دانلود فایل پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات

PowerPoint قابل ویرایش
45 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکامل سیستم اسکلتی استخوان و عضلات قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

کلیات

منشا: مزودرم و اکتودرم (نورال کرست)

تغییر سلولهای مزودرمی به بافت هم بند شل جنینی (مزانشیم) در انتهای ۴th w

سه منشا متفاوت مزانشیم (بافت هم بند جنینی)

مزودرم

مزانشیم پاراآگزیال : سومایتها و یا سومیتومرهای پره اکسیپیتال (کرانیال)

     ایجاد عضلات مخطط در سر، تنه و اندام

مزانشیم لترال پلیت (سوماتوپلوریک): و بخش مشخصی از هر سومایت

     ایجاد عناصر اسکلتی، لیگامانها، تاندونها، فاسیاها، بافت همبند عضلانی

اکتودرم

مزانشیم نورال کرست: میدبرین و هایندبرین

     عناصر اسکلتی ویسروکرانیوم و بیشتر نوروکرانیوم، لیگامانها، تاندونها، فاسیا و بافت همبند عضلانی

اسلاید ۲ :

منشاء سیستم اسکلتی

تنه: بخش اسکلروتومی سومایتهای مزودرمی

اندام:  مزودرم لترال پلیت

سر و گردن:

         استخوانهای سقف و بیشتر قاعده جمجمه: دارای منشاء مزودرمال

         استخوانهای صورت: مزانشیم منشاء گرفته از نورال کرست

 

اسلاید ۳ :

نحوه تشکیل بافت استخوانی

مدل اولیه استخوانها: غضروفی

استخوانسازی اندوکندورال: بیشتر استخوانها مثل قاعده جمجمه، فمور، هومروس

استخوانسازی اینتراممبرانوس: مثل استخوانهای پهن جمجمه

مهاجرت سلولهای مزانشیمی پیش ساز و قابلیت تبدیل به انواعی از سلولها

عمل متقابل (i ductio ) با اپیتلیوم و ماتریکس خارج سلولی اطراف

     برای شکل گیری نهایی

Prebo e Co de satio : پس از ورود سلولهای پیش ساز به مکان نهایی

تبدیل سلولهای مزانشیمال به سلولهای عضلانی و استخوانی: تحت کنترل ژنی

BMP2,4,7: درگیر در تشکیل استخوان در طی دوران جنینی

      تحریک بیان ژن تبدیل کننده سلولهای مزانشیمال به استئوبلاستها یعنی: Cbfa1

اسلاید ۴ :

تکامل جمجمه

دو جزء اصلی در تکامل جمجمه

نوروکرانیوم

       محفظه ای برای مغز و ارگانهای حسی

       کارتیلیژنوس (کندروکرانیوم) و ممبرانوس

ویسروکرانیوم

       اسکلت صورت

       (نواحی اطراف دهان و حلق)

کندروکرانیوم (در انسان): قاعده جمجمه

       سه زوج پیشساز غضروفی

      پره کوردال، هیپوفیزیال و پاراکوردال

دو جفت غضروف کرانیال: نورال کرست

یک جفت غضروف کائودال: مزودرم پاراآگزیال

      اسکلروتوم های اکسیپیتال  و اولین سرویکال

سه اسکلروتوم اکسیپیتال کائودال نسبت به غضروفهای پاراکودال

سه تراکم مزانشیمی در اطراف ارگانهای حسی:

آلا اوربیتال، آلا تمپورال و پره اوتیک کپسول

اسلاید ۵ :

تشکیل قاعده جمجمه

ترابکولا کرانی

    تشکیل اتموئید

هیپوفیزیال

    تشکیل جسم اسفنوئید

پاراکوردال

     قاعده اکسیپیتال

آلا اوربیتال:

بال کوچک اسفنوئید

آلا تمپورال:

بال بزرگ اسفنوئید

کپسول پره اوتیک

     بخشهای پتروز و ماستوئید

اسلاید ۶ :

نوروکرانیوم ممبرانوس
(درموکرانیوم، Dermal bo es)

منشاء

    ۱) نورال کرست

    ۲) مزودرم پارآگزیال

استخوانهای پهن

     سقف جمجمه

وجود مراکز استخوان ساز در بخش میانی

وجود سوچورها:

عبور از کانال زایمانی

امکان رشد مغز (کودکی)

اسلاید ۷ :

فونتانلها

قدامی: تا حدود ۱۸ ماهگی

خلفی: حدود سه ماهگی

طرفی

     پوسترولترال (ماستوئید)

     آنترولترال (اسفنوئیدال)

اسلاید ۸ :

خلاصه منشا جنینی نوروکرانیوم

کندروکرانیوم

     اتموئید

     اسفنوئید

     بخشهای پتروز و ماستوئید تمپورال

     اکسیپیتال

 

نوروکرانیوم ممبرانوس

    بخش اسکواموس اکسیپیتال

    پاریتال

    فرونتال

    بخش اسکواموس تمپورال

اسلاید ۹ :

ویسروکرانیوم (اسکلت صورت)

منشا: قوسهای برانشیال

عمدتا دو قوس اول

شرکت قوسهای برانشیال

      در اعمال:

      جویدن، بلع،

     حالت صورت، سخن گفتن

هر قوس برانشیال

مزودرم:

       مرکز قوس

اکتودرم:

      پوشش بیرونی

اندودرم:

پوشش درونی

شش قوس

(عملا پنچ قوس)

اسلاید ۱۰ :

مشتقات قوس اول برانشیال

مشتقات بخش دورسال:

برآمدگی ماگزیلار

ماگزیلا، زایگوماتیک، بخش صدفی تمپورال

    و استخوان اینکوس

مشتقات بخش ونترال:

برآمدگی مندیبولار

استخوان مالئوس

تشکیل مندیبل در اطراف غضروف مکل

ناپدید شدن غضروف مکل بجز: استیلومندیبولار لیگامان SMLig

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 45 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد