بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

هدف کلی:

ايجاد نگرش در مورد مثلث ، مجموع زواياي داخلي مثلث

اسلاید 2 :

پيش نياز مثلث:

خط.

پاره خط :پاره خط شامل دو نقطه از يك خط و مجموعه اي از تمام نقاطي كه از خط كه ميان اين دو نقطه واقعند.

نيمخط.

زاويه :عبارت است از نقطه اي و دو نيمخط كه از اين نقطه خارج شده اند.

قابليت انطباق.

اسلاید 3 :

تعريف مثلث:

1-خم مسطح: مجموعه اي از نقاط است كه بتوانيم آن را بدون بلند كردن قلم از روي كاغذ رسم كنيم.

2- خم ساده: يك خم مسطح است كه هيچ يك از نقاط خود را قطع نكند مگر در حالتي كه نقاط انتهايي به هم مي رسند.

3- خم ساده بسته: يك خم ساده مسطحي است كه نقاط انتهايي آن به هم برسند.

4- چند ضلعي: يك خم ساده بسته است كه از اجتماع حداقل سه پاره خط تشكيل شده باشد به طوري كه نقطه هاي انتهايي آن پاره خط ها روي يك صفحه قرار گيرند و هيچ سه نقطه ي متوالي از آنها روي يك خط قرار نگرفته باشند.

5- مثلث: يك چند ضلعي است كه فقط از اجتماع سه پاره خط تشكيل شده است.

اسلاید 4 :

اجزاء مثلث:

مثلث داراي شش جزء است كه عبارت است از :

1-زاويه : هر مثلث داراي سه زاويه مي باشد كه سه جزء مثلث را تشكيل مي دهند.

2- ضلع :  هر مثلث داراي سه ضلع (سه پاره خط) مي باشد كه سه جزء ديگر مثلث را تشكيل مي دهند.

اسلاید 5 :

رياضي دوم راهنمايي:

صفحه 93 كتاب رياضي دوم راهنمايي:

در اين صفحه براي اولين بار دانش آموز با مجموع زواياي داخلي مثلث آشنا مي شود. براي فهميدن اندازه مجموع زواياي داخلي مثلث از دانش آموز خواسته شده مثلثي با كاغذ ببرد زوايايش را جدا كرده و كنار هم گذارد و مجموع زواياي داخلي مثلث را بدست آورد.

اسلاید 6 :

براي فهميدن اندازه مجموع زواياي داخلي مثلث از دانش آموز خواسته شده مثلثي را با كاغذ ببرند

اسلاید 7 :

براي فهميدن از دانش آموز خواسته شده مثلثي كاغذي زوايايش را جدا كند

اسلاید 8 :

زواياي جدا كرده را كنار هم گذارد و مجموع زواياي داخلي مثلث را بدست آورد

اسلاید 9 :

مجموع زواياي داخلي مثلث را بدست آورد كه جمع 3 زاويه ي مثلث مي شود 180

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید