بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :در جست و جوی منشاء جرم در جهان

نظریه آفرینش ذرات جرم دار از هیگز

Theory of CPH

Creative Particles of Higgs Theory

اسلاید 2 :

نظریه ریسمان

 • ریسمان ها شبیه سیمهای گیتارند که تحت کشش های مختلف، نتهای متفاوتی تولید می کنند.
 • در نظريه ريسمان، بهجاي اينكه هر ذره را مستقل در نظر بگيرند، به صورت رشته ای پيوستهبا شكلهای مختلف درنظر ميگيرند.

اسلاید 3 :

نظریه ریسمان و ام تئوری

 • نظریه ریسمانها دنباله کارهای کالوتسا و کالین است که در دهه 1920 پایه گذاری شد.
 • در سال 1995 ادوارد ويتن، انقلاب دوم ابر ريسمان را تحتعنوان ام تئوری پايه گذاری كرد.
 • ام تئوری در حقيقت از تركيب پنجتئوری مختلف ريسمان بهوجود امده است.
 • ام تئوری در راستای تلاش هایبی ثمر گذشته در متحدكردن نسبيت عام و مکانیک کوانتوم است.
 • نظریه ریسمانها با تمام پشتوانه ریاضی، غیر شهودی است و هنوز با نتیجه مورد انتظار خیلی فاصله دارد.

اسلاید 4 :

نظریه میدان هیگز بوزون

پیتر هیگز؛ 1960

 • ذرات چگونه جرم کسب می کنند؟
 • مبانى درك نوين ما از جرم بسيار پيچيدهتر از تعريف نيوتن و مبتنى بر مدل استاندارد است.
 • فيزيك نظرى جديد مى گويد: جرم ذرههاى بنيادى از برهم كنش با ميدان هيگز ناشى مى شود.
 • قدرت ميدان هیگز در سرتاسر جهان غيرصفر است.
 • تابع لاگرانژى، چگونگى برهم كنش ذرههاى گوناگون را نشان می دهد.
 • ميدان هيگز قادر است به شيوه متفاوتى نسبت به بقيه ذره ها در لاگرانژى ظاهر شود و باعث جرم دار شدن آنها شود.

اسلاید 5 :

نظریه سی. پی. اچ.؛ همارز سازی نیرو و انرژی

 • ترکیب مکانیک کوانتوم و نسبیت عام بدون در نظر گرفتن مکانیک کلاسیک و نظریه میدان هیگز امکان پذیر نیست!
 • چهار نظریه مکانیک کلاسیک، مکانیک کوانتوم، نسبیت و نظریه هیگز همزمان مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه نظریه سی. پی. اچ. شد.
 • سی. پی. اچ. یک کوانتوم خیلی کوچک و سازنده انرژی است که با استفاده از رابطه E=mc2 تعریف می شود.
 • سی. پی. اچ.، سنگ بنای اولیه جهان است.

 

اسلاید 6 :


تعریف سی. پی. اچ.

 • سي. پي. اچ.،تنها ذره بنيادي جهان است. جرم و مقدار سرعت آن ثابت است.
 • همه چیز، حتی گراویتون از سی. پی. اچ. درست شده است.

اسلاید 7 :

Creative Particles of Higgs

 • انتخاب کلمه ذره به این دلیل است که در فارسی و در انگلیسی کلمه ی دیگری یافت نشد که بتوان جایگزین آن کرد. باید توجه داشت که ذره در اینجا بهیچوجه بیان کننده شکل این موجود فیزیکی نیست.

اسلاید 8 :

نظریه سی. پی.اچ و قانون دوم نیوتن

 • نظریه سی. پی. اچ. با توجه به نظریه هیگز، بسادگی جرم نسبیتی را ثابت می کند.

اسلاید 9 :

نظریه سی. پی. اچ. و نسبیت خاص

 • نسبیت خاص شامل دو اصل موضوع است:

    1 - قوانین فیزیک در تمام دستگاه های لخت یکسان است.

    2 - سرعت نور در فضای تهی نسبت به همه ی ناظران لخت ثابت و برابر c است.

 • با استفاده از اصل سی. پ. اچ. هر دو اصل قابل اثبات است.

اسلاید 10 :

تولید زوج و سی. پی. اچ.

 • روابط مقابل؛ الکترون و پوزیترون را نمایش می دهند که در فرایند تولید زوج ایجاد می شوند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید