بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Ocea icpla kto

ereticpla kto

 

Brakishpla kto

Freshwaterpla kto

 

اسلاید 2 :

طبقهبندي پلانكتونها از نظر اندازه:

اولترانانوپلانكتون: كمتر از 5 ميكرون هستند مانند باكتريوپلانكتون

نانوپلانكتون از 20-2 ميكروني هستند و همگي جزء فيتوپلانكتونها

ميكروپلانكتونها: از 200-20 ميكرون مانند جلبكهاي سبز-آبي

ماكروپلانكتونها: 2000-200 ميكرون مانند دياتومهها، دينوفلاژلهها، زئوپلانكتونهاي گياه خوار، پاروپايان، روتيفرها

مگاپلانكتونها: بيشتر از 2000 ميكرون هستند. لارو بيمهرگان زئوپلانكتونهاي گوشتخوار

اسلاید 3 :

طبقهبندي از نظر سيكل زندگي

1- هالوپلانكتونها (پلانكتونهاي واقعي): تمام زندگي فعال آنها در ستون آب سپري ميشود و فقط مراحل سكون (تخم) در بستر قرار ميگيرد.

 

2- مروپلانكتونها (پلانكتونهاي موقتي): فقط در مراحل مشخص ازتكامل خود (عمدتاً نوزادي) به صورت پلانكتون در آب شناورند مانند لارو ماهي وسخت‌‌‌‌‌‌‌پوستان عالي.

اسلاید 4 :

طبقهبندي پلانكتونها از نظر
انتشار عمودي

esto -1 : موجود پلانكتوني كوچك كه  در يك ميليمتري تا صد ميكرومتري سطح آب زندگي ميكند.

اين لايه نازك سطح آب داراي بسياري از مواد بيوشيميايي

اجزاء تشكيل دهنده اين مواد از نظر كيفيت با مواد موجود در زير سطح آب (20-10 سانتيمتري) متفاوت

بيوماس كل نئوستوني بسيار كوچك

نئوستونها با استفاده از تور شناوري كه بر سطح آبكشيده ميشود نمونهبرداري مي‌شود،

 

اسلاید 5 :

ادامه....

از جمله موجودات نئوستون  مانند قارچها، آلگها و باكتريها

Epi eusto : در سطحيترين نقاط آب و طرفين فيلم آب زندگي ميكنند مانند ساس آبي

Hypo eusto : در 5 سانتيمتري لايه سطحي آب زندگي ميكنند مانند برخي از كرمها، نرمتنان و سختپوستان

اسلاید 6 :

طبقهبندي پلانكتونها از نظر
انتشار عمودي

Pleusto -2: جامعهاي از گياهان شناور بزرگتر و جانوراني كه در ناحيه رويي يا در سطح بالايي آب قرار دارند.

تعلق و وابستگي اين گروه از موجودات به سطح حفظ شده، ولي اندازه موجودات بزرگ و قابل رؤيت Gerris و Velella

 

اسلاید 7 :

دلايل تمركز esto ها و Pleusto ها در سطح آب

5 سانتيمتر بالاي آب بعضي از تشعشعات خورشيد را در خود جذب

غلظت مواد ارگانيك در سطح فيلم آب و لايه زيرين آن صدها مرتبه بيشتر از لايههاي عمقي

مواد اورگانيك يا مواد آلي نيز توسط مواد گازي كه به دليل تجزيه مواد آلي توليد شده دائماً به سطح آب آمده و سطح را غني

اجساد پلانكتونها در نتيجه حبابهاي گازي ناشي از تجزيه مواد موجود در كف به سطح آورده ميشود 

هنگام باد و طوفان مواد آلي در سطح به تلاطم درآمده و موجب رشد نستونها

لايههاي سطحي كارگاه انكوباتور درياها و اقيانوسها

اسلاید 8 :

طبقهبندي پلانكتونها از نظر
انتشار عمودي

3- پلانكتونهاي اپيپلاژيك: گروهي هستند كه در طول روز در عمقي كمتر از 300 متر بهسر ميبرند.

4- پلانكتونهاي مزوپلاژيك:گروهي هستند كه در طول روز در عمق بين 300 تا 1000 متر بهسر مي برند.

5- پلانكتونهاي باتيپلاژيك: گروهي هستند كه در طول روز در عمق بين 1000 تا 3000 الي 4000 متري بهسر مي برند.

6- پلانكتونهاي آبيسوپلاژيك: گروهي كه در آبهاي عميقتر از 3000 تا 4000 متر زندگي ميكنند.

7- پلانكتونهاي اپيبنتيك: گروهي هستند كه نزديك كف بستر آب زندگي ميكنند يا گاه بهطو موقت كاملاً مماس با كف بسر ميبرند.

اسلاید 9 :

مكانيسم‌هاي دفاع در پلانكتون‌ها

تغيير رنگ يا همانند شدن با محيط

توليد رنگ‌هاي مختلف در سطح و كف

توليد عناصر ويژه جهت پنهان سازي

اسلاید 10 :

بهطور عمده پلانكتونها را به 3 گروه عمده تقسيم بندي ميكنند:

1- باكتريوپلانكتون                

2- زئوپلانكتون                        

3- فيتوپلانكتون

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید