بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

1.علوم مرتبط با سلامت را بر اساس محتوا، اهداف و روشهای تحقیق آنها طبقه بندی نماید.

  1. حداقل 2مورد از تفاوتهای طب بالینی با اپیدمیولوژی را بیان نماید.

3.اپیدمیولوژی را تعریف کرده و متغیرهای مهم در این تعریف را نشان دهد.

4.اهداف عمده و فوری علم اپیدمیولوژی را بیان نماید.

5 نحوه دسترسی اپیدمیولوژی به مشکلات مربوط به سلامت/بیماری را نام ببرد.

6.پرسشهایی که اپیدمیولوژیست با آن مواجهه است را بیان کند.

  1. کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری را شرح دهد.

اسلاید 2 :

Œ پایه

 بالینی

Ž پزشکی اجتماعی

اسلاید 3 :

 تفاوت طب بالینی با اپیدمیولوژی

 ارتباط سه دسته علوم با هم

  کاربرد واژه اپیدمیولوژی 3 قرن قبل

اسلاید 4 :

 مطالعه توزیع و عوامل تعیین کنندهحالات و رویدادهای وابسته به سلامتی در جوامع مشخص و بکارگیری این مطالعه جهت حل مشکلات بهداشتی

اسلاید 5 :

3 موضوع مورد توافق در تعاریف متعدد

ŒFrequency

Distribution

ŽDeterminants

اسلاید 6 :

علم اپیدمیولوژی هم جوان است و هم کهن

اسلاید 7 :

 بقراط قرن 5 پیش از م.

 جان گرانت (1662)

 فراکاستر و (قرن 16)

 ویلیام فار (1839)

 ادوراد ژنر (18)

اسلاید 8 :

 جان اسنو (قرن 19)

 پانوم ( قرن 19)

 پیشرفت اولیه کند تا چنگ جهانی دوم

 Doll & Hill (نوین)

 علمای اسلام (ابن خلدون، ابن سینا)

اسلاید 9 :

 قدمت آن در ایران

 پیشکسوتان رشته

 سال 1368

 سال 1379

اسلاید 10 :

اصل: فاکتورهای محیطی می توانند بر وقوع بیماری اثر بگذارند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید