بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 مقدمه:

    تاريخچه اين سنسور به سال 1912 ميلادي و بعد از غرق شدن کشتي تايتانيک بر مي گرد .

 

در سال 1912 ميلادي آقاي L F Richartson با الهام از طبيعت و استفاده از مسيريابي خفاشها موفق به ساخت سنسور فراصوتي شد . خفاشها به دليل بينايي ضعيف و حساس به نور، از امواج فراصوتي براي تشخيص موانع استفاده مي کنند .

امواج التراسونيك به دسته­اي از امواج مكانيكي گفته ميشود كه فركانس نوسانشان بيش از محدوده شنوايي انسان 20KHz باشد.

 

اسلاید 2 :

اگر يك موج فرا صوتي از سطح بين دو ماده كه داراي مشخصات بازتابش متفاوتي هستند با زاويه مورب عبور ‌كند، بخشي از آن بازتابيده شده و بخشي شكسته مي‌شود.

قانون Snell رابطه بين زاويه

و سرعت امواج را توصيف مي‌كند.

 

اسلاید 3 :

 سنسورهاي التراسونيك چگونه کار ميکنند

امواج صوتي با فركانس‌هاي بالاتر از فركانس شنوايي ( امواج التراسونيك) را مي‌فرستند و امواج بازگشتي را دريافت مي‌كنند. از تاخير زماني و سرعت صوت در هوا براي تعريف فاصله از هدف استفاده مي‌كنند و همچنين مي‌توان تنها براي تشخيص هدف و وجود يا عدم وجود آن مورد استفاده قرار گيرد.

اسلاید 4 :

Ultrasonic proximity sensor with analog output stage

  خروجيهاي جريان و ولتاژ

   متناسب با فاصله سنسور از

   هدف هستند.

اسلاید 5 :

Ultrasonic retro-reflective sensor

 • در اين حالت از يك قطعه صاف و ثابت يك ماشين بهعنوان بازتابنده استفاده مي شود.
 • فاصله زماني بين ارسال و دريافت سيگنال التراسونيك ( زمان انتشار) ثابت و شناخته شده است.
 • وقتي كه يك شيئ سيگنال التراسونيك

     را قطع مي كند خروجي فعال ميشود.

اسلاید 6 :

Ultrasonic through beam sensor

 • اين سنسورها براي كاربردهايي كه اشياء به‌سرعت و پشت سر هم در حركتند ايدآل هستند.
 • اين سنسورها همچنين زماني كه فركانس‌هاي سويچينگ بالا (حدودا 200Hz) مورد نياز باشد،
 • پيشنهاد مي‌شوند.

اسلاید 7 :

 • روش هاي مسافت يابي:
 • Time of Flight Measurement
 • Measurement of Phase Difrence

 

اسلاید 8 :

 • در روش TOF يك موج صوتي توسط سنسورهاي التراسونيكمسافت‌ياب ارسال شده و فاصله زماني كه طول مي‌كشد تا موج صوتي به شيئ برخور كند و به منبع برگردد محاسبه مي‌شود.

اسلاید 9 :

 • در روش TOF يك موج صوتي توسط سنسورهاي التراسونيكمسافت‌ياب ارسال شده و فاصله زماني كه طول مي‌كشد تا موج صوتي به شيئ برخور كند و به منبع برگردد محاسبه مي‌شود.

اسلاید 10 :

مدار فرستنده سيگنال آلتراسونيک:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید