دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت محاسبات زمانی در شبکه AoA قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :


محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM)

۴-۱-محاسبات مسیر پیشرو

۴-۲-محاسبات مسیر پسرو

۴-۳-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری

     ۴-۳-۱- فرجه کل

      ۴-۳-۲- مسیر بحرانی

      ۴-۳-۳- فرجه آزاد

      ۴-۳-۴- فرجه ایمنی

      ۴-۳-۵- فرجه مستقل

      ۴-۳-۶- مقایسه فرجه ها

۴-۴- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن

اسلاید ۲ :

۴-۵-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری

۴-۶- روابط میان فرجه های کل و آزاد

      ۴-۶-۱- روابط بین فرجه کل در یک شبکه

      ۴-۶-۲- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه

۴-۷- بهنگام سازی برنامه زمان بندی

اسلاید ۳ :

علامات اختصاری

 • : Dij      (Duration)                 مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j
 • : Ei      (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد  i
 • : Li         (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i 
 • : ESij  (Earliest Start)          زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : EFij   (Earliest Finish)         زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : LSij (latest Start)              دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : LFij (Latest Finish)          دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : TFij    (Total Float)             فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j
 • : FFij (Free Float)               فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیت i-j 
 • : SFij (Safety Float)             فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j
 • : IFij  (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت   i-j  
 • : CP                (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه

اسلاید ۴ :

فرمت نمایش علائم اختصاری روی یک فعالیت و رویدادهای شروع و پایان آن

اسلاید ۵ :

محاسبات مسیر پیشرو

 • گام ۱: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0)
 • گام ۲: زود ترین زمان شروع هر فعالیت همیشه برابر با زودترین زمانوقوع رویداد آغاز آن فعالیت است.
 • Ei = ES
 • زودترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با زود ترین زمان وقوع رویداد آغاز آن فعالیت بعلاوه مدت آن فعالیت می باشد.

EFij=Ei+Dij                                             یا EFij= ESij+Dij

اسلاید ۶ :

 • گام ۳: زودترین زمان وقوع رویداد j ام شبکه را برابر بزرگترین زودترین زمان پایان فعالیتهایی که به آن رویداد ختم می شوند قرار می دهیم.

           Ej=Max {EFi1j, EFi2j ,…., EFikj}                                 

 

 • گام ۴: گامهای ۲و۳ را آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت زودترین زمان وقوع گره آخر (En)یا اتمام پروژه محاسبه گردد.

اسلاید ۷ :

نمایش یک گره جمع شونده و محاسبات مسیر پیشرو روی آن

اسلاید ۸ :

 مثال محاسبات مسیر پیشرو

اسلاید ۹ :

محاسبات مسیر پسرو

 • گام ۱ : دیرترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه را برابر با زودترین زمان وقوع این رویداد قرار می دهیم

–.(Ln=En)                                                  

 • گام ۲ : دیرترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع

              رویداد آن فعالیت است.                                                                    

                                                    LFij=Lj

      دیرترین زمان شروع هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع رویداد

      پایان آن فعالیت منهای مدت آن فعالیت می باشد.        

       LSij =Li-Dij       یا LSij=LFij-Dij       

اسلاید ۱۰ :

 • گام ۳ : دیرترین زمان وقوع رویداد iام شبکه را برابر با کوچکترین دیرترین زمان شروع فعالیتهایی که از آن رویداد منشعب می شوند قرار می دهیم.

Li = Min { LSi1j,LSi2j,…,LSikj }                                           

 • گام ۴ : گامهای ۲و ۳ را به سمت گره اول آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت دیرترین زمان وقوع گره اول شبکه (Li) بدست آید.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 30 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد