بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • هسته : بسیار حساس به پرتو
 • سیتوپلاسم: مقاوم به پرتو
 • مهمترین و حیاتی ترین کار سلول : ساخت پروتئین
 • اختلال در هر قسمت از مسیر پروتئین سازی می تواند مضر باشد ( بویژه اختلال در DNA)

اسلاید 2 :

 • حساس ترین قسمت سلول در برابر پرتوهای یونساز هسته آن می باشد.
 • شامل پیوندهای قند وفسفات و چهار بازآلی A,G,C,T
 • بازهای آلی با پیوندهای هیدروژنی بهم اتصال دارند.

اسلاید 3 :

 • انواع سلولهای بدن:

1-سلول های جسمی (سوماتیکی)   2-سلول های جنسی (زاینده)

اسلاید 4 :

قانون برگونیه وتریباندو

 • حساسیت پرتویی بافت های زنده به عوامل زیر بستگی دارد:

1)سلول های نابالغ از سلول های بالغ تر حساس ترند.

2)بافت ها و عضوهای جوان به پرتوها حساس ترند.

3)هرچه آهنگ متابولیسم بیشترباشد، حساسیت بیشتر است.

4)هرچه آهنگ تولید مثل سلول وآهنگ رشد بافت بیشتر باشد ،حساسیت بیشتر است.

اسلاید 5 :

فاکتورهای فیزیکی موثربرحساسیت پرتویی

3- فاکتورهای زیستی:

 • اکسیژن: افزایش حساسیت
 • سن: پیش از تولد بیشترین حساسیت ، با افزایش سن کاهش حساسیت
 • جنس: جنس ماده حساسیت کمتر ، تا 10 درصد
 • مواد شیمیائی:

      حساس کننده ها (تشدید اثر پرتو):

         اکتینومایسینD، ویتامینK، اکسیژن

      محافظت کننده ها:

        ترکیبات آلی گوگرد دارمثل سیستئین و سیستامین و برخی داروها

اسلاید 6 :

رادیکالهای آزاد

 • رادیکال های OH°و بدلیل داشتن الکترون آزاد بسیار فعال وخطرناک هستند.
 • به راحتی با هر مولکول آلی واکنش داده و آن را تغییر می دهند .

OH°+ OH°→H2O2آب اکسیژنه

H° + O2 →HO2°رادیکال پراکسید

اسلاید 7 :

تاثیر پرتو بر سلول

 آسیب مستقیم: آسیب ناشی از پرتوهای یونساز از طریق رادیکال های آزاد

 آسیب غیرمستقیم: آسیب ناشی از برهمکنش مستقیم پرتو با بیومولکول های مهم(مثلاDNA)

آسیب غیر مستقیم بسیارمهم تر از مستقیم است.

اسلاید 8 :

اثرات پرتوهای یونساز روی بدن

 • آثار زودرس: (پس از چندساعت،روز یا هفته) دوز زیاد در فاصله کوتاه

  قرمزی پوست- اختلال کار گنادها

 • آثاردیررس: دوز پایین در زمان طولانی

   سرطان- اثرات ژنتیکی- کاهش طول عمر- کاتاراکت (آب مروارید)

  

اسلاید 9 :

پرتوهای یونساز و جنین

 یک سیستم در حال رشد سریع، دارای حساسیت شدید نسبت به پرتوهای یونساز بارشد جنین از میزان حساسیت آن کاسته می شود.

 مراحل بارداری

 • پیش از لانه گزینی (دو هفته پس ازلقاح) :تابش گیری در این مرحله می تواند منجر به مرگ جنین یا ادامه حیات او شود.

قانون همه یا هیچ

کم خطرترین مرحله

اسلاید 10 :

 • مرحله اندام زایی (هفته دوم تا هشتم پس از لقاح):
 • تابش گیری می تواند منجر به ناهنجاری های اسکلتی یا اندامی شود.
 • مرحله رشد جنین (هفته هشتم به بعد):
 • میکروسفالی و عقب ماندگی ذهنی از عوارض تابش گیری در این دوره است.
 • اثر بر عروق،استخوان ها ، دستگاه تنفس ، دستگاه عصبی ،ادراری و غدد ترشحی درون ریز از دیگر عوارض تابش دهی است.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید