بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

در اين بخش برخي از تمرين هايي كه براي پيشگيري يا درمان پوكي استخوان و به منظور تقويت عضلات و استخوان ها و بهبود حالت تعادل طراحي شده اند، ارائه شده است.
قبل از انجام اين تمرين ها، ابتدا با پزشك و يا فيزيوتراپ خود مشورت كنيد تا در انتخاب تمرينهاي مناسب و تعداد انجام آنها به شما كمك نمايد.

اسلاید 2 :

ايستادن صحيح، به راه رفتن و نشستن صحيح كمك مي كند. براي تمرين حالت صحيح ايستادن:
پشت به ديوار بايستيد به طوري كه بين پاشنه هاي پا تا ديوار 5 تا 5/7 سانتي متر فاصله باشد.
شانه هاي خود را در وضعيت راحتي قرار داده و چانه را به داخل بكشيد. شكم و باسن را منقبض كنيد.
پشت خود را به ديوار فشار دهيد به طوري كه فضايي به اندازه يك دست صاف در گودي كمر باقي بماند.

اسلاید 3 :

راه رفتن، پا ها و قلب را تقويت كرده و به حفظ تعادل كمك مي كند. براي حفظ شيوه صحيح راه رفتن به روش زير عمل كنيد:
سر را بالا نگاه داريد.
پشت و گردن خود را تا حد ممكن صاف نگاه داريد.
چانه را موازي با زمين نگه داريد.
به آرامي عضلات شكم را منقبض كنيد.
اجازه دهيد كه شانه به آرامي و به صورت عادي حركت كند.

اسلاید 4 :

به منظوركشش شانه ها، ترقوه و نيز تقويت عضلات شكم و پشت:
رو به ديوار ايستاده و دستهاي خود را در كنار بدن قرار دهيد. پاها به اندازه 15 سانتي متر از يكديگر و 15 سانتي متر از ديوار فاصله داشته باشد.
در حالي كه نفس عميق مي كشيد، شكم خود را صاف نموده و دستها را به منظور لمس ديوار به سمت بالا بكشيد (شكل شماره 1)
نفس خود را بيرون داده و به آرامي دستها را به حالت اول برگردانيد.
در حالت دم، دست راست را به سمت بالا و دست چپ را به سمت پايين بكشيد. (شكل شماره 2)
نفس خود را بيرون داده و دست راست را به آرامي به حالت اول برگردانيد.
در حالت دم، دست چپ را بالا برده و دست راست را به سمت پايين بكشيد. (شكل شماره 3)
هر كدام از اين تمرين ها را 5 بار تكرار كنيد.

اسلاید 5 :

براي تقويت سر و شانه ها:
در حالي كه در وضعيت نشسته هستيد، مستقيم به رو به رو نگاه كنيد.
چانه را به سمت گردن و به داخل بكشيد. از خم شدن به جلو خودداري كنيد.
با دستهاي خود به ران ها فشار بياوريد، تا به مستقيم نگه داشتن ناحيه پشت كمك كنيد.
اين وضعيت را براي چند ثانيه حفظ كنيد. با اين حركت در پشت گردن احساس كشش خواهيد كرد. اين تمرين را 5 بار تكرار كنيد.

اسلاید 6 :

براي كشش قفسه سينه و تقويت عضلات پشت:
در حالت نشسته و در حالي كه كف پاها را روي زمين قرار داده ايد، پشت خود را راست نگاه داشته و مستقيم به رو به رو نگاه كنيد.
بازوها را به اطراف كشيده و آنها را در راستاي شانه ها قراردهيد.(شكل شماره 1)
بازوها را از آرنج خم كنيد و كف دستها را به سمت قفسه سينه بكشيد.(شكل شماره 2)
بسته به توانايي خود، اين تمرين را 5 تا 10 بار تكرار كنيد.

اسلاید 7 :

براي كشش قفسه سينه و تقويت عضلات بالايي پشت:
در حالي كه پاها را كاملا روي زمين قرار داده ايد، گردن و پشت خود را صاف نگاه داريد.
مستقيم به رو به رو نگاه كرده و بازوان را از ناحيه آرنج خم كنيد.(شكل شماره 1)
به آرامي آرنج و استخوان هاي كتف را در حد توانايي و تا اندازه اي كه هنوز احساس راحتي مي كنيد، به سمت عقب حركت دهيد. (شكل شماره 2)
در حالي كه به طور عادي نفس مي كشيد، اين وضعيت را براي 5 ثانيه حفظ نموده و سپس به حالت اول بازگرديد.
اين تمرين را 10 بار تكرار كنيد.

اسلاید 8 :

براي تقويت عضلات پاييني پشت بدن و نيز عضلات شكمي:
دراز كشيده، زانوها را خم كرده و كف پاها را كاملا روي زمين قرار دهيد. (شكل شماره 1)
انحناء عادي پشت خود را حفظ نموده و قوز نكنيد.
عضلات شكم را منقبض كنيد.
لگن را به سمت پايين خم كنيد تا بتوانيد پشت خود را صاف روي زمين قرار دهيد. (شكل شماره 2) از به كار بردن پاها و عضلات باسن اجتناب كنيد.
در حالي كه به صورت عادي نفس مي كشيد، اين وضعيت را براي 5 ثانيه حفظ كنيد و سپس به حالت اول بازگرديد.
اين تمرين را 10 بار تكرار كنيد.

اسلاید 9 :

براي كشش عضلات بالايي پشت و شانه ها:
روي زمين دراز بكشيد. زانو ها را خم نموده، عضلات شكم را منقبض كنيد و بازوها را به سمت سر بكشيد. (شكل شماره 1)
در حالي كه بازوها را مستقيم نگاه داشته ايد، آنها را از هم دور كرده و تا زماني كه هم سطح شانه هايتان شوند، به سمت پايين حركت دهيد. (شكل شماره 2 و 3)
در حالي كه به صورت عادي نفس مي كشيد، اين وضعيت را براي چند ثانيه حفظ كنيد. سپس بازوها را به حالت اول برگردانيد. بسته به توانايي خود، اين تمرين را 5 تا 10 بار تكرار كنيد.

اسلاید 10 :


براي صاف كردن عضلات بالايي پشت و كشش قفسه سينه:
مطابق شكل شماره 1، روي صندلي نشسته و دستها را پشت گردن نگاه داريد.
در حالي كه به آرامي بازوها را به سمت عقب حركت مي دهيد، نفس عميق بكشيد.
اين وضعيت را براي چند ثانيه حفظ نموده ، سپس به حالت اول بازگرديد. بسته به توانايي خود تمرين را 5 تا 10 بار تكرار كنيد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید