بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

وضعیت موجود اچ آی وی

اسلاید 2 :

اثرات متقابل سل واچ آی وی چگونه است؟

اسلاید 3 :

بیشترین خطر بروز سل فعال در مبتلایان به سل نهفته در افراد مبتلا به اچ آی وی است

سل پیشرفت اچ آی وی را سریعتر می کند

بدون درمان، سل در مبتلایان به اچ آی وی سیری سریعتر و همیشه کشنده دارد

اچ آی وی ،بر تظاهرات بالینی سل تاثیر می گذارد

اپیدمی اچ آی وی ،همه گیری سل را در پی دارد

اسلاید 4 :

تشخیص سل نهفته
همه مبتلایان به اچ آی وی باید از نظر سل نهفته ارزیابی شوند
چگونه؟

اسلاید 5 :

.1تست پوستی PPD>or=5mm  ، بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط

تست پوستی سالانه تکرار شود

در صورت CD4<200 و منفی بودن تست پوستی ،تکرارآن بعد از افزایش CD4 به بیش از 200

.2تماس قابل توجه اخیر با باسیل کخ (مانند سل ریوی خلط مثبت) بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط صرف نظر از نتیجه تست پوستی PPD

.3ضایعات حاکی از سل قدیمی در CXR   بعد از رد سل فعال با ارزیابی بالینی،گرافی قفسه سینه و AFB خلط صرف نظر از نتیجه تست پوستی PPD

اسلاید 6 :

همه مبتلایان به اچ آی وی و سل نهفته، در صورتی که قبلا درمان سل فعال یا سل نهفته نشده باشد،باید درمان سل نهفته دریافت کنند .
چه رژیم درمانی؟

اسلاید 7 :

 آموزش های بیمار در درمان  سل نهفته

اسلاید 8 :

دربیماری که تحت بررسی از نظر سل نهفته است، صورتی که شک بالینی به سل فعال زیاد باشد ،درمان سل شود

اسلاید 9 :

تشخیص سل فعال

1.ارزیابی علائم بالینی:در صورت شک بالینی به سل فعال زیاد باشد ،درمان سل را می توان شروع نمود

2.بررسی AFB خلط

3.CXR

4.سایر بررسی ها

اسلاید 10 :

چند نکته مهم

درمان سل یا اچ آی وی کدام اولویت است؟

نقش ریفامپین در درمان سل؟

شروع همزمان درمان سل و اچ آی وی ؟

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید