بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

محدود كردن جريان سيلاب در يك عرض معيني از رودخانه به كمك سازه هايي نظير گوره ها و ديواره هاي سيل بند انجام ميگيرد. اين سازه ها از پخش شدن و گسترش سيلاب در زمينهاي اطراف رودخانه جلوگيري كرده, آن را در يك مسير و مجراي مشخص و محدود هدايت ميكند. ساخت گوره ها (خاكريزهاي سيل بند) قديميترين, رايج ترين و نيز يكي از مهمترين روشهاي مهار سيلاب از دير باز تاكنون بوده است. گوره, بند خاكي كوتاهي است كه در فواصل مختلف از كناره رودخانه و در امتداد آن ساخته ميشود تا نقش سواحل مصنوعي را در دوره هاي سيلابي كه آب رودخانه از سواحل طبيعي خود بيرون ميرود, را ايفا كند و بخش عمده زمينهاي اطراف رودخانه را از آب گرفتگي محافظت نمايد درمناطق شهري و ساير مناطق كه ارزش زمينها زياد ميباشد, به جاي گوره از ديواره هاي سيل بند استفاده ميگردد. ديواره هاي سيل بند از جنسهاي مختلف بتني, سنگي, آجري و. ساخته ميشوند.

اسلاید 2 :

از مسائل مهم در طراحي گوره ها, زهكشي مناطق داخلي ميباشد كه از راه حلهاي مختلف, بشرح زير مورد استفاده قرار ميگيرند:

.   1.         حوضچه جمع آوري و ايستگاه پمپاژ

.    2.         زهكشي دروني گوره ها

.  3.        زهكشي انحرافي

  1. كانال زهكشي

.   5.         تخليه از لوله هاي تحت فشار

اسلاید 3 :

مكانيزم هاي مختلف تخريب سيل بند بشرح ذيل ميباشد:

-         -         روگذري سيلاب

-         -         نشت آب و آبشستگي

-         -         فرسايش

-         -         ناپايداري شيبها و لغزشهاي پياپي (Sloughing)

-         -         ايجاد حفره توسط حيوانات

اسلاید 4 :

 بنابراين افزايش اضطراري ارتفاع سيل بندها در جريان سيلاب كه در مقابله با سيلاب صورت ميگيرد، داراي اهميت فوق العاده مي باشد.

روشهاي مورد استفاده بشرح زير ميباشد:

  1.   خاكريز اضطراري بر روي تاج سد
  2.          كيسه هاي شني
  3. ديوار حائل چوبي خاكي
  4.          جعبه خاكي

اسلاید 5 :

در صورت تخريب سيل بندها، عواقب  ميتواند از شرايطي كه اصلا" سيل بندي احداث نشده باشد بسيار وخيم تر شود.

اسلاید 6 :

با افزايش تراز سيلابي در ناحيه اي كه گوره ها احداث شده اند, تراز آب در بالا دست و پايين دست افزايش مييابد، در اين راستا لازم است ساماندهي رودخانه ها بر اساس يك طرح جامع به انجام برسد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید