دانلود فایل پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تکنولوژی پرو بیوتیک قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 اسلاید ۱ :

یکی از وظایف مهم پروژه فایر (Fair) 1028-96 T (نمایش تغذیه ای پروبیوتیک بطور عملی) نمایش امکان تولید بوسیله یک مقیاس راهنما، پروبیوتیک غذاهای لبنی قابل قبول مصرف کنندگان ارپایی بوده است. در پروژه لاکتوی سیلوس های مختلف SPP و بی فئوباکتریوم SPP، نژاد مناسبی رابرای ارگانیسم های پروبیوتیک نشان داده است. کشت میکروبی با روشهای استاندارد تولید می شود و اجتماعات سلولی بالا و ماندگاری خوب در طول ذخیره سازی در دماهای پایین نشان می دهد. شروع کنندگان کشت در تولید چندین نوع مختلف پروبیوتیک غذاهای لبنی استفاده می شدند.

اسلاید ۲ :

  تحت شرایط نژاد پروبیوتیک ممکن است به عنوان تنها عامل ترش شدن در شیر استفاده شود. بهر حال در برخی مواد استفاده از کشت میکروبی بهتر پشتیبانی می شود. فرآورده های لبنی پروبیوتیک داشتن مشخصه های خوب ارگانولیپتیک (محرک) نشان داده اند و ماندگاری ارگانیسم های پروبیوتیک در طول عمر قفسه ای محصولات عالی است. بقاء و شمار سلولهای پایدار باکتری پروبیوتیک وابستگی های متفاوتی به نژادها و سازندگان دارند. جامعه علمی نیز توجه شایانی به شناسایی درست نژادهای پروبیوتیک کرده است. برای حفظ اطمینان در فرآورده های پروبیوتیک تمرکز دادن پایدار خوب باکتری در محصولات مصرف کننده در طول عمر قفسه ای شان مهم است. بعلاوه طعم خوشایند و بافت جذاب فرآورده های لبنی، توجه به پیام سلامتی فرآورده ضروری است.

اسلاید ۳ :

  در سرتاسر ۱۰ سال گذشته فهم چگونگی کنترل ارگانیسم های پروبیوتیک در فرآورده های شیری رشد کرده است. عمل پرورش پروبیوتیک که از آن صحبت می شود شبیه به عمل کشت باکتری اسیدلاکتیک است. بهرحال برخی نژادها برای هیجان محیطی خیلی حساس هستند. هر کس باید ملاحظاتی به تغییرات بالقوه در مشخصه های پروبیوتیک اتخاذ کند به نژادها باید ویژگی هایشان  از سالی به سالی دیگر حفظ شود. این موضوع می تواند با یک روش سیستماتیک کاری و پرهیز از انتشار متوالی تکرار شده  گارانتی شود.

اسلاید ۴ :

  در چارچوب پروژه –EU سرمایه گذاری شده نمایش عاملیت تغذیه ای غذاهای پروتیوتیک به تلاشهایی برای نشان دادن عاملیت ارگانیسم های پروبیوتیک انتخابی بوده است. یکی از وظایف پروژه نشان دادن عمل کشت شروع کننده پروبیوتیک، ثبات نگهداری شان و پایداری در فرآورده های لبنی ترش شده بود. در یک پروژه –EV FLAIR سرمایه گذاری شده قبلی AGRF – CT 91-0053 مدل آزمایشی – راهنما برای ارزیابی مشخصه های تخمیری ارگانیسم های پروبیوتیک توسعه یافت. این مدل اکنون در تولید فرآورده های لبنی ترش به کار می رود. در این مقاله ها بر قواعد عمل کشت شروع کننده پروبیوتیک و ثبات پایداریشان به همان اندازه استفاده از کشت در تخمیرهای لبنی و ماندگاریشان در فرآورده های تخمیر شده متمرکز می شویم.

اسلاید ۵ :

عمل کشت منجمد و خشک شده – منجمد شده
تهیه اینوکولوم (باکتری)

اصول اولیه برای عمل کشت باکتری خالص کشت بانکی است. ذخیره سازی نژاد خالص اصلی باید مورد اطمینان باشد. به عنوان یک قانون باید در نیتروژن مایع با انجماد شدید نگهداری شوند.
 در یک فریزر با ۸۰ ۰C یا خشک شده – منجمد شده. بانک سلولی منبع مواد بنیادی است که شامل چندین آمپول نژادی است مواد بنیادی با حداقل مراحل انتشار همزمان بطور بهتر با
ته نشین نژاد در بانک سلولی تولید می شود. تولید آمپول ها باید تحت شرایط ضدعفونی شده برای جلوگیری از آلودگی های احتمالی اجرا شود. مواد اصلی به عنوان بذر برای کشت مواد اولیه به کار
می روند. فقط انتشار کمی بین مواد اصلی و کشت مواد اولیه لازم است. به عنوان یک مرجع تعداد آمپول های نگهداری شده به عنوان ماده اصلی در Chr – Hansen برای ۱۰۰-۵۰ سال و برای کشت مواد اولیه برای ۵-۳ سال استفاده صنعتی کافی است. تأکید بر اهمیت درست و که دادن مناسب به آمپول ها و ثبت هر مرحله استفاده از که درست لازم است. بنابراین در صورت نیاز خاستگاه یک کشت می تواند به سهولت ردیابی شود.

در این پروژه نژادهای پروبیوتیک انتخابی در chr – Hansen ته نشین می شود و به شرکای پروژه در آمپول های منجمد تحویل داده می شود.

اسلاید ۶ :

روی هم هشت نژاد تولید شده است (جدول ۱) شش تای آنها لاکتو با سیلی، یکی نژاد بی فئودو باکتریوم و یکی نژاد لاکتوکوکوس. برای تخمیر گوشتابه استاندارد MPS (لاکتو باسیلی) یا گوشتابه MRS با %۰۵/۰ هیدروکلریدسیتین (بی فئودوباکتری) تکمیل می شود یا گوشتابه M17 به جای لاکتور با ۵% گلوکز (لاکتواسید) استفاده شود.

آمونیاک برای حفظ  PH در یک سطح ثابت اضافه می شود. مقیاس تولید ۴۰-۱۰ لیتر بود. تخمیر متوقف می شود وقتی مصرف ماده بنیادی بتدریج پایین رود. بعد از سردکردن کشت بوسیله گوی گریز از مرکز یا صاف کردن، کرئیوپروتکنت های اضافه شده  ؟؟؟ می شوند. اشباع و کشت همچون قطراتی در نیتروژن مایع منجمد می شوند یا مثل لایه ای روی طبقه خشک کننده – منجمد کننده قرار می گیرد. همه نژادها با همین روش استاندارد انجام می شوند. هر دو کشت منجمد شده و خشک شده – منجمد شده تولید و آنالیز می شوند.

اسلاید ۷ :

لاکتوباسیلی با آب کاری آگار MRS (مرک، دارمستا، آلمانی) بی فئوباکتریا روی %۰۵/۰ + MRS هیدروکلریدسیتین (هر دو از این ان ایروبی کالی در ۰C37 برای ۳ روز از تخم درآمدند) و لاکتوکوکوس در M17 آگار جوجه کشی ایروبیک (هواورزی) در ۰C30 برای ۲ روز) شمارش شدند. شمارش سلولی کشت منجمد در ۰C35 – و ۰C45 هر دو ماه و در ۰C18- بعد از نگهداری یک و دو ماهه آنالیز می شوند. پایداری کشت خشک شده – منجمد شده در ۰C18- و ۰C5 + هر دو ماه برای یک سال و در ۰C25+ در همین فاصله برای شش ماه ارزیابی می شد.

اسلاید ۸ :

تولید فرآورده های شیری تخمیر شده (ترش) بر همه نژادها موجود در پروژه متمرکز شده بود. نژادهای پروبیوتیک به عنوان شروع کننده انحصاری یا ترکیب شده با کشت های پشتیبان استفاده می شدند. کشت های پشتیبان برای سرعت دادن به فرآیند اسیدی کردن اضافه می شد. یک کشت پشتیبان فقط از استریپتوکوکوس ترموفیلوس متشکل بود، دوتای دیگر کشت های ماست بودند با S ترموفیلوس و لاکتو با سیلوس دلبروکی SSp بولگاریکوس YC380 , YC280) هم از (Denmark A/S chr-Hansen تمام کشت های پشتیبان به عنوان کشت های حبه ای (قرصی) منجمد اضافه شدند.

اسلاید ۹ :

شمارش باکتری ها روی آگار DH5.4 MRS برای L دل بروکی SSP  بودگاریکوس روی آگار – M17 برای S ترموپیلوس اجرا شده L پاراکاسی F19 می تواند با وسواس از L دل بروکی SSP بواگاریکوس بر اساس مورفولوژی کولنی (ساختار) متمایز شود. برای شمارش انتخابی دیگر
ارگانسیم های پروبیوتیک MRS شامل Mg/ml250 ری فام پی سین (rifampicin) برای  L سالی واروس MRS UCC118  با ۵۰Mg/ml  ون کومی سین (Vancomyein) برای راکتور با سیولوس رها منوسوس GG MRS شامل ۰٫۵ mg/ ml دیکلوکساسیلین، ۰٫۵mg/ml , Lid 1mg/ ml هیدروکلرید سیستین بریا بی فی دو باکتریوم BB12، حداقل آگار ماده غذایی (MNA) با ۰٫۵% سالی سین برای جوهن سونی MRS , johnsoniilal با ۰٫۳% اگسال برای L کریس پاتوس M247 , MUS استفاده شده فراورده های تخمیر شده از نظر آلودگی با باکتری گروه انتروباکتریاسی با روش NMKL در روز تولید و از نظر آلودگی مخمر و کپک هفتگی برای طول مدت زندگی قفسه ای شان آنالیز شدند.

اسلاید ۱۰ :

رشد ارگانیسم های پروبیوتیک در شیر یا شیر مکمل شده با پروموتورها (promoter) در مقیاس آزمایشگاهی به وضوح نشان داده شد. در همه آزمایشات شیر حاوی ۱٫۵% چربی و برای ۵ دقیقه در ۰C95 گرم شده بود. برای تحریک رشد ارگانیسم های پروبیوتیک به عنوان کشت انحصاری شروع کننده، گلوکز %۲ عصاره مخمر %۰۳۸/۰ وسه نوع مختلف ذرات پروتئین شیر هیدرولیید %۱/۰ تست شدند. تخمیر معمولاً در ۰C42 جا می گیرد جز با YC280 که در ۰C38 تخمیر می شود. فرآیند تخمیر تا PH 0.5 ادامه یافت تا به ۲۰hr رسید. برای تولید مقیاس راهنما با کشت ماست YC280  ویک پودر شیر اضافی ۱٫۵% سرشیر گرفته شده به شبیه قبل از حرارت دادن اضافه شد و حرارت تخمیر ۰C38 بود. اسیدی شدن بطور مداوم دنبال می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد