بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ترمیم در سیستمهای توزیع شده

—هدف: بازگرداندن سیستم به حالت معمولی و نرمال خود.

—تغییرات داده شده بوسیله پردازه خطا در undo شوند.

—منابع اختصاص داده شده پس گرفته شوند.

—ایده آل: اعمال پردازه مواجه شده با خطا از همان نقطه خطا ادامه یابد (؟). Ü عدم اجرای مجدد بخشهای انجام شده از پردازه فوق.

همروندی و ترمیم! اثر یک پردازه روی پردازه های دیگر.

—

اسلاید 2 :

ترمیم به جلو – ترمیم به عقب

—وظیفه Failure Recovery برگرداندن حالت سیستم (حالت مغلوط) به یک حالت بدون خطاست.

.1 اگر طبیعت خطای ایجاد شده دقیقاً ارزیابی شود می توان اشکال را مرتفع کرد و پردازه را قادر به حرکت به جلو کرد: Forward Error Recovery

.2 اگر نمی‌توان طبیعت خطای ایجاد شده را پیش بینی کرد، سیستم کار خود را از یک حالت بدون خطا ادامه می دهد: Backward Error Recovery

  راحت تر

  Performance penalty

  عدم وجود تضمین برای عدم تکرار خطا در اجرای مجدد

اسلاید 3 :

ترمیم به عقب (B.E.R)

—نقاطی که می توان به آنها ارجاع و اعتماد کرد را نقاط ترمیم (Recovery Points) گویند.

—بازیابی نقاط ترمیم یعنی جایگزینی حالت فعلی پردازه ای با حالت آن پردازه در نقطه ترمیم.

—مدل سیستم:

—

در اثر بروز خطا محتوای خود

را از دست نمی دهد.

برای ذخیره Log و نقاط ترمیم

اسلاید 4 :

پیاده سازی BER

—دو روش:

.1روش مبتنی بر اعمال (Operation Based) :

—اعمال در سیستم ثبت می شوند طوری که با undo کردن اعمال می توان به حالت قبلی دست یافت. مثال: اعمال یک تراکنش

تغییر در جا (UPDATE-IN-PLACE)

             نام شیئ          

—بروزآوری در جا و ثبت عمل در Log :: رکورد Log                   حالت قدیمی شیئ

  حالت جدید شیئ

 

اسلاید 5 :

پیاده سازی BERادامه

—ترمیم‌پذیری تغییرات را می توان با اعمال زیر پیاده سازی کرد:

—do: انجام یک عمل و ثبت در Log

—Undo: خنثی کردن عمل انجام شده بوسیله do

—Redo: اجرای مجدد عمل انجام شده بوسیله do

—برق رفتگی بین انجام یک عمل و نوشتن log؟ Ü  WAL

qدر WAL:

—بروزآوری وقتی انجام می شود که undo log مربوط به آن نوشته شده باشد.

—قبل از نهایی شدن یک بروزآوری، مطمئن شویم که undo log, redo log ثبت شده باشند.

—

اسلاید 6 :

2-  روش مبتنی بر حالت

—ایجاد نقطه ترمیم در هر مقطع با ثبت کل حالت سیستم (checkpointing)

—ارجاع به checkpoint پس از رخداد خطا: : rollback

—

تلاش در rollback به آخرین حالت ممکن و سازگار

  معمولاً در طی اجرای یک پردازه، checkpointهای زیادی گرفته می شود.

v Shadow paging حالت خاصی از ترمیم مبتنی بر حالت

اسلاید 7 :

ترمیم در سیستمهای همروند

—انجام یک کار مستلزم تبادل پیغام Ü بازگشت یک پردازه به نقطه ترمیم مستلزم بازگشت دیگر پردازه ها هم هست (در پردازه های متأثر از پردازه خطادار - پس از نقطه ترمیم)

اسلاید 8 :

پیغام یتیم – اثر دامینو (Domino)

—خطای X بازگشت به X3                                               

—خطایY  بازگشت به Y2 (!)

vm ارسال نشده است ولی دریافت شده است! (پیغام یتیم) لزوم ارجاع X به X2 و

خطای Z Ü بازگشت به Z2 Ü لزوم بازگشت X و Y به X1 و Y1 و متعاقب آن

  بازگشت Z  به Z1  :: اثر دامینو::  تأثیر بازگشت یک پردازه روی بازگشت دیگر پردازه‌ها

اسلاید 9 :

Lost msg

—ارجاع X و Y به  X1 و Y1

—m را پیغام گم‌شده نامیم.

اسلاید 10 :

—وقتی رخ می دهد که رخداد خطا باعث تعدادی نامتناهی ارجاع داشته باشیم و لذا مانع پیشرفت کار سیستم.

—

—

—n1 در راه است. Y به  Y1و بواسطه وجود پیغام یتیم m1، X بهX1  باز می گردد  Ü m1 و n1 دوباره ارسال می شوند. معهذا نسخه در راه به Y می‌رسد. با رسیدن n1، m2 ارسال شده است. Y نیز n2  را ارسال و  m2را دریافت می کند ولی در حالت سیستم اثری از ارسال  n1وجود ندارد. Ü لزوم ارجاع به عقب در Y و.....

—

—

—

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید