بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 

- چرا به فكر اجراي طرح ساماندهي پلمب (سپ) وسايل توزين و سنجش افتاديم ؟

- چرا دوره آموزش دستورالعمل پلمب گذاري  وسايل توزين و سنجش برگزار كرديم ؟

اسلاید 2 :

هدف :

تربيت مربي و مروج پلمب گذاري در كشور

و همچنين برگزاري دوره هاي آموزشي براي صنوف مرتبط در استانها

اسلاید 3 :

ضوابط اجرایی و مقررات اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش

(موضوع بند 7 ماده 20 قانون)

اسلاید 4 :

ماده 3 :

کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مشمول استاندارد اجباری که در دادوستد و ارائه خدمات عمومی بکار می رود باید دارای علامت مخصوص اوزان و مقیاسها باشد .

ماده 4:

نقش علامت استاندارد بر روی اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش نشانه انطباق ویژگیهای فرآورده با استاندارد ملی مربوطه است و دارا بودن علامت مخصوص اوزان و مقیاسها نشانه تأئید صحت و دقت اوزان و وسایل سنجش در محدوده تعیین شده در استاندارد های ملی مربوطه می باشد.

اسلاید 5 :

فصل پنجم- علامت گذاری

ماده 20 :

کلیه اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش که در آزمایش اولیه و یا دوره ای با استانداردهای ملی مربوطه مطابقت داشته باشد و صحت کار آنها مورد تصدیق واقع شود ، بایستی با علامت مخصوص اوزان و مقیاسها پلمب شده و یا انگ زده شود .

 

ماده 21 :

هزینه آزمایش و علامت گذاری اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش اعم از آزمایش اولیه و یا دوره ای بر اساس تعرفه مصوب از صاحبان آنها دریافت خواهد شد.

اسلاید 6 :

منابع :
- مجموعه قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران 1378-1304
- دستورالعمل پلمب گذاري وسايل توزين و سنجش مشمول استاندارد اجباري با شماره مدرك: 44/220/د و تاريخ تصويب اوليه : 1390/04/13
- مصوبات مركز ملي اندازه شناسي

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید