بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

4-1-تعریف تبدیل فوریه زمان پیوسته

4-2- شرایط وجود تبدیل فوریه

1- سیگنال مطلقا انتگرال باشد.

2- در طول هر بازه محدود سیگنال تعداد محدودی Max و Min داشته باشد.

3- در طول هر بازه محدود سیگنال تعداد محدودی ناپیوستگی داشته باشد.

اسلاید 2 :

مثال 1) تبدیل فوریه سیگنال a>0 ،                    را به دست آورده و اندازه و فاز آن را به دست آورده و ترسیم نمائید.

اسلاید 3 :

مثال 2) تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید.

اسلاید 4 :

تذکر: در حالت کلی اگر سیگنال پالسی به فرم زیر باشد آنگاه:

4-3- خواص تبدیل فوریه

4-3-1- خطی بودن

4-3-2- تغییر مقیاس زمانی

اسلاید 5 :

مثال 3) به کمک خواص، تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید.

می دانیم :

اسلاید 6 :

4-3-3- شیفت زمانی

مثال 4) تبدیل فوریه تابع                                          را به دست آورید.

اسلاید 7 :

4-3-4- شیفت فرکانسی

مثال 5) عکس تبدیل فوریه را به دست آورید.

تذکر:تبدیل فوریه نمایی مختلط          را نمی توان مستقیما محاسبه نمود. با توجه به دو رابطه بدست آمده در بالا

و با استفاده از خاصیت شیفت فرکانسی تبدیل فوریه این توابع را محاسبه می کنیم:

اسلاید 8 :

بنابراین تابع            جزو توابعی است که به کمک خواص،تبدیل فوریه اش به دست می آید.سیگنال                

مطلقا حقیقی و زوج است، همان طور که در شکل مشاهده می شود،تبدیل فوریه آن نیز مطلقا حقیقی و زوج می باشد. 

با همان منطق دنبال شده در بالا می توان تبدیل فوریه تابع                        را نیز به دست آورد.

سیگنال                       مطلقا حقیقی و فرد است. تبدیل فوریه این سیگنال همان طور که در شکل نیز مشاهده می شود،

مطلقا موهومی و فرد می باشد.

اسلاید 9 :

4-3-5- مدولاسیون

مثال 1) تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید؟

اسلاید 10 :

4-3-6- مشتق فرکانسی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید