بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مواد مرتبط:

*تنها در سال اول اجرای این دستورالعمل، کارانه تعدیل شده بند ج-1، براساس متوسط میزان رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب، تعدیل می‌گردد:

*متوسط رشد کارکرد پزشکان با اجرای کتاب در بیمارستان × کارانه تعدیل شده براساس بند ج-1 = کارانه نهایی تعدیل شده بخش

 

اسلاید 2 :

نحوه محاسبه کارانه تعدیل شده بخش/واحد

*در این دستورالعمل کارانه کارکنان غیرپزشک هم برای واحدهای تشخیصی و درمانی و هم برای واحدهای پشتیبان براساس دو معیار زیر تعدیل می شود:

.1تعدیل براساس درجه سختی

.2تعدیل بر اساس کتاب

اسلاید 3 :

مواد مرتبط:

* ماده 5 پرداخت عملکردی پزشکان: در هر بیمارستان حداکثر مجموع رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه پرداخت به مجموع پزشکان متخصص، فوقتخصص و فلوشیپ درمانی و هیات علمی و پزشکان عمومی نمی‌تواند از 60% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفهای بالاتر باشد.

*ماده 6 پرداخت عملکردی پزشکان: در هر بیمارستان حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد کمک هزینه پرداخت به دستیاران تخصصی، فلوشیپ و فوقتخصصی، نمی‌تواند از مجموع 2% درآمد بیمارستان از محل جزء حرفهای و 60% درآمد بیمارستان از محل عملکرد دستیاران به عنوان کمک جراح بالاتر باشد.

اسلاید 4 :

*ماده 5 پرداخت عملکردی کارکنان غیر پزشک: در هر بیمارستان حداکثر رقم پرداختی ماهیانه اسناد هزینه موضوع این دستورالعمل همراه با کسورات قانونی شامل پرداخت به کارکنان غیرپزشک شاغل در بیمارستان‌ها و سهم مدیریت، نمی‌تواند از مجموع سقف ریالی اعتبار اضافه‌کاری ماهیانه قبلی آن بیمارستان و 27.5% کارکرد پزشکان از محل جزء حرفهای ارزش نسبی خدمات سلامت و درآمد حاصل از ویزیت سرپایی، بالاتر باشد.

اسلاید 5 :

سهم مدیریت

  • حداکثر تا 0/5 درصد از درآمد مبنای بیمارستان، با تصویب کارگروه، کسر و جهت هزینه‌کرد در موارد ذیل در اختیار هیات قرار می‌گیرد.
  • پرداخت از محل سهم مدیریت به رئیس بیمارستان به جز مسئول فنی (به عنوان حق مسئولیت فنی) مجاز نمی‌باشد.

اسلاید 6 :

پاداش عملکرد سالانه

  • درصدی از ما به ‌التفاوت تراز مالی بیمارستان، در صورت احراز مجموع شرایط ذیل، به عنوان پاداش سالانه، با تایید کارگروه به عنوان پرداخت عملکردی، میان مدیران و مسئولین هر بیمارستان توزیع می‌گردد:
  1. مثبت بودن تراز مالی بیمارستان (با در نظر گرفتن درآمدکل و هزینه کل بیمارستان).
  2. بهبود یا عدم کاهش در درجه اعتبار بخشی بیمارستان.
  3. افزایش میزان رضایت‌مندی بیماران.

 

اسلاید 7 :

سهم موسسه از محل درآمد اختصاصی بیمارستان‌ها

*تا 5% از جزء حرفه‌ای خدمات و مراقبت‌های سلامت و ویزیت جزء حرفه‌ای و تعرفه ویزیت پزشکان و اعضای هیات علمی در بیمارستان‌های موسسه.

*از بیمارستان‌های تک‌تخصصی روان‌پزشکی، سوختگی و کودکان سهم موسسه کسر نمی‌گردد.

* همچنین از بیمارستان‌های کم‌درآمد و کلینیک‌های ویژه مستقل کم‌درآمد به تشخیص کارگروه، سهم موسسه می‌تواند کسر نگردد.

*در مواردی که بخش‌های تشخیصی و درمانی برون‌سپاری شوند و جزء حرفه‌ای بخشی از مفاد واگذاری باشد، سهم موسسه حداکثر تا 5% از جزء حرفه‌ای خدمات واگذار شده می‌باشد. در صورتی که جزء حرفه‌ای موضوع قرارداد برون‌سپاری نباشد، موسسه از درآمد حاصل از بخش­های برون‌سپاری شده سهمی نخواهد داشت.

*سهم موسسه در هر صورت نمی تواند از 5% کارکرد پزشکان از محل جزء حرفه ای بیشتر باشد. و هر گونه تغییر در این سهم، تنها با کسب مجوز ار دبیرخانه شورا و تصویب شورا امکانپذیر می باشد.

اسلاید 8 :

 1/5 درصد جزء حرفه‌ای و تعرفه ویزیت پزشکان و اعضای هیات علمی کلیه بیمارستان‌های تابعه موسسه در اختیار معاونت درمان موسسه قرار می‌گیرد تا توسط رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی موسسه جهت تشویق کارکنان و پزشکان شاغل در اورژانس پیش‌بیمارستانی در قالب آیین‌نامه مربوطه، بازتوزیع گردد.

*این ماده جایگزین مصوبه قبلی هیات امنای موسسه در خصوص پرداخت به کارکنان شاغل در اورژانس پیش‌بیمارستانی می‌شود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید