بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

پاژه:اختلال تخريبي ناحيه اي از استخوان همراه با جايگزيني سريع

اپيدميولوژي:شايع در افراد داراي زمينه ارثي و برخي مناطق جغرافيايي مثل انگلستان ،آقايان،سنين 50سال به بالا

اتيولوژي:آيديوپاتيك

 احتمالا زمينه ويروسي

اسلاید 2 :

پاتوفيزيولوژي

اسلاید 3 :

  بيش ترين مواضع درگيردرپاژه جمجمه،ران،درشت ني ،لگن و مهره ها مي باشد .

 

       استخوان جديد بوجود آمده در پاژه از نظر ساختاري

         ضعيف و مستعد شكستگي پاتولوژيك و تغيير شكل و خميد گي است.

اسلاید 4 :

تظاهرات باليني

بيماري موذي وداراي علائم باليني متفاوت

دربسياري ازموارد بدون علامت و در حين بررسي هاي راديوگرافي تشخيص داده مي شود.

در موارد معدود دفورميتي نشانه دار در اندام تحتاني وصورت(ظاهري شبيه ميمون)درد و تندرنس(پشت ،اندام تحتاني،صورت،سر)افزايش Tدرموضع درگير،آپاتي

افزايش سطح آلكالين فسفاتازسرم،افزايش دفع ادراري هيدروكسي پرولين ،Caطبيعي

تاييد تشخيص با راديوگرافي ،اسكن ،بيوپسي

اسلاید 5 :

Øعوارض:شكستگي پاتولوژيك ،آرتريت،كاهش شنوايي،ساركوم

Øدرمان :عدم درمان در بيماران بدون نشانه

Øدر بيماران داراي علامت: SAIDs،كلسي تونين،      بي فسفانات ها،پليكومايسين ،ميترامايسين ،كاهش وزن ،درمان عوارض

               

            اساس درمان خاموش كردن پروسه تخريب يا Bo e Resorptio                    است.

اسلاید 6 :

مراقبت پرستاري

در پاژه

بررسي درد و تسكين آن

كنترل وزن

آموزش نوع رژيم غذايي مناسب

رعايت احتياطات و پيشگيري از تروما

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید