بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مراحل كلن كردن ژن

.1استخراج ژن مورد نظر

.2انتقال ژن مورد نظر به ناقل مناسب

.3انتقال ناقل نوتركيب به درون سلول ميزبان

.4گزينش سلول هاي تراريخت شده

.5تكثير سلول هاي تراريخت شده

اسلاید 2 :

اهداف كلونينگ

.1توليد انبوه يك پروتئين

مثال:انسولين انساني    هرمون رشد انساني   اينترفرون  واكسن هپاتيت B   اينترلوكين  اريتروپوئيتين

  1. دستكاري مسير هاي بيولوژيك جهت اصلاح محصولات گياهي وحيواني

مثال:توليد گوجه فرنگي كه ديتر نرم ورسيده ميشود

اسلاید 3 :

ابزار مورد نياز براي كلونينگ

  • انزيم هاي برشي وانزيم هاي اتصال دهنده
  • ناقلين كلونينگ

اسلاید 4 :

انزيم هاي برشي

  • اين انزيمها اندونوكلئاز ميباشند واز باكتري استخراج ميشوند اين انزيم ها در باكتري نقش دفاعي دارند

اسلاید 5 :

خصوصيات انزيم هاي برشي

.1كوفاكتور:Mg 2+

.2توالي هاي پاليندرومي را شناسايي وبرش ميدهند

.3نحوه برش به دو صورت است:1)ايجاد انتهاي چسبان 2)ايجاد انتهاي صاف

اسلاید 6 :

انزيم هاي اتصال دهنده

  • اين انزيم ها براي اتصال ژن خارجي به ناقل استفاده ميشوند

 دو نوع انزيم انتصالي داريم:

.1Ecoli.DNA ligase

.2T4 DNA ligase

اسلاید 7 :

انواع ناقلين كلونينگ

.1پلاسميد ها:  PBR322     Puc     pTi

.2باكتريوفاژ: M13       لامبدا

.3كاسميد

.4شاتل

.5كروموزو مصنوعي مخمر 

اسلاید 8 :

انواع پلاسميد بر حسب عملكرد:

.1R پلاسميد

.2F پلاسميد

.3COL پلاسميد

.4پلاسميد Vir

.5پلاسميد deg

اسلاید 9 :

انواع پلاسميدهاي كلونينگ

  • Pbr322

اندازه:4.36kb

رپليكان: colE1

ژن نشانگر: amp R / tet R

تعداد نسخه ها: 15 الي 20 نسخه

اسلاید 10 :

توضيح نحوه گزينش سلول هاي تراريخت شده

  • ژن مورد نظر را وارد TeT R ميكنيم سپس به درون باكتري انتقال ميدهيم

3نوع سلول خواهيم داشت:

.1سلول هايي كه پلاسميد وارد انها نشده

.2سلول هايي كه حاوي پلاسميد غير نوتركيب ميباشند

.3سلول هايي كه حاوي پلاسميد نوتركيب ميباشند

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید