بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اهداف فصل:

1- آشنایی با تاریخچه ی مدیریت

2- آشنایی با تاریخچه ی توسعه

اسلاید 2 :


                              
مقدمه:

مديريتبهعنوانيكيازرشتههايعلومانسانيدارايقدمتيبسيارديرينهاستكهبشر همواره فنون مديريت را در سازماندهيوهماهنگي فعاليتهايش اعم از : تجارت , بازرگاني،كشاورزيوعمرانو مورد استفاده قرار مي داده است.

مديريت فرآيندیاستکهبهوسيلهآنکوششهایفردیوگروهیبهمنظورنيلبههدفمشترکهماهنگ مي شوددارایدوخصلتاست                   : باعثافزايشكاراييميشود.
                           
باعثتحققعقلانيتميگردد

 
 

اسلاید 3 :

            مديريتدربسترتاريخ :          
بهمنظورتحولاتاينپديدهازابتدايخلقتانسانتاكنونپنجدورهتاريخيشامل  :
1- عصرباستان
2- قرونوسطي
3- عصرصنعتي
4- عصرارتباطاتواطلاعات
5- عصردانش )جهانيشدن(
موردبررسيقرارگرفتهاست.

اسلاید 4 :


                   عصرباستان :

 انسانهای اوليه برای برآوردن نيازهای خود به تدريج ، با گردهمايی خانواده ها در جهت برآوردن نيازهای فردی و نيل به اهداف گروهی سازماندهی شدند. تمدنهايكهننمونهبارزيازپيشرفتشگرفانساندرزمينههايمختلفاست.بامطالعهتاريخمربوطبهعصرچين،يونانوايرانوجودسازمانهايپيچيدهروشنتراست .درتمامكتببههاييافتشدهبهتمامفرايندهايمديريتيازجمله:
 
برنامهريزي،سازماندهي،تخصصوتقسيمكار،تفويضاختيارات،كنترل،پاداشوتنبيهوروابطانسانياشاره  شدهاست.
 
برايناساسبهدودورهمهمدرايران  نيزميتواناشارهكرد:
1- هخامنشيان
2- ساسانيان

اسلاید 5 :

1- هخامنشیان : سازمانهای اداری دوره هخامنشیان به ویژه در دوران داریوش کارآمدی چشمگیری از خود نشان دادند مثل : انواع اولیه ای از تقسیم کار ، استخدام بر مبنای شایستگی ، تقویت سلسله مراتب و ...

در این دوره مالیات معنی وجود نداشت و به داوری و عدالت اهمیت زیادی می دادند .

2- ساسانیان : در این دوره بخش های مختلف کشور را حکام اداره می کردند . انوشیروان ایران را به 4 قمت تقسیم کرد و هر قسمت را “ پاذگس “ نامید .

عایدات دولی ساسانی از دو نوع مالیات تأیین می شد : 

1- خراج یا مالیت اراضی

2- گزیت که پس از استیلا یافتن عرب به جزیه موسوم شد .

سواره نظام نیز متشکل از سه سازمان بود :

1- سواران جاوید   2- سواران چابک    3- جان سپار

اسلاید 6 :

               قرونوسطي :

در اين عصر نظام هاي زراعي تكوين يافته و شرايط عمومي باعث پديد آمدن سازمان هايي شده است  كه اغلب سازمانها عشايري و كشاورزي هستند.
 از سده پنجم تا پانزدهم ميلادي،
سلطه كليسا قوي و تعيين كننده بود ولي در اواخر اين دوره كليسا سلطه اي اسمي و تشريفاتي داشت.
در چنين زمينه اي رشد كيفي سازمانهاي اجتماعي و اداري بيشتر از رشد كمي آنها بود.

نهضتهايي چون «اصلاح طلبان» ((‌سازشكاران)) و بدنبالآن  نهضتهاي فراگيرتري چون «پروتستانتيسم» ،«رفورميسم»  و «رنسانس»شکلگرفتكه پايان بخش سكوت و ركود اعصار تاريخي و آغاز نهضت روشن انديشي و به دنبال آن انقلاب صنعتي و انقلاب دموكراتيك بود، کهاينخودمنجربه  پيدايشسازمانها و مديريتي متفاوت باگذشتهشدهاست.

اسلاید 7 :

                   سؤال :

      مشخصه اصلی قرون وسطی چیست؟

اسلاید 8 :

                عصرصنعتي :

با شروع عصر رنسانس و انقلاب صنعتی ، جوامع دستخوش  تحولات بی سابقه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی شدند. کليسا قدرت انحصاری خود را از دست داد و به تدريج از صفحه حکومتها خارج گرديد . امپراتوریهای بزرگ به تدريج قدرت خود را به کشور های کوچکتر که بر اساس مشترکات قومی و فرهنگی موجوديت يافته بودند واگذار کردند. با ظهور صنعت و ورود ماشين آلات به حيات اجتماعي، دوران جديدي در سازماندهي و مديريت آغاز گرديد.
 
دو ويژگي مهم سازمانها در اين دوران عبارتند از :
1-  افزايش تعداد و تنوع سازمانها
2- بزرگتر و گسترده تر شدن سازمانها پس از پيروزي موجهاي اول و دوم انقلاب صنعتي در مقايسه با گذشته .

ازايندورهبهبعدعلوماداري  راهگشايپيشرفتهاودستاوردهايچشمگيردراينزمينهشد،مثلايافته  هايآداماسميت،هنريپور،دانيلمككالمو

اسلاید 9 :

           عصرارتباطاتواطلاعات :

عصر اطلاعات نيازمند سرعت، انعطاف پذيري، نوآوري و... است و سازمانهاي اين دوره نيز بايد بدين موضوع توجه كنند.
    تنها عامل موفقيت سازمان در عصر اطلاعات كاركنان و مديران آن هستند. مديران اين دوره نيازمند هوشمندي، تخصص و ديد وسيعتري براي مقابله با چالشهاي فراروي خود خواهند بود.
بكارگيري تكنولوژي در صنايع الكترونيكيانقلاب تكنولوژيراايجادكرد . اين انقلاب به دنبال پيروزي موج سوم انقلاب صنعتي كه رايانه ها و روبوتهاي مخابراتي را در اختيار انسان قرار داد، سبب آغاز دوران جديدي شدكه عصر «ارتباطات و اطلاعات» گفته ميشود. توليددرايندوران بيشتر جنبه فكري و خلاقانه دارد،نه مادي و فيزيكي.بهعبارتديگرتوليددرخانه،دفترکار،اتومبيلوهواپيماانجامميشود.

اسلاید 10 :

سؤال :                                       

    یکی از اهداف عمده در سازمانهای عصر ارتباطات و اطلاعات چیست ؟       

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید