بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مايعات از نظر نظم ساختماني بين جامدات و گازها هستند يعني نه مثل گازها بي

‌نظمي كامل مولكولي مشاهده مي‌شود و نه مثل جامدات ساختمان شبكه بلوري

منظم دارند در مايعات حركت ملكول‌ها آهسته است لذا داراي حجم معيني هستند.

ولي شكل مشخصي ندارند و شكل ظرف را بخود مي‌گيرند.

اسلاید 2 :

تغيير فشار بر حجم مايع بي‌تأثير است. به علت حداقل بودن فضاي بين ملكولي،

ولي با افزايش دما اكثر مايعات منبسط شده و افزايش حجم مي‌يابند اين انبساط

حجم مايعات كمتر از گازهاست.

اسلاید 3 :

ويسكوزيته: مقاومت مايعات در برابر جاري شدن

يك راه تعيين ويسكوزيته، تعيين زمان عبور مقدار مشخصي مايع از يك سوراخي

 (مجراي باريك) در درجه حرارت و فشار معين است.

عوامل مؤثر در ويسكوزيته: نيروهاي جاذبه، وزن ملكولي و ساختما‌ن ملكولي

ويسكوزيته مايعات با ملكولهاي بزرگ و شكل نامنظم، بيشتر از ويسكوزيته مايعات

 با ملكولهاي كوچك است. افزايشT(دما) باعث كاهش ويسكوزيته مي‌شود ولي

اسلاید 4 :

افزايش P(فشار) باعث افزايش ويسكوزيته مي‌شود.

كشش سطحي: ملكول‌هاي مايعي كه در سطح قرار دارند به سمت داخل

كشيده مي‌شوند ولي ملكولهايي كه در مركز مايع قرار دارند به طور يكنواخت

توسط  ملكولهاي ديگر به هر طرف كشيده مي‌شوند. به همين علت قطرات مايع

كروي هستند.

افزايش T باعث كاهش كشش سطحي مي‌شود ( بعلت كاهش نيروهاي جاذبه

 بين ملكولي)

اسلاید 5 :

تغييرات فازها

 • تصعید: تبدیل جامد به گازSublimation: solid ® gas.
 • تبخیر: تبدیل مایع به گازVaporization: liquid ® gas.
 • ذوب شدن: تبدیل جامد به مایعMelting or fusion: solid ® liquid.
 • تبرید: تبدیل گاز به جامدDeposition: gas ® solid.
 • میعان:تبدیل گاز به مایعCondensation: gas ® liquid.
 • : تبدیل مایع به جامد انجمادFreezing: liquid ® solid.

اسلاید 6 :

انرژي و تغيير فاز

 • Sublimation: DHsub > 0 (endothermic).
 • Vaporization: DHvap > 0 (endothermic).

Heat of Vaporization

 • Melting or Fusion: DHfus > 0 (endothermic).

Heat of fusion

 • Deposition: DHdep < 0 (exothermic).
 • Condensation: DHcon < 0 (exothermic).
 • Freezing: DHfre < 0 (exothermic).

اسلاید 7 :

تبخير

انرژي جنبشي ملكولي مايع نيز مانند گازها از قانون توزيع ماكسول ـ بولتزمن

پيروي  مي‌كند.

هنگامي كه دما بالاتر ميرود انرژي جنبشي متوسط مولكولها زياد ميشود و

تعداد ملكولهايي پر انرژي و قابل فرار بيشتر ميشوند.

اسلاید 8 :

در تبخير افت دما داريم چرا؟

فرار ملكولهاي پر انرژي باعث كاهش انرژي جنبشي  متوسط ملكولهاي باقي مانده

در مايع مي‌شود و دما پايين مي‌آيد.

فشار بخار

هر چه نيروي جاذبه ملكولي‌ضعيف‌تر باشد،

فشار بخاربيشتراست.

اسلاید 9 :

فشار بخار تعادل بستگي به نوع جسم و درجه حرارت دارد.

با افزايش T، فشار بخار بيشتر ميشود، با افزايش نيروي جاذبه ملكولي فشار

بخار كمتر ميشود.

افزايش حجم زير سرپوش تأثيري بر فشار بخار ندارد (فشار بخار مستقل از

مقدار مايع و ابعاد ظرف است)

اسلاید 10 :

نقطه جوش

دماي نقطهاي كه فشار جو با فشار بخار مايع برابر است را نقطه جوش گويند.

در حالت                دماي نقطه جوش را نرمال گويند

براي مايعاتي كه نقطه جوش بالايي دارند و در اثر گرما احتمال تجزيه شدن دارند

 با كاهش فشار آن را در دماي پايينتري ميجوشانند (مثل اواپراتورها)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید