بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

بسيج اجتماعی
Campaig

مجموعه فعاليت های هماهنگ اطلاع رسانی، ارتباطی و آموزشی

با استفاده از ترکيبی از کانال های متعدد و متنوع اطلاع رسانی

به منظور انتقال پيام های مورد نظر و معين

به جمعيتی مشخص

در يک دوره معين و محدود

در راستای اهداف برنامه  

اسلاید 2 :

نمونه های بسيج اجتماعی در حوزه سلامت

.1بسيج مهار بيماری سل (Stop TB)                               

.2بسيج شستن دست ها  (Wash your Ha ds!)

.3بسيج مصرف 5 نوبت ميوه و سبزی در روز  (5 a Day)

.4بسيج فعاليت بدنی کودکان (VERB)

.5بسيج کاهش سرعت در رانندگی (FoolsSpeed)

.6بسيج تنظيم خانواده در مردان  (POWER)

اسلاید 3 :

مراحل طراحی يک بسيج اجتماعی

.1تعيين چرايي بسيج (دلايل ضرورت طراحی برنامه بسيج)

اسلاید 4 :

 مشخص کردن چرايي بسيج

قبل از هر اقدام بايد دلايل پيشنهاد برنامه بسيج مشخص شود.

چرايي موضوع با توصيف دقيق مساله و تحليل وضعيت روشن می شود:

.1بزرگی و شدت مساله

.2عوامل موثر در ايجاد مساله

.3ضرورت برخورد با مساله

.4توانايي ها و ناتوانايي هاي سيستم در برخورد با مساله

.5روش برخورد با مساله

.6سوابق قبلی برخورد با مساله و علل موفقيت يا شکست آنها

.7وضعيت دسترسی به منابع مورد نياز برای برخورد با مساله 

 

اسلاید 5 :

تحليل وضعيت موجود

تحليل وضعيت از نظر سياسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری

PEST (Politically, Eco omically, Socially a d Tech ologically) A alysis

تحليل از نظر فرصت ها، تهديدها، نقاط قوت و نقاط ضعف

SWOT (Stre gths, Weak esses, Opportu ities a d Threats) A alysis

اسلاید 6 :

SWOT

نقاط قوت يا Stre gths: ويژگی های مثبت مربوط به درون يک سيستم که بايد تقويت شود

نقاط ضعف يا Weak esses: ويژگی های منفی مربوط به درون يک سيستم که بايد اصلاح شود

فرصت ها يا Opportu ities: آنچه به نفع روند يک سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد

تهديدها يا Threats: آنچه به ضرر روند يک سيستم است و از بيرون مجموعه منشا می گيرد

 

 

اسلاید 7 :

تعيين اهداف برای برنامه بسيج 

گام اول، تعيين هدف کلی برای بسيج است که به صورت جمله ای کلی، غيرقابل سنجش و مبهم نوشته می شود.

تعيين اهداف اختصاصی برای برنامه بسيج، گام بعدی است. به صورت عبارات قابل سنجش و نيازمند زمان کوتاه تر نوشته می شود.

در اهداف اختصاصی بايد اين موارد مشخص شود:

.1قرار است چه چيزي (What) تغيير کند؟

.2چه کسي (Who) عامل اين تغيير خواهد بود؟

.3برنامه در چه چارچوب زماني (Whe )  اجرا مي شود؟

.4ميزان تغيير مورد نياز چقدر(How much)  است؟

 

اسلاید 8 :

ويژگی های اهداف اختصاصي

  • بر اقدام مشخص و ويژه ای متمرکز باشد (Specific)
  • قابل اندازه گيري باشد (Measurable)
  • دست يافتني باشد (Attai able)
  • منطقی باشد(Reaso able)
  • زمان رسيدن به آن مشخص باشد(Time bou ded)

اسلاید 9 :

 تعيين گروه هدف بسيج

  • مشخص کردن گروه هدفی که قرار است مخاطب پيام های ارتباطی برنامه بسيج باشند. اين دسته اختصاصی که قرار است پيام ها برای آنها تدوين شود، از طريق دسته بندی مخاطبان کلی به دست می آيد.
  • اين دسته بندی با شناخت دقيق مخاطب و تعيين متغيرهای مناسب صورت می گيرد.

اسلاید 10 :

معيارهاي دسته بندي مخاطبان

برخی از متغيرها که به طور معمول برای دسته بندی استفاده می شود مانند عوامل دموگرافيک و جغرافيايي (سن، جنس، تحصيلات، محل سکونت، منطقه جغرافيايي)

برخی متغيرها نيازمند رفتن به سراغ افراد در گروه دارد مانند متغيرهای رفتاري و روان شناختي (وضعيت رفتاری و سبک زندگی، سطح آگاهی، وضعيت نگرش ها و باورها)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید