بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :


محاسبات زمانی یا روش مسیر بحرانی(CPM)

4-1-محاسبات مسیر پیشرو

4-2-محاسبات مسیر پسرو

4-3-محاسبات انواع فرجه یا زمانهای شناوری

     4-3-1- فرجه کل

      4-3-2- مسیر بحرانی

      4-3-3- فرجه آزاد

      4-3-4- فرجه ایمنی

      4-3-5- فرجه مستقل

      4-3-6- مقایسه فرجه ها

4-4- رتبه بندی فعالیتها به ترتیب درجه بحرانی بودن

اسلاید 2 :

4-5-محاسبات زمانی به روش جدولی یا کامپیوتری

4-6- روابط میان فرجه های کل و آزاد

      4-6-1- روابط بین فرجه کل در یک شبکه

      4-6-2- روابط بین فرجه آزاد و فرجه کل در یک شبکه

4-7- بهنگام سازی برنامه زمان بندي

اسلاید 3 :

علامات اختصاری

 • : Dij      (Duration)                 مدت زمان پیش بینی شده فعالیت i-j
 • : Ei      (Earliest event time) زود ترین زمان مجاز وقوع رویداد i
 • : Li        (Latest event time)دیرترین زمان مجاز وقوع رویداد i 
 • : ESij (Earliest Start)          زودترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : EFij  (Earliest Finish)         زودترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : LSij (latest Start)              دیرترین زمان مجاز شروع فعالیت i-j
 • : LFij (Latest Finish)          دیرترین زمان مجاز پایان فعالیت i-j
 • : TFij   (Total Float)             فرجه یا زمان شناوری کل فعالیت i-j
 • : FFij (Free Float)               فرجه یا زمان شناوری آزاد فعالیتi-j 
 • : SFij (Safety Float)             فرجه یا زمان شناوری ایمنی فعالیت i-j
 • : IFij (Independent Float)فرجه یا زمان شناوری مستقل فعالیت   i-j  
 • : CP                (Critical Path)مسیر یا مسیرهای بحرانی یک شبکه

اسلاید 4 :

فرمت نمایش علائم اختصاری روی یک فعالیت و رویدادهای شروع و پایان آن

اسلاید 5 :

محاسبات مسیر پیشرو

 • گام 1: زودترین زمان وقوع رویداد آغاز شبکه را برابر با صفر قرار می دهیم.(E1=0)
 • گام 2: زود ترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با زودترين زمانوقوع رويداد آغاز آن فعاليت است.
 • Ei = ES
 • زودترين زمان پايان هر فعاليت هميشه برابر با زود ترين زمان وقوع رويداد آغاز آن فعاليت بعلاوه مدت آن فعاليت مي باشد.

EFij=Ei+Dij                                             یا EFij= ESij+Dij

اسلاید 6 :

 • گام 3: زودترین زمان وقوع رویداد j ام شبکه را برابر بزرگترین زودترین زمان پایان فعالیتهايی که به آن رویداد ختم می شوند قرار می دهیم.

           Ej=Max {EFi1j, EFi2j ,…., EFikj}                                 

 

 • گام 4: گامهای 2و3 را آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت زودترین زمان وقوع گره آخر (En)یا اتمام پروژه محاسبه گردد.

اسلاید 7 :

نمایش یک گره جمع شونده و محاسبات مسیر پیشرو روی آن

اسلاید 8 :

 مثال محاسبات مسیر پیشرو

اسلاید 9 :

محاسبات مسیر پسرو

 • گام 1 : دیرترین زمان وقوع رویداد نهایی شبکه را برابر با زودترین زمان وقوع این رویداد قرار می دهیم

–.(Ln=En)                                                  

 • گام 2 : دیرترین زمان پایان هر فعالیت همیشه برابر با دیرترین زمان وقوع

              رویداد آن فعالیت است.                                                                    

                                                    LFij=Lj

      ديرترين زمان شروع هر فعاليت هميشه برابر با ديرترين زمان وقوع رويداد

      پايان آن فعاليت منهاي مدت آن فعاليت مي باشد.        

       LSij =Li-Dij       یا LSij=LFij-Dij       

اسلاید 10 :

 • گام 3 : دیرترین زمان وقوع رویداد iام شبکه را برابر با کوچکترین دیرترین زمان شروع فعالیتهایی که از آن رویداد منشعب می شوند قرار می دهیم.

Li = Min { LSi1j,LSi2j,…,LSikj }                                           

 • گام 4 : گامهای 2و 3 را به سمت گره اول آنقدر تکرار می کنیم تا در نهایت دیرترین زمان وقوع گره اول شبکه (Li) بدست آید.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید