دانلود فایل پاورپوینت سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سمینار حسابداری و کنترل‌های مدیریت قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

عواملی که استقرار سیستمهای کنترل را در بنگاههای اقتصادی ضروری میسازد:     

      -تفویض اختیار گسترده به علت گستردگی وتنوع  فعالیتها

 

     -اهمیت تصمیم گیریهای سریع و به هنگام به علت تحولات

       سریع محیطی

      -ضرورت اطلاع یافتن مدیریت از نتایج فعالیتهاووضعیت

       رقبا

اسلاید ۲ :

به منظور اطمینان از تحقق نیات و اهداف حیاتی و استراتژیک بنگاه ، همانند هر سیستم باز،ارگانیک،و پیچیده ، کارکرد و نتایج حاصل از فعالیت آن بایستی تحت کنترل قرار داشته باشدتا با انجام اقدامات به موقع و اتخاذ تصمیمهای ضروری از حرکت در سمت  و سوی اهداف  مورد نظر اطمینان حاصل شود                                      

اسلاید ۳ :

انواع سیستم های کنترل در بنگاه ها

کنترل مدیریت                    

کنترل داخلی                                              

کنترل وظیفه ای

اسلاید ۴ :

کنترل مدیریت چیست؟

فرآینـدی است که به توسـط آن مدیـران با هدف به اجـرا در آمدن استراتـژیهای شرکت بـر رفتـار سایـر کارکنـان و اعضاء شرکت تاثیر میگذارند.

تاکید و توجه عمده این سیستم بر دستیابی بنگاه به اهداف استراتـژیک و حیاتی خود می باشد.

اسلاید ۵ :

کنترل داخلی:

فرآینـدی است که بـه منظور کسـب اطمینان معـقول از تحقق اهـدافی که در سه گروه اصـلی زیر دسـته بنـدی    می شوند ، توسط هیات مدیره ، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود

 اثـر بخشـی و کارآئـی عملیـات*    

  قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی*      

 رعایت قوانین و مقررات مربوطه  *    

( نشریه شمـاره ۱۱۸ سـازمان حسابرسی )  

اسلاید ۶ :

کنترل وظیفه ای :

فراینـدی که به منظور اطمینـان از انجـام وظایف  به نحــوی اثـر بخش و کـارآ، اسـتقـرار مـی یـابــد. این نوع  سیستمها عموماً بر رعایت استانداردها ، قواعد ، و روشهای صحیح انجام کار تمرکز دارند و به این منظور از شـیوه های علــمی بهره برداری می کنند.                                                       

(Anthony & Govindarajan)

اسلاید ۷ :

 

آیـا تنـها بـا اتـکاء برسـیسـتم هـای کنتـرل (کنترل مدیریت،کنترل داخلی،کنترل وظیفه ای ) می توان از تحقق اهداف استراتژیک بنگاه اطمینان یافت ؟   

اسلاید ۸ :

سیر تحول بنگاهها و تاثیر آن بر سیستم های برنامه ریزی و کنترل مدیریت 

اسلاید ۹ :

ظرف ۵۰ سال گذشته ساختار فعالیتهای اقتصادی ، ساختاربنگاهها ، و همچنین محیط فعـالیت آن ها تحت تاثیر عوامل گوناگون اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، و تکنولوژیکی تحولات ژرفی را پشت سر گذارده اند.                         

در این میان مدیریت بنگاهها به ویژه در زمینه دو وظیفه یـا عامل مهم از مجموعــه وظایف مدیـران یعنـی برنامـه ریـــزی وکنتــرل نیـز  دسـتخوش تحولات عمیقی بوده اند.                                                                           

اسلاید ۱۰ :

با بررسی تحولات قرن اخیر فعالیتهای زیر رامی توان به عنوان مشخصه اصلی مدیریت بنگاههادرهردوره شناسائی کرد:

۱- بودجه بندی و کنترل های مالی         (دهه ۱۹۴۰)

۲- برنامه ریزی بلند مدت                   (دهه  ۱۹۵۰)

۳- برنامه ریزی استراتژیک کسب و کار (دهه ۱۹۶۰)

۴- برنامه ریزی استراتژیک بنگاه          (دهه ۱۹۷۰)

۵- مدیریت استراتژیک                     (دهه ۱۹۸۰)

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 33 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد