بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مانيتورينگ الکتريکی جنين

 

 -مانيتورينگ  داخلی  ( داخل رحمی- در مراحل آخر بارداری)

 -مانيتورينگ خارجی ( از رویشکم مادر-در طول بارداری)

 -مانيتورينگ مقطعی -کوتاه مدت

- مانيتورينگ دائمی طولانی مدت

             مانيتورينگ  خارجی و دائمی  ارجح  است .

اسلاید 2 :

روشهای مانيتورينگ قلب جنين

ضربان قلب جنين شاخص بالينی مهم 

 ارزيابی سلامت وی در طول بارداری  است.

  

1- الکتروکارديگرام جنين

 

  2- فنو کارديگرافی

  3- روش ماوراء صوت داپلر

اسلاید 3 :

دريافتالکترواکارديوگرام جنين
 
به روش فعلی

  1- از طريق مانيتور داخلی

  2- بعد از هفته 12 بارداری

مادر , ECG 3-سيگنال دريافتی از قلب جنين به همراه

     سيگنال حاصل از انقباضات رحم وعضلات شکم و حرکات ارگانهای داخلی جنين است .

(نويز برق شهر و اغتشاشات با فيلتر ميان گذر مناسب

 حذف می شوند.)

اسلاید 4 :

فنوکارديگرافی

ضبط صدای ضربان قلب جنين

S1,S2 اخذ سيگنال صوتی . شنيدن صداهای

سيگنال حاصل حساسيت زياد به نويز و اصوات مزاحم خارج بدن

 و داخل شکم مادر دارد . اين روش در هنگام انقباضات رحمی کارايی ندارد .

اسلاید 5 :

روش ماوراء صوت يا داپلر

اولتراسوند پيوسته

داپلر ضربانی يا پالسی

اعمال يک سيگنال ماوراء صوتی با مبدل خاص به بدن مادر –

عبور امواج از بافتها – رسيدن به جنين و قلب وی- دريافت اکوی ماوراء صوت توسط ترانسديوسراز سطح شکم .

اخذ سيگنال به روش اولتراسوند آسان,

ولی پردازش آن  نسبتا مشکل است.

اسلاید 6 :

وقتی امواج صوتی به جسم متحرکی برخورد می کنند ,  فرکانس امواج برگشتی متناسب با سرعت و جهت هدف متحرک تغيير   می کند .

 تغيير فرکانس متناسب با سرعت حرکت قلب نسبت به پروپ خواهد بود . ( با نزديک شدن قلب به مبدل – فرکانس موج دريافتی بيشترمی گرددو بالعکس.)

با محاسبه تغييرات فرکانس به دامنه يک سيگنال صوتی خواهيم داشت که پس از تقويت با بلند گو قابل پخش است .

اسلاید 7 :

اجزای اصلی دستگاه جنين ياب

                    استفاده از تکنيک داپلر با امواج پيوسته

1- مبدل(پروپ)

  دارای حداقل2 کريستال پيزوالکتريک برای تبديل

 سيگنال الکتريکی به ماوراءصوت و بالعکس.

2-فرستنده

شامل يک نوسان ساز موج سينوسی است.

3-گيرنده

تغييرات حرکت قلب جنين را به تغييرات دامنه سيگنال تبديل می کند.

اسلاید 8 :

پردازش سيگنال

پردازش از طريق اتوکروليشن

امواج برگشتی به درون يک ميکرو پروسسور می روند

و سيگنال دريافتی را با آخرين سيگنال مقايسه می شود.

   در نتيجه شبيه ترين سيگنال به سيگنال واقعی قابل اخذ است .

حرکت دريچه ها به علت سرعت بالا شيفت فرکانسی بيشتری نسبت به حرکت کندتر ديواره های قلب دارد.

با فيلتر مناسب می توان روی حرکت دريچه ها متمرکز شد.

اسلاید 9 :

مانيتورينگ جنين  به روش اصلاح شده

ازروی شکم مادر مانيتورطولانی مدت FECGدريافت سيگنالهای

  سيگنالهای  دريافتی آغشته به نويز خط پايه  –  انقباضات عضلات     شکم مادر  –   سيگنالهای  قلب مادر  است ؛  که برای رفع    آ نها  و دريافت سيگنال صحيح اين اقدامات صورت می گيرد.

1- پيش پردازش و فيلترينگ مناسب 

2- متوسط گيری همزمان

3-  روش اتو کروليشن

Enhancement4- ارتقاء کيفيت

اسلاید 10 :

مراحل ثبت و نحوه پردازش داده ها

شکل :

جايگاه صحيح الکترودها روی شکم مادر

فركانس نمونه گيری 400 هرتز است  و دريافت سيگنالها  از طريق قرار دادن  12الکترود بر روی شکم مادر , صورت می پذيرد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید