بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

استانداردسازی فعاليت های مختلف آزمايشگاهی

استقرار استاندارد ويژه آزمايشگاههای پزشکی

ISO  15189 : 2007

اسلاید 2 :

 • ارتقاء کيفيت خدمات آزمايشگاهی
 • ايجاد نظم و سروسامان دادن به فعاليتهای آزمايشگاه
 • يکسان سازی و يکنواخت کردن وکاهش اعمال سليقه
 • تلاش در جهت ايجاد رقابت سازنده
 • ايجاد زمينه ای برای اعتباربخشی آزمايشگاهها
 • .........

اسلاید 3 :

ماحصل بيش از دو دهه تلاش سازمانهای استانداردسازی  ارگان های نظارتی ، انجمن ها ، دانشگاهها و متخصصين

کليه فرآيند هائی که بطور خاص مربوط به آزمايشگاههای تشخيص طبی است را در توصيف می نمايد

بدون در نظر گرفتن اندازه ، دامنه عملکرد ، تعداد پرسنل و تنوع تجهيزات و...

اسلاید 4 :

 • Organization and management
 • Quality management system
 • Document control
 • Review of contracts
 • Examination by referral laboratory
 • External services and supplies
 • Advisory Services
 • Resolution of complaints
 • Identification & Control of nonconformities
 • Corrective actions
 • Preventive actions
 • Continual Improvement
 • Quality and technical records
 • Internal audits
 • Management review

اسلاید 5 :

 • personnel
 • Accommodation and environmental condition
 • Laboratory equipment
 • Pre-Examination procedures
 • Examination procedures
 • Assuring the quality of Examination procedure
 • Post-Examination procedures
 • Reportingof results

اسلاید 6 :

 • سازمان و مديريت
 • سيستم مديريت کيفيت
 • کنترل مستندات
 • بازنگری قراردادها
 • آزمايش توسط آزمايشگاه ارجاع
 • خريد و تدارکات
 • خدمات مشاوره ای
 • رسيدگی به شکايات
 • شناسايی وکنترل خطاها وموارد عدم انطباق
 • اقدامات اصلاحی
 • اقدامات پيشگيرانه
 • بهبود مداوم
 • سوابق کيفی و فنی
 • مميزی داخلی
 • بازنگری مديريت

اسلاید 7 :

 • کارکنان آزمايشگاه
 • فضا وشرايط محيطی آزمايشگاه
 • تجهيزات آزمايشگاهی
 • فرآيند قبل ازآزمايش
 • فرآيند انجام آزمايش
 • اطمينان از کيفيت انجام آزمايش
 • فرآيند پس ازآزمايش
 • گزارش نتايج

اسلاید 8 :

الگوبرداری از استاندارد

انتخاب فرآيندهای بهبود براساس نيازها واولويت ها

بومی سازی استاندارد و انطباق آن با شرايط موجود

اسلاید 9 :

 • ساده سازی
 • استفاده از واژه هايی مثل ” بهتر است ” ، ” ترجيحا ”

    ” در شرايط ايده آل ” و..... به جای الزامات تصريح شده

    در استانداردها

 • اکتفا کردن به ” بايد ”ها در شرايطی که کيفيت عملکرد به

    خطر می افتد

اسلاید 10 :

انتخاب محل تأسيس آزمايشگاه :

- آزمايشگاه حتي المقدور در مناطق مسکوني نباشد يا رضايت کتبی ازساکنين ساختمان گرفته شود .

- آزمايشگاه بهتر است در جوار مکانهايي که داراي سرو صدا و تنش هستند داير نگردد. (جوشکاري، موتورخانه، آهنگري و...)

- آزمايشگاه بايد در محلی که دسترسی افراد بيمار يا ناتوان به آنجا مقدور باشد،  مثلا حتی الامکان درطبقه همکف داير شده درغير اينصورت با استفاده از آسانسور ، سطح شيب دار، کوريدور وغيره دسترسی به آن تسهيل گردد.

- آزمايشگاه بيمارستان بهتر است نزديک و يا داخل ساختمان بيمارستان تأسيس گرديده بطوريکه فاصله زيادي با بخشهاي بيمارستان نداشته باشد . آزمايشگاههاي اورژانس و يا آزمايشگاه عصرو شب بيمارستانها بايد در جايي داير گردد که مراجعه بيماران درمانگاه و يا ارسال نمونه هاي بخشها به راحتي صورت پذيرد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید