بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Fishing Vessel Personnel, 1995
STCW-F 1995

كنوانسيون بين اللملي استانداردهاي آموزشي، صدور گواهينامه و نگهباني جهت پرسنل شاغل بر روي شناورهاي ماهيگيري،      مصوبسال 1995 ميلادي

تهيه كننده: شاهين تركپور،

رييس اداره امتحانات و گواهينامه هاي دريانوردي استان خوزستان

اسلاید 2 :

Final Act of the International Conference on Standards of Training, Certification and Watchkeeping of Fishing Vessel Personnel, 1995

شامل 15 آرتيكل است ، كه در واقع: Attachment 1 اصل كنوانسيون مي باشد                               

اسلاید 3 :

Article 1
General obligations

الزامات عمومي

تمامي كشورهاي عضو كنوانسيون مي بايستي مفاد مندرج در كنوانسيون و آنكس هاي آن را اجرا نمايند.

همچنين كشورها بايستي كليه دستورالعملها و قوانيني كه        مي تواند كمك كند به بهتر اجرا شدن اين كنوانسيون، را در داخل كشور بتصويب برسانند تا باعث افزايش ايمني جان افراد و تجهيزات كشتي و حفظ محيط زيست دريايي شود.

اسلاید 4 :

Article 2
Definitions

تعاريف

شامل:

Party

Administration

Certificate

Certificated

Organization

Secretary-General

Fishing vessel or vessel

Seagoing fishing vessel

 

اسلاید 5 :

Article 3
Application

  اين كنوانسيون شامل حال پرسنلي كه بر روي كشتيهاي

 صيادي كه كشور صاحب پرچم كشتي ، عضو كنوانسيون است، مي گردد.

اسلاید 6 :

Article 4
Communication of information

تبادل اطلاعات

متعاهدين بايستي در حداقل زمان ممكنه موارد ذيل را به دبير كل ارسال نمايند:

     متن قوانين و دستورات و مقررات و اسنادي را كه در مورد مسايل گوناگون در زمينه اجراي كنوانسيون صادر شده است.

    نمونه يا نمونه هايي از گواهينامه هاي شايستگي صيادي.

اسلاید 7 :

Article 5
Other treaties and interpretation

ساير قراردادها و تفسير مفاهيم و مفاد

تمامي قراردها: كنوانسيونها و تمهيدات پيشين مربوط به استانداردهاي آموزشي، صدور گواهينامه و نگهباني دريانوردان كه مابين متعاهدين در حال اجرا است، بايستي كماكان در موارد زير بصورت تمام و كمال اجرا شوند:

الف) دريانوردان صيادي كه مشمول اين كنوانسيون نيستند.

ب) براي دريانوردان صيادي كه مشمول اين كنوانسيون هستند ولي در خصوص مواردي كه كنوانسيون بطور مشروح و واضح مشخص نكرده است.

اسلاید 8 :

Article 5

     بهر حال در جايي كه چنين قراردادها، كنوانسيونها يا تمهيدات با مفاد كنوانسيون در تعارض مي باشند، متعاهدين بايستي تعهدات خود به موجب چنين قراردادها، كنوانسيونها يا تمهيدات را مجددا مرور و بررسي نموده تا اطمينان حاصل شود كه هيچ تعارضي بين آن تعهدات و الزامات بموجب كنوانسيون وجود ندارد.

   تمامي مسايلي كه بطور مشروح و بوضوح در كنوانسيون مشخصو طرح نشده است، تابع قوانين متعاهدين خواهند بود

اسلاید 9 :

Article 6
Certification

پرسنل شناورهاي صيادي بايستي طبق مقررات موجود در آنكس ها گواهينامه مربوطه را اخذ نمايند

اسلاید 10 :

Article 7
National provisions

مقررات ملي

وضع قوانين جهت تحقيق و تفحص  به هنگام بروز حوادث دريايي براي شناورهاي صيادي و همچنين قوانين مجازات هاي لازم براي پرسنل خطاكار شاغل بر روي شناورهاي صيادي

مجازات ها شامل حال افراد زير مي گردد:

مالك يا مالكان و يا فرمانده كشتي صيادي كه گواهينامه مناسب طبق كنوانسيون را دريافت نكرده است.

كار ومسئوليت فرمانده توسط شخصي انجام شود كه آن هم داراي گواهينامه مي باشد ولي در حد فرمانده نمي باشد.( مثلاً گواهينامه افسردوم دارد ولي جاي فرمانده كار مي كند)

گواهينامه تقلبي براي شخصي صادر شود.

اگر در محدوده آبهاي تحت حاكميت كشوري‘ يك مالك شناوري و يا فرماندهي باعث بوجود آوردن خطايي شود و يا از گواهينامه تقلبي استفاده نمايد‘ كشور صاحب پرچم مي تواند با توجه به قوانين ملي با فرد خاطي برخورد نمايد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید