دانلود فایل پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت ذرۀ ‌باردار در میدان مغناطیسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

نظریۀ کلاسیک

میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی:

تبدیلات پیمانه‌ای:

برای ذره‌ای با جرم و بار در یک میدان الکترومغناطیسی نوعی، لاگرانژی بصورت زیر است:

می‌توان از روی لاگرانژی، تکانۀ کانونی

را تعریف کرد:

اسلاید ۲ :

هامیلتونی برای ذره‌ای در یک میدان الکترومغناطیسی:

پس چگونه هامیلتونی می تواند حرکت ناشی از میدان مغناطیسی را برای یک ذره

 باعث گردد، هنگامیکه میدان مغناطیسی ظاهراً در رابطه بالاوارد نمی‌شود!!

اسلاید ۳ :

نظریۀ کؤانتومی

شکل کلی هامیلتونی:

عملگر سرعت:

عملگر نیرو:

اسلاید ۴ :

نمایش مختصهای

هامیلتونی:

اغلب انتخاب می کنیم:

شکل عمومی هامیلتونی در نمایش مختصه‌ای:

چگالی جریان احتمال

معادله پیوستگی:

اسلاید ۵ :

تبدیل پیمانه ای دربررسی کوانتومی

میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی تحت تبدیلات (۲) برای پتانسیل ها تغییر نمی‌کنند.

… ولی هامیلتونی تحت این تبدیلات ناوردا نیست!

برای معادله شرودینگر

تبدیلات پیمانه ای به صورت زیر است:

معادلۀ تبدیل یافته:

مقدار چشم‌داشتی سرعت

تحت تبدیلات پیمانه‌ای ناورداست .

همچنین می‌توان نشان داد اگر چه شکل عملگر سرعت،                    ، به انتخاب خاص پتانسیل

برداری بستگی دارد، طیف ویژه‌مقادیر مؤلفۀ سرعت، پیمانه‌ای- ناورداست.

اسلاید ۶ :

حرکت در یک میدان مغناطیسی ایستای یکنواخت

فرض می‌کنیم که پتانسیل برداری ایستاست و پتانسیل‌ نرده‌ای صفر است.

ترازهای انرژی

با نماد‌نویسی

، نتیجه می گیریم:

نوسانگر هماهنگ

اسلاید ۷ :

ویژه‌مقادیر      :

از روابط بالا نتیجه می گیریم که

ویژه‌مقادیر انرژی برای یک ذرۀ باردار در میدان مغناطیسی

ایستای یکنواخت  به صورت زیر هستند:

بسامد سیکلوترونی حرکت کلاسیکی در صفحه ای عمود بر راستای میدان در یک مدار مستدیر

جدایی متناظر با ترازهای گسسته انرژی طبق نظریه کلاسیک بور

اسلاید ۸ :

برای بدست آوردن توابع حالت پتانسیل برداری را به صورت زیر انتخاب می کنیم:

معادلۀ ویژه‌مقداری:

از آنجا که     همچنین می تواند ویژه تابع همزمان     و     نیز باشد،می توانیم قرار دهیم:

با انتقال مبدأ به نقطۀ

که  در آن

انرژی همبسته با حرکت در صفحه     است.

اسلاید ۹ :

انرژی‌های ذرۀ باردار در میدان

مغناطیسی:

مرکز چند جمله‌ای‌های هرمیت:

طول مغناطیسی:

اسلاید ۱۰ :

مختصات مرکز مداری

معادلات

مکان و سرعت مداری ذره

مختصات مرکز مداری

 کلاسیکی

عملگرهای مرکز مداری مکانیک کؤانتومی

عملگرهای مرکز مداری برای پتانسیل برداری خاص

به صورت

درمی‌آیند.

بنابراین:

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 20 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد