوئيس کوزر-420-421-1377)

اسلاید 3 :

      درسال1890براي ادامه تحصيل دراقتصادسياسي وجامعه شناسي به دانشگاه ميشيگان رفت.رساله دکترايش رابعنوان"نظريه حمل ونقل"نوشت که خوديک بررسي پيشگامانه دربوم شناسي انسان بود ودر1894درجه دکتراگرفت.

     "کولي رتبه هاي دانشگاهي رابه سرعت پشت سرگذاشت اودر1899به استادياري ودر1904به دانشياري رسيدوسه سال بعدبه مقام استادي دست يافت"(لوئيس کوزر-422-1377)

      کتابهاي کولي به تدريج وبراساس يادداشتهاي تهيه شده دريک دوره طولاني نوشته شده بودند.سرشت بشري وسامان اجتماعي در1902منتشرشد،اماقرينه ،آن سازمان اجتماعي هفت سال بعدبه چاپ رسيد.سومين اثراوفراگرداجتماعي،پس ازيک فاصله 9ساله در1918منتشرشد."(لوئيس کوزر-423-1377)

 

اسلاید 4 :

ذهن:

      ذهن در نظر کولی پدیده ای اجتماعی است که در پویش اجتماعی تکوین می یابد . طی این پویش ذهن همراه با رشد تجربیات افراد غنی تر شده و توسعه می یابد.بدین ترتیب وی ذهن را چیزی بیش از سیماها کارکردی اعصاب میداند.

        وی در کتاب«طبیعت انسانی ونظم اجتماعی »میگوید:«ذهن بشر در واقع مخزنی است انباشته از اشکال عجیب زندگی که از آگاهیها و روشنایی های فکری سرشار است وتا زمانی که از طریق این مخزن تاریک ومبهم تجانس یافته ،می توان فهمید که چگونه برخی عناصر تحریک شده و انتشار می یابند، دشوار میتوان به پیش بینی ومهار کردن آنها امید وار بود.»(توسلی 297_1382)

اسلاید 5 :

مفهوم ذهن

–بنابراین از نظر کولی ذهن صرفا پدیده ای زیستی واندامی نیست بلکه پدیده ای است که در روند تجربیات اجتماعی افراد شکل گرفته ،توسعه می یابد و غنی تر می شود .ذهن مخزنی است از صورتها وتجربیات زندگی که توسط نیرویی تفکر و آگاهی ،به شکلی طبقه بندی شده، که قادر به کنترل تحریکات واعمال بشری است .               

آنچه مخزن تاریک وپر ابهام را روشنایی می بخشد  

قدرت تفکر و آگاهی است.

اسلاید 6 :

خود(خودآینهسان(

خودازنظرکولیسیمایدرونیشخصیت و مرکزوکانونذهناستکهدارایدونوعوضعیتاست:

.1وضع ذهنی «خود»که من فاعلی تشکیل دهنده آن است

.2وضع عینی «خود»یا من برتر یامن مفعولی که جنبه اجتماعی خود است(توسلی 297_1382)

اسلاید 7 :

وضع ذهنی «خود»که من فاعلی

     خود ذهنی عکس العمل آگاهانه تحریک است و آگاهی هرشخص را متجانس می سازد .خود ذهنی بخشی از خود است که در تلاش یافتن عکس العمل خود آینه ای خویش در پاسخهای دیگر مردم است .(توسلی -297-1382)

اسلاید 8 :

وضع عینی «خود»یا من برتر یامن مفعولی

     خود عینی کاملا جنبه اجتماعی دارد و وابسته به اجبار اجتماعی و قوانین اخلاقی و انتظارات دیگران است.(توسلی-297-1382)

اسلاید 9 :

خود آینه سان

    کولی سعی در تبیین چگونگی شکل گیری خو در رابطه متقابل فرد وجامعه و در تجربه اجتماعی دارد.مکانیسم این عمل عبارت از نگاه کردن خود در آینه دیگران است.(تنهایی-410-1374)

      وی چنین استدلال میکرد که خودیک شخص از رهگذرتبادل اوبا دیگران رشدمی یابد .(لوئیس کوزر -410-1377)

اسلاید 10 :

خود آینه سان

     به عقیده کولی:«خواستگاه اجتماعی زندگی یک شخص از رهگذر نشست وبرخواست او با اشخاص دیگر پدید میآید.»به نظر او خود نخست فردی وسپس اجتماعی نمی شود ،بلکه از رهگذر یک نوع ارتیاط دیالکتیکی شکل می گیرد. آگاهی یک شخص از خودش بازتاب افکار دیگران درباره خودش است؛پس به هیچ روی نمی توان از خودهای جداگانه سخن به میان آورد.

    «بدون اداراک همبسته شما ،او و آنها ،هیچ ادارکی از من نمی تواند در ذهن صورت بندد».(لوئیس کوزر -410-1377)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید