بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • از آنجا كه هر زايمان با خطر مواجه است، بنابراين زايمان در منزل توصيه نمي شود.
 • هر مادربايد براي انجام زايمان در بيمارستان تشويق شود. در صورتي كه دسترسي به مركز زايماني براي مادرميسر نيست و علي رغم تشويق بهورز، مادر تمايل به انجام زايمان در منزل دارد، شرايط انجام زايمان درمنزل بايد با توجه به توضيحاتي كه داده مي شود، فراهم گردد.

اسلاید 2 :

تعريف زايمان:

 • تولد نوزاد بصورت زنده يا مرده پس از شروع هفته 22 بارداري زايمان مي گويند.
 • عوامل زياديدر بدن مادر و جنين دست اندركارند تا جنين آمادگي خروج از بدن مادر را در زمان مقرر بدست آورد.
 • طبيعت زايمان درد است و علت اصلي درد زايمان، انقباضات رحم است كه باعث باز و نرم شدن دهانه

رحم مي شود تا جنين بتواند از رحم به داخل مهبل (واژن) وارد و سپس از اين مجرا خارج شود.

اسلاید 3 :

علائم زايمان:

 • به طور طبيعي، دردهاي زايماني نشانه وقوع زايمان است، اما بايد دردهاي واقعي زايمان را ازدردهاي كاذب تشخيص داد. علاوه بر درد، خروج مقدار اندكي از ترشحات چسبناك آغشته به خون ازمهبل (در صورتي كه مادر طي 48 ساعت قبل، معاينه مهبلي نشده باشد) نيز نشانه قابل اعتمادي از وقوع زايمان است به اين ترشحات« نمايش خوني » گفته مي شود. اگر چه به طور طبيعي پارگي كيسه آب در مرحله اول زايمان اتفاق نمي افتد، ولي وقوع آن نشانه زايمان يا تصميم گيري براي ختم بارداري است. وپارگي كيسه آب قبل از شروع دردهاي زايماني راپارگيزودرس كيسه آب مي گويند .

اسلاید 4 :

 • شروع دردهاي زايماني اصطلاحاً با كلمه « ليبر »
 • تعبير مي شود.
 • بنابراين وقتي كلمه ليبر به كار مي رود، به اين معناست كه مادر وارد مراحل زايماني شده است. پس به طور كلي سه علامت زايمان عبارت است از:
 • - درد هاي زايمان
 • - ترشحات چسبناك آغشته به خون (نمايش خوني)
 • - آبريزش يا پارگي كيسه آب

اسلاید 5 :

دردهاي واقعي و كاذب زايمان:

 • تفاوت دردهاي واقعي از دردهاي كاذب در جدول زير مشاهده مي شود:
 • دردهاي كاذب:
 • فاصله انقباض هاي رحم نامنظم است.
 • فاصله بين انقباض ها كم نمي شود.
 • درد بيشتر در پايين شكم است
 • شدت انقباض ها تغيير نمي كند.
 • دهانه رحم متسع نمي شود
 • دردهاي واقعي:
 • فاصله انقباض هاي رحم منظم است.
 • فاصله بين انقباض ها كم مي شود.
 • درد در ناحيه كمر و شكم است.
 • شدت انقباض ها بيشتر مي شود.
 • دهانه رحم متسع مي شود.

اسلاید 6 :

 • با توجه به آنچه گفته شد، درد هاي زايماني به صورت انقباضات رحمي است (در اين حالت مادر مي گويدكه درد هايي در كمر و پشت مي گيرد و ول مي كند). اين انقباضات را مي توان با گذاردن دست بر رويرحم از روي شكم لمس كرد. با لمس انقباض لازم است مدت هر انقباض از شروع تا پايان، فاصله انقباضبا انقباض بعدي و قدرت هر انقباض را تعيين كرد. دردهاي زايمان مي تواند در زماني زودتر از زمانمورد انتظار براي زايمان شروع شود كه منجر به زايمان زودرس شود.

اسلاید 7 :

حالت يا شكل جنين:

 • هفته هاي آخر بارداري، جنين شكل خاصي به خود مي گيرد كه حالت ناميده مي شود .دراين زمان جنين توده اي تخم مرغي شكل مي سازد كه متناسب و منطبق با شكل حفره رحم است. جنين بهطوري روي خود خم مي شود كه پشت او به طور مشخص حالت محدب پيدا مي كند. سر كاملاً خم شده بهگونه اي كه چانه تقريباً در تماس با قفسه سينه قرار مي گيرد. ران ها نيز بر روي شكم و ساق ها درقسمت زانو خم مي شود. بازوها به صورت متقاطع روي قفسه سينه و يا به موازات پهلوها است. بندنافدر فضاي بين اندام ها قرار مي گيرد.
 • قرار، حالت، وضعيت و نمايش جنين:
 • تعيين موقعيت جنين در كانال زايمان بسيار مهم است. براي اين كارلازم است با انجام معاينه مهبلي، قرار، نمايش و وضعيت جنين را مشخص كرد.

اسلاید 8 :

قرار جنين:

 • محور طولي بدن جنين را نسبت به محور طولي بدن مادرقرار مي گويند .با توجه به اين تعريف . جنين مي توانئ در دو قرار « عرضي » و « طولي »در كانال زايمان باشد.
 • در قرار طولي، محور طولي بدن جنين با محور طولي بدن مادر موازي است. در 99 درصد زايمان ها، قرار
 • جنين طولي است (سر جنين در سمت پايين و ته جنين در سمت بالا قرار دارد).

اسلاید 9 :

در قرار عرضي، محور طولي بدن جنين بر محور طولي بدن مادر عمود است (سر جنين در يك پهلوي مادرو ته جنين در پهلوي ديگر قرار گرفته است(.

اسلاید 10 :

نمايش جنين:

 • بخشي از بدن جنين را كه در مجراي زايمان جلوتر از بخش هاي ديگر قرار دارد يا نسبت بهساير قسمت هاي بدن به مجراي زايمان نزديك تر است « عضو نمايش » گويند.
 • عضو نمايش را مي توان در معاينه مهبلي تشخيص داد و در واقع نشان دهنده « نمايش » جنين است . بدين ترتيب اگر عضو نمايش در قرار طولي سر باشد به آن « نمايش سفاليك »
 • گفتهمي شود و در اين حالت ابتدا سر جنين از مجراي زايمان خارج مي شود. اگر عضو نمايش در قرار طولي ته باشد به آن
 • نمايش بريجگفته مي شود.
 • در قرار عرضي عضو نمايش شانه است .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید