بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

رابطه سياست اجتماعي با ساير علوم

اقتصاد : پرداختهاي تامين اجتماعي و مستمري ها و هزينه اقتصادي

مردم شناسي : خانواده واحد اساسي تامين اجتماعي

جغرافيا: توزيع جغرافيايي خدمات اجتماعي (بيمارستان، پزشک ،...)

تاريخ: مطالعه توسعه سياست اجتماعي

فلسفه: دلايل توجيهي ما در انتخاب يک سياست ، سوالات اخلاقي

سياست: تاثير سياستهاي حزبي و جناحي

روانشناسي: ادراکها و طرز تلقي ها نسبت به خدمات اجتماعي

جامعه شناسي : رابطه هنجارها و ارزشها بر نظام رفاهي، دلايل نابرابري ها

 

اسلاید 2 :

 توسعه سیاستگذاری رفاهی در امریکا
نظام لیبرالی

بر اساس سه عامل کیفیت تشکل طبقاتی(بخصوص طبقه کارگر)، ساختارهای ائتلاف سیاسی طبقات، و میراث تاریخی نهادینه شده در نظام ها، نظام رفاهی امریکایی لیبرالی است :پرداخت تنها به مددجو

اسلاید 3 :

میراث تاریخی نهادینه شده

تحلیل فرهنگ اقتصادی امریکایی در برابر فرهنگ اریستوکراسی یا دموکراتیک

امریکایی ها صبور در مقابل شکست های اقتصادی و ورشکستگی

منافع با عواطف گره خورده است

ترکیب منافع با عواطف به معنی غیر عقلانی بودن نیست

امریکایی آموخته که افراد باید به همنوع خود کمک کند آنهم از طریق سازمانها

سازمان ها به جای دولت

اسلاید 4 :

دولت رفاهی های  جامع و فراگیر
کشورهای نوردیک یا نظام های سوسیال دموکراتیک

آیا زمان مرگ این نظام ها رسیده است؟

دولت رفاهی و مسئولیت جمعی در مقابل نفع شخصی

سازمانهای عمومی در برابر سازمانهای نیمه عمومی

بازار کوچک

اسلاید 5 :

مدلهای سیاستگذاری اجتماعی

مدل لیبرال ( امریکا ، کانادا و استرالیا)

مدل نیمه لیبرال (بریتانیا و ایرلند )

مدل دولتی – شراکتی یا اتحادیه ای ( آلمان ؛ فرانسه و ایتالیا)

مدل سوسیال دموکراتیک (سوئد و دانمارک و ...)

 

اسلاید 6 :

موضوعات سیاست اجتماعی در معنای امروزین و زمینه تاریخی

موضوعات کلیدی در معنای امروزین

وابستگی رفاهی؛ "رفاه در مقابل کار”

برخورد با مسائل محرومیت اجتماعی و امکان شکل گیری نوعی از طبقات پایین

علاقه مجدد به بهداشت عمومی و سیاستهای پیشگیرانه؛ ارتقاء سطح بهداشت

کنترل متمرکز بر محتوای درسی و آموزشی  و ارزشیابی تحصیلی و در مدارس، همراه با افزایش مدیریت محلی  و بازرسیهای سخت گیرانه تر

 

 

مثالهای تاریخی و مقایسه ها

اصلاحات در قانون فقرا؛ "آزمون نوانخانه ای" وتمایزات میان فقرای "مستحق" و "غیر مستحق

اصلاحات در بهداشت عمومی:

مقررات دولتی بر بهداشت محیط، مسکن، وشرایط کاری

ایجاد یک نظام آموزش دولتی؛ تصمیمگیری درباره نقش مناسب برای دولت مرکزی، شهرداریها، و کلیساها؛ پرداخت بر اساس  نتایج  

اسلاید 7 :

سياست اجتماعي :ايران و جهان
سوالات اساسی

آيا رفاهي گري محور سياست اجتماعي است؟

دسته بندی سیاستهای اجتماعی ناظر بر چه نوع معیارهایی است؟

آيا رفاه و سياست اجتماعي را بايد برابر بدانيم؟

ارزشها و اعتقادات ما چه تاثيري بر سياست اجتماعي دارند؟

دغدغه های ما در سياست اجتماعی کدامند؟ رفاه، فقرا، جوانان، زنان يا کودکان، مهاجرت نخبگان

آيا تنها مدل سياست اجتماعی حمايت از بازار اشتغال فعال است؟

اسلاید 8 :

سوالات اساسی (دنباله)

.1چه تعاريفي از حيث نظري و عملي ازسياست اجتماعي وجود دارد و اين تعاريف ناظر بر چه نوع برنامه‌ها يا فعاليت‌هايي هستند ؟

.2انواع مدل‌هايي كه از سياست‌هاي اجتماعي در جهان وجود  دارند كدامند و چه ويژگي‌هايي را از آنها مي‌توان بر شمرد ؟

.3با توجه به اهداف ، كاركردها ، حوزه‌ها و يا قلمروهاي سياست‌هاي اجتماعي ، كدامند ؟

.4آيا در ايران، سابقه‌اي از سياست‌هاي اجتماعي وجود دارد ؟ ويژگي‌هاي اين سياست‌ها كدام‌اند؟ و از چه الگوي خاصي تبعيت كرده‌اند ؟

اسلاید 9 :

سوالات مهم (دنباله)

  1. نقاط قوت‌ و ضعف‌ و يا نقصان‌هاي چنين سياست‌هايي كدام‌اند
  2. به چه دليل اجراي سياست اجتماعي ضروري است ؟
  3. جايگاه چنين سياستي در راهبردهاي اساسي و در چارچوب برنامه‌هاي توسعه‌اي كشور كدام‌اند؟
  4. آيا فعاليت‌ها و اقداماتي كه تاكنون در عرصه‌هاي مختلف اجتماعي صورت گرفته در جهت داشتن يك سياست اجتماعي قابل قبول، مطلوب نبوده است ؟ چرا ؟
  5. براي داشتن سياست اجتماعي مناسب جامعة ايران چه اقداماتي بايد انجام گيرد ؟

اسلاید 10 :

تصوير کلي سياست اجتماعي در ايران

تعريف موضوع و تجربه جهاني پيرامون سياست اجتماعي

مدل سياست اجتماعي در ايران : پيشينه سياست اجتماعي در ايران: سه برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي

سياست اجتماعي در برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي

سياستهاي حمايت اجتماعي و فقرزدايي در چهارچوب سياست اجتماعي

سياست اجتماعي و برنامه نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در ايران  

آينده سياست اجتماعي در ايران: چالشها و فرصت ها

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید