بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

روبات چیست؟

 • موسسه بین المللی استاندارد روبات را بصورت زیر تعریف کرده است:

روبات وسیله ای است که

بصورت خودکار کنترل شود،

قابل برنامه ریزی مجدد باشد،

چند منظوره بوده و

با داشتن چندین درجه آزادی قدرت جابجائی داشته باشد.

روبات میتواند متحرک و یا ثابت باشد.

اسلاید 2 :

اهمیت روباتها

امروزه روباتها در انجام بسیاری از کارها به کمک انسان آمده و در برخی کارها نیز جایگزین آدمی گشته اند از جمله:

 • کار در کارخانه، اکتشافات فضائی، جراحی، بصورت دست آموز خانگی! و....
 • بطور کلی روباتها در کارهائی استفاده میشوند که خطرناک بوده ( مثل نیروگاههای هسته ای)، مشکل و تکراری باشند (مثل اغلب کار کارخانه ها) و محیط های کثیف (مثل داخل لوله ها).

اسلاید 3 :

روباتیک چیست؟

علم مطالعه روباتها را روباتیک مینامند.

تعریف جامعتر این علم را میتوان بصورت زیر نیز بازگو نمود:

اسلاید 4 :

اجزا یک سیستم روباتیک

ساختار مکانیکی شامل:

اتصالات بازو وبدنه، چرخها

محرک ها ئی که باعث حرکت روبوت میشوند  نظیر

موتورها

سنسورهای مختلف برای ادراک محیط پیرامون روباتها نظیر:

سنسورهای فاصله، دوربین، لیزر و غیره

یک کنترلر کامپیوتری که سیگنالهای سنسورها را  خوانده و با پردازش اطلاعات بتواند فرامین لازمه را برای محرک ها ایجاد نماید.

اسلاید 5 :

روبات هوشمند

کدامیک هوشمندترند؟

اسلاید 6 :

 • یک تعریف کلی از روبات هوشمند عبارت است از:

یک ماشین قابل برنامه ریزی که بتواند عمل یک موجود هوشمند نظیر انسان را تقلید کند

اسلاید 7 :

روباتیک و هوش مصنوعی

 • روباتیک یکی از مهمترین زمینه های استفاده عملی از تکنیک های هوش مصنوعی است.
 • در واقع یک روبات هوشمند برای انجام هوشمندانه اعمال خود ناگزیر است بسیاری از این روش ها را به خدمت بگیرد:
 • ear i g,
 • p a i g,
 • reaso i g,
 • prob em so vi g,
 • k ow edge represe tatio ,
 • computer visio

اسلاید 8 :

توانائی های روبات آدم نما

روباتهائی مثل ASIMO قادرند :

 • در محیط های واقعی عمل کنند
 • اشیا را جابجا کنند
 • در محیطی که برای انسان ساخته شده است راه بروند ، از پله ها بالا رفته و روی صندلی بنشینند
 • چهره انسان ها را شناخته و به خاطر بسپارند.
 • با انسان مکالمه کرده و فرامین او را اجرا نمایند
 • ...

اسلاید 9 :

سنسورهای  روباتهای هوشمند

 • Visio برای دریافت محیط پیرامون
 • Voice برایصحبتباآدمی
 • Tacti e برایحسوحوداشیادرسرراهمسیر
 • Force برایتشخیصنیرودرکاربردهائینظیرمونتاژ
 • aser برایاندازهگیریفاصلهوتشخیصموانع
 • ....

اسلاید 10 :

یادگیری در روبات

 • اگرچه روباتهائی مثل ASIMO کارهای شگفت انگیزی میکنند اما قادر نیستند یادگیری بکنند.
 • یک روبات باید بتواند در تعامل با محیط و در اثر تجربه یادگیری نماید
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید