دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن

PowerPoint قابل ویرایش
89 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

  امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای  3 سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند. در ین شیوه ، آجـرکاری با رعـایت حدود 5 سانتی متر فاصله از سفـت کاری اجرا می شود. بدیهی است  ضخامت آجر 3 سانتی که آجر پلاک نیز گفته می شود ، 2 سانتی متر و حـدود 3 سانتی متر نیـز برای ملات پشت آجر در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است که این روش ، کاملاً غلط می باشد ، زیرا این شیوه اجـرای نماسازی آجـری ، هرگز پیوندی با سفت کاری نداشته و در اثر کـمترین تحـرک در مـقابل زلـزله ، خطـر جدا شدن آن از نما در پیش خـواهد بود.

اسلاید 2 :

امروزه آجر فشاری با ضخامت 5 تا 7 سانتی متر ضخامت تهیه شده و برای سفت کاری به کار می رود. ضمنا در بسیاری موارد ، از آجر سفال برای دیوارهای خارجی سفت کاری نیز استفاده می شود. در این روش ، اتصال دادن « آجر 3 سانتی » با عرض 10 سانتی متر با سفت کاری ، باید تواماً با دیواره پشت نما بنایی شود. مسلماً در هر چند رج یکبار رج های آجر 3 سانتی به  راستای آجر فشاری یا آجر سفال رسیده که با کشیدن ملات ماسه و سیمان کاملاً نرم و خواباندن توری گالوانیزه در عرض دیوار از ناحیه جلوی نما تا پشت دیوار ، سفت کاری اتصال بین دیوار نمای 10 سانتی متری از آجر 3 سانتی با دیوار پشت نما به وجود خواهد آمد.

اسلاید 3 :

توجه : اگر برای نماسازی آجری

از آجرهای 3 سانتی متری سوراخ دار

استـفاده شود ، ملات مـاسه و سیمــان

بایددر سـوراخ های آجرنما رانده شود.

ایـــن اجـــــرا ، سبب دوبـل سازی در 

رج های نمــا خواهد شد.

اسلاید 4 :

اگر هنگام دیوارسازی فضاها در قسمت بیرونی ، که اکثراً با آجر فشاری انجام می شود ، همزمان از آجر 5 سانتی متری که 10 سانتی متر عرض دارد استفاده می شود ، نما در شرایط مطلوب ، به طـور گونیا و اصـطلاحاً  « راست و درست و بدون رفتی » و با رنگی کاملاً یکدست تهیـه شده و با رعـایت پـیوند و اتـصالات کامـل بنـایـی می شود. در ایـن روش ، اولاً در دیوارهای خارجی ( که عموما با عـرض 20 سانتی متر باید ساخته شود ) صرفه جویی در ضخامت دیوار ایجاد می شود ، زیرا نما و پشت نما تواماً اجـرا می گـردد، ثانیاً این شیوه اجـرایی سبب پایـداری و مقـاومت کامل دیوار خارجی خواهـد شد. قـابل ذکر است اگـر اطـراف پنجـره ها با سر چارکه کشی و با رعایت پیش آمدگی از راستای « اسپرنما » حدود 1 تا 2 سانتی متر باشد ، زیبایی دو چندانی به نما خواهد بخشید.

اسلاید 5 :

توجه مهم :

  در مواردی ، برای نمـای آجری از انـواع نقوش مطــلوب و زیبای آجر هم 3 و هم 5 سانتی متری استفاده می شود. نظر به این که اتصال بین دو جداره از نمای آجر با سفت کاری باید به درستی و دقـت انجام شود، هنگام بنایی سفت کاری برای پشتوانه نمای آجری می توان با به کار گیری « اسکـوپ های فلــزی » به فاصــله هـر 30 سانتی متر،  اتصال بین نمای آجری 10 سانتی متری رابا سفت کاری به وجود آورد.

اسلاید 6 :

ضوابط طراحی در آجرکاری :

       اصولاً از شطرنج بندی می توان انواع نقوش آجری را در بهترین شکل ممــکن از انـواع طـــــــرح های خفته و راســته ، حصـیری ، جـناغی ، گل برگردان ، سم آهویی ، کلوک بندان و بسیاری دیگر از طرح های ذکر شده و شاخه های بس فـراوان آن ها هرچند به شکل قـاب بندی خرد و متوسط با پیش آمدگی در متن هره بنـدی به اندازه 2 سـانتـی متر از بر « اسپر » ساده و طویل آجری و به واقع کل نمای ساختمان را متحول ساخت و هنر آفـرید. بـنابراین برآن شـدیم که چـند نمونه از «نقوش آجری » را در این قسمت بیاوریم.

اسلاید 7 :

برای نصب اولین رج سنگ نما ، باید در اجرای سفت کاری تا سطح نصب اولین رج به اندازه 6 سانتی متر ، 3 سانتی متر برای ملات پشت سنگ و 3 سانتی متر برای ضخامت سنگ ( اگر ضخامت سنگ زیاد باشد ) در نظر گرفته می شود. یعنی سفت کاری تا تراز محل نشست سنگ با ریشه پیش آمده ساخته می شود. پس از سطح تراز ، پس نشین سفت کاری به اندازه 6 سانتی متر عقب ساخته می شود.

توجه 1 : آخرین رج پیش آمده از سفت کاری زیر سنگ  ، باید کاملاً تراز بنایی شود. اگر سطح زیر اولین رج سنگ نما تراز نباشد ، شمشه گیری با ملات ماسه و سیمان باید در حالت کاملاً تراز اجرا شود.

اسلاید 8 :

توجه 2 : اگر سطح تراز به اندازه چند میلی متر بالا یا پایین باشد ، با گوه گذاری از چوب به شکل سروته باریک در زیر قطعات سنگ ، اولین رج با عمل ترازسازی در شروع کار به وجود خواهد آمد.

توجه 3 : اولین رج سنگ نما می تواند به نام سنگ مسنی از نوع دو تیشه ، تیره یا سیاه باشد تا اولاً سبب شکل دهی به نما شده ، ثانیاً در اثر ترشح آب باران و غیره اثر لک شدن در ازاره سنگ به چشم نیاید. ضمناً این رج که به نام سنگ مسنی یا ازاره مشهور شود. در مواردی ، پس از رج مسنی یا ازاره ، امکان استفاده از قرنیز با پیش آمدگی به اندازه 1 تا 2 سانتی متر که امروزه « تخم مرغی » گفته می شود مورد استفاده باشد.

اسلاید 9 :

نظر به این که شاقول کردن هـر رج با رج زیرین ، سبب اشــکالاتی از جمله غیر شمشه ای و عدم یک باد بودن و نیز موجدار شدن سطح رج ها در چند میلی متر پس و پیش خصوصاً برای نماسازی های مـــرتفع قـابل پـیش بینی خــواهد بود، پس از نـصب اولین رج ، عـمل شـاقول کردن دو نبـش قطعه اولـین و آخرین سنگ رج اول با شاقول سنگینی برای ساختـمان ها یک تا دو طبقـه انجام می شود. اما بـرای سـاختمان های مرتفع با استفـاده از شاقــول دهی توسط دوربین تئودولـیت روی تیرک چوبی که به طــور مقــاوم بر سطــح دست انداز مستـقر شده یا موارد مشابه دیگـری که به وجود می آید ، « نشانه گذاری » از شـاقول « محور قائم » انجام می شود.

اسلاید 10 :

ریسمان کار  از دو نبش رج اول به نقطه نشانه گذاری روی تیرک چوبی به طور کشیده و کاملاً محکم بسته می شود. این عمل اصطلاحاً « قاپان » یا « قاپون کردن » گفته می شود.

توجه : عمل قاپان کردن در دو نبش ابتدایی و انتهایی انجام خواهد شد.

اگر طول نما طویل باشد ، با ریسمان کشی افقی در راستای دو ریسمان کشی عمودی « قاپان » در چندین محل خصوصاً در راستای نبش پنجره ها نیز برای داشتن قاپان های میانی انجام می شود.

تـوجه : با استفــاده از قــاپان بنـدی ، نصب رج هــای سنـگ با رعـایت اصطلاحاً « بادخور » ، رج به رج به راحتی و دقت عمل ، نصب می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 89 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود پاورپوینت نحوه تعریف و استفاده از انواع متغیرها در ویژوال

PowerPoint قابل ویرایش
24 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :1) نحوه معرفی متغیر ها در ویژوال 2) قوانین نامگذاری متغیرها در ویژول3) انواع داده در ویژوال4) انواع متغیر در ویژوال5) نحوه مقددار دهی به متغیر هااسلاید 2 :1)نحوه معرفی متغیرها در ویژوالnمتغیر مکانی از حافظه است که برای نگهداری داده ها و اطلاعات حاصل از پردازش داده ها استفاده می شودnمتغیر ظرف نگهداری ...

دانلود مقاله بررسی و ارزیابی مزایا و معایب انواع روشهای اجرای پروژه و مقایسه آنها

word قابل ویرایش
20 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
چکیدهبا ظهور شیوه هاي اجراي پروژه به صورتهاي طراحی- ساخت (DB)، طراحی- ساخت - بهـره بـرداري (DBO)، مـدیریت ساخت (MC) و ساخت - بهره برداري - انتقال (BOT) ، بعنوان انتخابهاي موفـق اجـراي پـروژه هـا در بخـش عمـومی، نگرش نوینی در احداث صنایع توسط دولتها و کارفرمایان ایجاد شـده اسـت. اسـتفاده از شـیوه هـاي متنـوع ت ...

دانلود مقاله تشریح پارامترها و نحوه بدست آوردن داده های ورودی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس برای مدلسازی انواع سازه های بتن مسلح

word قابل ویرایش
13 صفحه
21700 تومان
چکیدهبتن مسلح یکی از پیچیده ترین مصالح برای مدلسازی در نرم افزار اجزا محدود است. در مدلسازی عددی، تعریف رفتار دقیق مصـالح در فشـار و کشش در دو فاز الاستیک و پلاستیک می تواند اثرات زیادی در نتایج خروجی های نرم افزار اجزا محدود داشته باشد. مدل پلاستیک آسیب دیـدهبتن، تکنیکی است که قابلیت نشان دادن رفتار غیر خطی ...

دانلود پاورپوینت نحوه محاسبه میزان رشد ناشی از اجرای کتاب و کنترل اسناد مالی پرداختی

PowerPoint قابل ویرایش
25 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مواد مرتبط: *تنها در سال اول اجرای این دستورالعمل، کارانه تعدیل شده بند ج-1، براساس متوسط میزان رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب، تعدیل می‌گردد: *متوسط رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب در بیمارستان × کارانه تعدیل شده براساس بند ج-1 = کارانه نهایی تعدیل شده بخ ...

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با مفاهیم و نحوه اجرای

PowerPoint قابل ویرایش
6 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : آشنايي با 5S  5S حروف اول پنج واژه ژاپني است كه به ترتيب عبارتند از :    Seiri                                Sort                                  تشخيص    Seiton                             Systematize                           ترتيب      Seiso          ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع نما ونحوه ی اجرای آن

PowerPoint قابل ویرایش
53 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : فلسفه نما: از جمله کارهای نهایی وتکمیلی در ساختمان به منظور به تصویر کشیدن چهری واقعی و زیبای آن نماسازی است . نما سازی مبین شخصیت ساختمان و زیبایی محیط مورد توجه است. اسلاید 2 : در کنار هم قرار گرفتن ساختمان ها و چسپيدن آنها به يکديگر باعث شده ساختمانهاي ...

دانلود فایل پاورپوینت انواع پمپ ها و نحوه کار آن ها

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : پمپ هاي هيدروليكي: با توجه به نفوذ روز افزون سيستم هاي هيدروليکي در صنايع مختلف وجود پمپ هايي با توان و فشار هاي مختلف بيش از پيش مورد نياز است . پمپ به عنوان قلب سيستم هيدروليک انرژي مکانيکي را که توسط موتورهاي الکتريکي، احتراق داخلي و ... تامين مي گردد ...

مقاله معرفی انواع روشهای اجرایی ستونهای سنگی به عنوان روشی نوین در بهسازی خاک

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
معرفی انواع روشهای اجرایی ستونهای سنگی به عنوان روشی نوین در بهسازی خاک چکیده ستون سنگی روشی ایست برای بهسازی خاک سست به منظور ایده آل سازی پارامترهای خاک موجود.امروزه ستونهای سنگی به سه روش تر ،خشک و دریایی اجرا می شود.به طور مشترک اساس کار بدین صورت است که با حفر چاه هایی با عمق ، قطر و فواصل معین و پر ...