بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

کانال ارتباطي

مجرايي که پيام از آن عبور مي کند تا به مقصد برسد

کانال مجموع وسيله ارتباطی و محيط ارتباط است (مثال حمل بار در قايق شناور بر روی آب را به ياد بياوريم)

در هر فرآيند ارتباطي، منبع پيام بايد کانالي را براي انتقال پيام خود انتخاب کند و تصميم گيري براي انتخاب کانال مناسب و استفاده از آن بخش مهم فرآيند ارتباطي است.

 

اسلاید 2 :

عوامل موثر در انتخاب کانال ارتباطي

.1محتواي پيام

.2شکل پيام

.3نحوه ارائه پيام

.4منبع پيام

.5شرايط و امکانات

اسلاید 3 :

انواع کانال هاي ارتباطي در بسيج ها

.1گروه هاي تاثيرگذار بر مخاطب: همسران، والدين، دوستان و همسالان، پزشكان و سايرکارکنان مراکز ارائه خدمات سلامت

.2دروازه بان هاي کنترل کننده محتوا و جريان اطلاعات به مخاطب: مديران مدارس، مديران محل های کار، مديران سازمان ها، رهبران گروه های اجتماعی

.3رسانه های نوشتاری و غيرنوشتاری

اسلاید 4 :

انواع کانال در بسيج های اطلاع رسانی آموزشی

کانال هاي بين فردي (I terperso al)

کانال های گروهی (Group)

کانال های سازمانی و اجتماعی (Orga izatio al a d Commu ity )

کانال هاي ارتباط جمعی (Mass Media)

اسلاید 5 :

کانال های بين فردی

پزشکان، دوستان، اعضای خانواده، همسران و مشاوران: انتقال پيام از طريق اين نوع کانال ها با اطمينان بيشتری همراه است و می تواند تاثير بيشتری داشته باشد.

ديدار حضوری، بحث و گفتگو، تماس تلفنی، دعوت شخصی، مشاوره، تلفن های مشاور، ارائه پمفلت يا عکس و ...

معايب: برای جمعيت های زياد کاربرد ندارد، سوگرايي های ارتباطی دارد و نيازمند استفاده از پرسنل ماهر است.

محاسن: ترغيب کننده و انگيزه بخش است و از تغيير نگرش و رفتار حمايت می کند، پرسش های فردی را جواب می دهد، فواصل اطلاعاتی را پر می کند و قابل انعطاف است.

اسلاید 6 :

کانال های گروهی

بحث های گروهی، سمينارها و کارگاه ها، نشست ها، جلسات مذهبی، مراسم ها، رويدادهای ورزشی، نمايشگاه ها و فروشگاه ها، نمايش ها، مسابقات و ...

معايب: کاربرد آن برای پاسخ به سئوالات شخصی کم است، برای تشويق مشارکت گروه های اختصاصی و گروه های بزرگ مناسب نيست و استفاده از آن با موانعی روبروست.

محاسن: تعاملی است و به جزييات می پردازد، اجماع نظرات را باعث می شود، از تغيير نگرش و رفتار حمايت می کند و اثربخشی آن در مواردی که اعضا آشنا باشند بيشتر است.

اسلاید 7 :

کانال های سازمانی و اجتماعی

گروه هايي که وظيفه جلب حمايت همه جانبه را دارند يا هدف برنامه های جلب حمايت هستند به عنوان کانال انتقال پيام

دست اندرکاران رسانه ها شامل خبرنامه ها

گروه های اجتماعی مرتبط با موضوع بسيج

گروه های مختلف تصميم گيرندگان جامعه 

اسلاید 8 :

کانال های ارتباط جمعی

کانال هايي که می توانند در زمانی کوتاه به تعداد زيادی از افراد پيام را منتقل کنند مانند راديو، تلويزيون های دولتی و غيردولتی، روزنامه، مجلات، بيلبوردها، خبرنامه ها، مانيتورهای بزرگ در گذرگاه ها، کتابچه، پوستر، سينما، بسته های مطبوعاتی و ...

معايب: تعاملی نيست، به جزييات نمی پردازد، در محتوا و زبان محدوديت دارد، هزينه آن بالاست.

محاسن: برای انتقال پيام های کوتاه و حقايق کليدی کاربرد دارد، پيام را عمومي می کند و  به تعداد زياد مردم می رسد.

اسلاید 9 :

انتخاب رسانه ها به عنوان کانال

در استفاده از رسانه ها توجه به چندين عامل مهم است:

نفوذ يا پوشش رسانه ای: بخشی از جامعه که می توانند به رسانه دسترسی داشته باشند و از آن استفاده کنند

اهميت يا مطلوبيت رسانه: مخاطب تا چه اندازه رسانه را مهم و مطلوب می داند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید