بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

علائم عمومي بيماري

 • Wilting ← پژمردگي
 • Hydrosis ← آبسوختگي
 • Soft rot ← پوسيدگي نرم
 • Mumi soft rot ← مومي شدن
 • Damping off ← مرگ گياهچه
 • Spot ← لكه
 • Blight ← مرگ سريع قسمت‌هاي رويشي
 • Blast ← مرگ سريع قسمت‌هاي زايشي

اسلاید 2 :

 • Scald ← رنگ‌پريدگي
 • Canker ← خشكيدگي قسمتي از اندام گياهي كه داراي مرز مشخصي با قسمت سالم است.

اسلاید 3 :

ناهنجاري‌هاي رشد

 • Dwarfing ← كوتولگي به يك نسبت در همه قسمت‌ها
 • Rosseting ← كاهش شديد فاصله ميانگره‌ها
 • Musaic ← وجود لكه‌هاي رنگ پريده در زمينه سبز برگ
 • Etiolation ← عدم گلدهي
 • Gall ← سرطاني شدن
 • Scab ← برآمدگي سخت چوب‌پنبه‌اي همراه با ترك‌هايي در سطح
 • Phylody ← توسعه گل در برگ و يا بالعكس

اسلاید 4 :

انواع عوامل بيماريزا

 • قارچ‌ها
 • باكتري‌ها
 • ويروس‌ها
 • نماتودها
 • فايتوپلاسما
 • و ...

اسلاید 5 :

قارچ‌ها

 • سفيدك‌هاي پودري
 • كپك خاكستري
 • پوسيدگي ريشه و ساقه
 • مرگ گياهچه
 • و...

اسلاید 6 :

سفيدك‌هاي پودري

 • توليد پودري به رنگ سفيد مايل به خاكستري در روي سطح برگ و ساقه و گاهي گل كه همان ريسه‌هاي قارچ است.
 • عامل آن جهت جوانه‌زني نياز به رطوبت كمتري دارد اما جهت ادامه رشد نياز به رطوبت بيشتري دارد.

اسلاید 7 :

كنترل سفيدك پودري

 • كنترل آن به كمك كاهش رطوبت، نپاشيدن آب روي برگ‌ها، تهويه مناسب و ... امكان پذير است.
 • جهت كنترل شيميايي آن مي‌توان از گوگرد بصورت بخار استفاده نمود.
 • همچنين مي‌توان از بنوميل، ترياديموفن، دينوكاپ جهت سمپاشي استفاده نمود.

اسلاید 8 :

 • بايد توجه نمود گياه ميزبان نسبت به سم مورد استفاده حساسيت نداشته باشد.

اسلاید 9 :

كپك خاكستري

 • باعث پوسيدگي قهوه‌اي و بادزدگي در بافت‌هاي آلوده مي‌شود.
 • علائم آن بصورت پوسيدگي در نهال‌هاي كوچك لكه‌هاي قهوه‌اي روي ساقه و ... است.
 • بيشتر به بافت‌هاي حساس، ضعيف شده يا مسن حمله مي‌كند.

اسلاید 10 :

 • تهويه مناسب و كاهش گرما در گلخانه جهت كم كردن رطوبت و نم سطح گياه مي‌تواند به كنترل اين بيماري كمك نمايد.
 • مي‌توان از بنوميل، كلروتانونيل، اپرودين، زينب، بوتاران،كاپتان ديرن جهت سمپاشي استفاده نمود.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید