بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعادل مایع و الکترولیت و اسید و باز برای تداوم سلامتی و عملکرد سیستم‌های بدن ضروری است و لازمه این تعادل مصرف و دفع آب و الکترولیت‌ها و تنظیمات‌ سیستم کلیوی و ریوی است. در حالی که عدم تعادل می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از جمله بیماری باشد و می‌تواند بر عملکرد سیستم عصب مرکزی، متابولیسم و تنفس تأثیر بگذارد. بنابراین آگاهی و درک مکانیسم‌های مؤثر بر عدم تعادل مایع، الکترولیت و اسید و باز ضروری است.

اسلاید 2 :

 • مایعات بدن به دو قسمت مجزا تقسیم می‌شوند.
 • فضای داخل سلولی و
 • فضای خارج سلولی.
 • مایعات فضای داخل سلولی شامل تمام مایعات داخل پلاسما می‌باشند و تقریباً 40 درصد وزن فرد بزرگسال را تشکیل می‌دهند.

اسلاید 3 :

مایعات خارج سلولی شامل همه مایعات خارج از سلول‌ها می‌باشند و در برگیرنده سه قسمت است:

مایعات داخل عروقی، مایعات موجود در فضای بینابینی و مایعات بین سلولی.

 مایع فضای بینابینی مثل لنف و پلاسما، مایع بین سلولی مثل مایعات مغزی – نخاعی، مایع مفصلی و مایع موجود در حفره جنب و مایع موجود در حفره صفاق می‌باشند 20 درصد وزن بدن مربوط به مایعات خارج سلولی است.

اسلاید 4 :

 • همزمان با جابجايي آب در حفرات بدن، اجزا بسیار ریزی به نام نمک یا مواد معدنی نیز جابجا می‌شوند که به نام التکرولیت‌ها شناخته می‌شوند. الکترولیت به صورت عنصر یا مرکب می‌باشند و زمانی که در آب یا حلال دیگر ذوب و حل می‌شوند به یون تبدیل شده و دارای بار الکتریکی می‌گردند
 • کاتیون‌ها دارای بار الکتریکی مثبت و آنیون‌ها دارای بار الکتریکی منفی هستند. سدیم پتاسیم و کلسیم کاتیون و کلر، بیکربنات و سولفات آنیون هستند.

اسلاید 5 :

الکترولیت به صورت میلی اکی‌والان در لیتر بیان می‌شود

الکترولیت‌ها جهت عملکرد بدن حیاتی هستند.

مواد معدنی مصرفی تشکیل دهنده مایعات و بافت‌های بدن انسان هستند و جهت فرآیندهای فیزیولوژیک بسیار مهم می‌باشند. همچنین به عنوان کاتالیزور در پاسخ‌های عصبی، انقباضات عضلانی و متابولیسم مواد غذایی فعالیت می‌کنند؛ به علاوه در تولید هورمون، تعادل الکترولیت‌ها و استحکام استخوان‌ها نیز نقش دارند. نمونه‌ای از مواد معدنی آهن و روی می‌باشند.

اسلاید 6 :

مایعات و الکترولیت‌ها به طور مداوم از یک قسمت به قسمت جهت تسهیل در فرآیندهای بدن مثل اکسیژناسیون بافتی، تعادل اسید و باز و تشکیل ادرار در حرکت هستند. غشا سلولی دارای خاصیت تراوای انتخابی می‌باشد و سبب جابجایی آب می‌گردد، ولی بیشتر یون و مولکول‌ها به آهستگی از این غشاء عبور می‌کنند، مایعات و مواد محلول به کمک چهار روش در حول این غشاء سلولی جابجا می‌شوند؛ اسمز، انتشار، انتقال فعال و تصفیه.

اسلاید 7 :

اسمز به معنای حرکت حلال مثل آب از یک غشاء نیمه تراوا از محیط با غلظت پایین‌تر به محیط با غلظت بیشتر است تا زمانی که غلظت دو محیط در دو طرف غشا یکسان شود. این غشاء نسبت به حلال، نيمه تراوا و نسبت به ماده محلول غیرتراوا می‌باشد. سرعت اسمز بستگی به ذرات ماده محلول، درجه حرارت محلول، بار الکتریکی ماده محلول و تفاوت فشار اسموتیک در دو طرف غشا دارد. غلظت محلول اسمول نامیده می‌شود و عبارت است از مقدار ماده موجود در محلول، مثل مولکول، یون و یا هر دو.

اسلاید 8 :

 • . نیرویی جهت کشیدن آب است و وابسته به تعداد مولکول هر محلول می‌باشد. یک محلول با غلظت بالای دارای فشار اسموتیک بالا است و آب را به سمت خود می‌کشد. اگر غلظت ماده محلول در یک سمت غشاء نیمه‌تراوا بیشتر باشد این فشار بیشتر و سبب حرکت سریع حلال از طول غشاء می‌شود و این روند تا یکنواختی غلظت محلول در دو طرف غشاء ادامه می‌یابد. فشار اسموتیک محلول اسمولاریتی نامیده می‌شود که به صورت اسمول یا میلی‌اسمول بر کیلوگرم در محلول بیان می‌شود (mosm/kg). اسمولاریتی طبیعی سرم (پلاسما)mosm/kg 280-259 می‌باشد.

اسلاید 9 :

 • هیپرتونیک ⃪ محلولی که اسمولاریته آن از اسمولاریته سرم (پلاسما) بیشتر است.
 • هیپوتونیک ⃪ محلولی که اسمولاریته آن از اسمولاریته سرم (پلاسما) کمتر است.
 • ایزوتونیک ⃪ محلولی که اسمولاریته آن مشابه با اسمولاریته سرم (پلاسما) است.

اسلاید 10 :

 • از عوامل مؤثر بر فشار اسموتیک پروتئین‌های پلاسما مثل آلبومین است. آلبومین باعث ایجاد فشار انکوتیک می‌گردد که باعث حرکت مایع به داخل فضای عروقی شده و آب را از فضای بینابینی به داخل مویرگ‌ها می‌کشاند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید