دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن

PowerPoint قابل ویرایش
89 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع نماسازی و نحوه اجرای آن قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

  امروزه برای نماسازی آجری ، بیشتر از آجرهایی که دارای  ۳ سانتی متـر ضـخامت می باشد استفـاده می کـنند. در ین شیوه ، آجـرکاری با رعـایت حدود ۵ سانتی متر فاصله از سفـت کاری اجرا می شود. بدیهی است  ضخامت آجر ۳ سانتی که آجر پلاک نیز گفته می شود ، ۲ سانتی متر و حـدود ۳ سانتی متر نیـز برای ملات پشت آجر در نظر گرفته می شود. قابل ذکر است که این روش ، کاملاً غلط می باشد ، زیرا این شیوه اجـرای نماسازی آجـری ، هرگز پیوندی با سفت کاری نداشته و در اثر کـمترین تحـرک در مـقابل زلـزله ، خطـر جدا شدن آن از نما در پیش خـواهد بود.

اسلاید ۲ :

امروزه آجر فشاری با ضخامت ۵ تا ۷ سانتی متر ضخامت تهیه شده و برای سفت کاری به کار می رود. ضمنا در بسیاری موارد ، از آجر سفال برای دیوارهای خارجی سفت کاری نیز استفاده می شود. در این روش ، اتصال دادن « آجر ۳ سانتی » با عرض ۱۰ سانتی متر با سفت کاری ، باید تواماً با دیواره پشت نما بنایی شود. مسلماً در هر چند رج یکبار رج های آجر ۳ سانتی به  راستای آجر فشاری یا آجر سفال رسیده که با کشیدن ملات ماسه و سیمان کاملاً نرم و خواباندن توری گالوانیزه در عرض دیوار از ناحیه جلوی نما تا پشت دیوار ، سفت کاری اتصال بین دیوار نمای ۱۰ سانتی متری از آجر ۳ سانتی با دیوار پشت نما به وجود خواهد آمد.

اسلاید ۳ :

توجه : اگر برای نماسازی آجری

از آجرهای ۳ سانتی متری سوراخ دار

استـفاده شود ، ملات مـاسه و سیمــان

بایددر سـوراخ های آجرنما رانده شود.

ایـــن اجـــــرا ، سبب دوبـل سازی در 

رج های نمــا خواهد شد.

اسلاید ۴ :

اگر هنگام دیوارسازی فضاها در قسمت بیرونی ، که اکثراً با آجر فشاری انجام می شود ، همزمان از آجر ۵ سانتی متری که ۱۰ سانتی متر عرض دارد استفاده می شود ، نما در شرایط مطلوب ، به طـور گونیا و اصـطلاحاً  « راست و درست و بدون رفتی » و با رنگی کاملاً یکدست تهیـه شده و با رعـایت پـیوند و اتـصالات کامـل بنـایـی می شود. در ایـن روش ، اولاً در دیوارهای خارجی ( که عموما با عـرض ۲۰ سانتی متر باید ساخته شود ) صرفه جویی در ضخامت دیوار ایجاد می شود ، زیرا نما و پشت نما تواماً اجـرا می گـردد، ثانیاً این شیوه اجـرایی سبب پایـداری و مقـاومت کامل دیوار خارجی خواهـد شد. قـابل ذکر است اگـر اطـراف پنجـره ها با سر چارکه کشی و با رعایت پیش آمدگی از راستای « اسپرنما » حدود ۱ تا ۲ سانتی متر باشد ، زیبایی دو چندانی به نما خواهد بخشید.

اسلاید ۵ :

توجه مهم :

  در مواردی ، برای نمـای آجری از انـواع نقوش مطــلوب و زیبای آجر هم ۳ و هم ۵ سانتی متری استفاده می شود. نظر به این که اتصال بین دو جداره از نمای آجر با سفت کاری باید به درستی و دقـت انجام شود، هنگام بنایی سفت کاری برای پشتوانه نمای آجری می توان با به کار گیری « اسکـوپ های فلــزی » به فاصــله هـر ۳۰ سانتی متر،  اتصال بین نمای آجری ۱۰ سانتی متری رابا سفت کاری به وجود آورد.

اسلاید ۶ :

ضوابط طراحی در آجرکاری :

       اصولاً از شطرنج بندی می توان انواع نقوش آجری را در بهترین شکل ممــکن از انـواع طـــــــرح های خفته و راســته ، حصـیری ، جـناغی ، گل برگردان ، سم آهویی ، کلوک بندان و بسیاری دیگر از طرح های ذکر شده و شاخه های بس فـراوان آن ها هرچند به شکل قـاب بندی خرد و متوسط با پیش آمدگی در متن هره بنـدی به اندازه ۲ سـانتـی متر از بر « اسپر » ساده و طویل آجری و به واقع کل نمای ساختمان را متحول ساخت و هنر آفـرید. بـنابراین برآن شـدیم که چـند نمونه از «نقوش آجری » را در این قسمت بیاوریم.

اسلاید ۷ :

برای نصب اولین رج سنگ نما ، باید در اجرای سفت کاری تا سطح نصب اولین رج به اندازه ۶ سانتی متر ، ۳ سانتی متر برای ملات پشت سنگ و ۳ سانتی متر برای ضخامت سنگ ( اگر ضخامت سنگ زیاد باشد ) در نظر گرفته می شود. یعنی سفت کاری تا تراز محل نشست سنگ با ریشه پیش آمده ساخته می شود. پس از سطح تراز ، پس نشین سفت کاری به اندازه ۶ سانتی متر عقب ساخته می شود.

توجه ۱ : آخرین رج پیش آمده از سفت کاری زیر سنگ  ، باید کاملاً تراز بنایی شود. اگر سطح زیر اولین رج سنگ نما تراز نباشد ، شمشه گیری با ملات ماسه و سیمان باید در حالت کاملاً تراز اجرا شود.

اسلاید ۸ :

توجه ۲ : اگر سطح تراز به اندازه چند میلی متر بالا یا پایین باشد ، با گوه گذاری از چوب به شکل سروته باریک در زیر قطعات سنگ ، اولین رج با عمل ترازسازی در شروع کار به وجود خواهد آمد.

توجه ۳ : اولین رج سنگ نما می تواند به نام سنگ مسنی از نوع دو تیشه ، تیره یا سیاه باشد تا اولاً سبب شکل دهی به نما شده ، ثانیاً در اثر ترشح آب باران و غیره اثر لک شدن در ازاره سنگ به چشم نیاید. ضمناً این رج که به نام سنگ مسنی یا ازاره مشهور شود. در مواردی ، پس از رج مسنی یا ازاره ، امکان استفاده از قرنیز با پیش آمدگی به اندازه ۱ تا ۲ سانتی متر که امروزه « تخم مرغی » گفته می شود مورد استفاده باشد.

اسلاید ۹ :

نظر به این که شاقول کردن هـر رج با رج زیرین ، سبب اشــکالاتی از جمله غیر شمشه ای و عدم یک باد بودن و نیز موجدار شدن سطح رج ها در چند میلی متر پس و پیش خصوصاً برای نماسازی های مـــرتفع قـابل پـیش بینی خــواهد بود، پس از نـصب اولین رج ، عـمل شـاقول کردن دو نبـش قطعه اولـین و آخرین سنگ رج اول با شاقول سنگینی برای ساختـمان ها یک تا دو طبقـه انجام می شود. اما بـرای سـاختمان های مرتفع با استفـاده از شاقــول دهی توسط دوربین تئودولـیت روی تیرک چوبی که به طــور مقــاوم بر سطــح دست انداز مستـقر شده یا موارد مشابه دیگـری که به وجود می آید ، « نشانه گذاری » از شـاقول « محور قائم » انجام می شود.

اسلاید ۱۰ :

ریسمان کار  از دو نبش رج اول به نقطه نشانه گذاری روی تیرک چوبی به طور کشیده و کاملاً محکم بسته می شود. این عمل اصطلاحاً « قاپان » یا « قاپون کردن » گفته می شود.

توجه : عمل قاپان کردن در دو نبش ابتدایی و انتهایی انجام خواهد شد.

اگر طول نما طویل باشد ، با ریسمان کشی افقی در راستای دو ریسمان کشی عمودی « قاپان » در چندین محل خصوصاً در راستای نبش پنجره ها نیز برای داشتن قاپان های میانی انجام می شود.

تـوجه : با استفــاده از قــاپان بنـدی ، نصب رج هــای سنـگ با رعـایت اصطلاحاً « بادخور » ، رج به رج به راحتی و دقت عمل ، نصب می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 89 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد