بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اهداف:

سؤالات مقاله را با موفقيت شرح دهيد.

هدفهاي شخصي را طرح ريزي کنيد.

اطلاعات را به صورت فعالانه جستجو کنيد.

يک طرح منطقي براي مقاله ايجاد کنيد.

اطلاعات را اولويت بندي کنيد.

به روشني براي ديگران بنويسيد.

اسلاید 2 :

فوايد مقاله نويسي:

مقاله نويسي:

ادراک شما را متمرکز مي کند.

به شما امکان مي دهد که در يک موضوع بخصوص عميق تر جستجو کنيد.

ذهن شما را با گرد آوردن دلايل بر مي انگيزد.

شما را در بکار بردن اصطلاحات علمي و فني ورزيده مي کند.

شما را قادر مي سازد تا افکارتان را به صورت روشن و منطقي بيان کنيد.

شما را تشويق مي کند تا به طور گسترده و عميق تفکر و مطالعه کنيد.

اسلاید 3 :

مراحل مقاله نويسي:

آماده سازي Preparing

جمع آوري  Gathering

ساختارسازي     Structuring

نوشتن Writing

چک کردن و تجديد نظر Checking & Revising

اسلاید 4 :

قوانين اساسي براي آماده سازي مقاله (1)

همه محدوديتها را به طور کامل بنويسيد.

متمرکز کردن افکارتان بر روي مقاله هاي کوتاه به توجه دقيق تر نياز دارد تا بي هدفي هاي طولاني.

معيارها را بررسي کنيد.

آيا اشاره اي به اينکه چه چيزي ارزيابي خواهد شد، به شما شده است؟ استاد شما در اين مقاله به دنبال چه چيز ويژه اي است؟ آيا مي توانيد براي روشن شدن سوال کنيد؟

اسلاید 5 :

مسئله را بيازماييد.

موضوع يا عنوان مقاله، روش يا طرز عمل مورد نياز را نشان مي دهد. براي مثال مسئله زير:       

"مزيتها و معايب ارزيابي همکاران در يک سازمان را در نظر بگيريد و فايده آن را براي کارمندان توجيه کنيد... "

دو عنصر مختلف را مي طلبد:

توجه به مزايا و معايب و سپس توجيه آنها براي کارمندان.

اسلاید 6 :

با هر موضوع مقاله شما بايد کلمات کليدي را شناسايي کرده و تفسير کنيد.

موضوع را براي خودتان روشن کنيد.

نسخه سريعي از چيزي که فکر مي کنيد از شما خواسته شده بنويسيد. عنوان يا مسئله را با کلمات خود دوباره بنويسيد. نوشته را با همکلاسيها يا استاد خود مورد بحث قرار دهيد. آيا مسئله را دريافته ايد؟ چه نواحي نياز به روشن شدن دارند؟

اسلاید 7 :

آماده کردن پاسخ خود

زماني که روشن شود که از شما چه چيزي براي نوشتن خواسته شده و چگونه بايد با آن موضوع برخورد کنيد، بايد فکر کنيد که مقاله شامل چه موادي باشد.

با ايدههاي خود طوفان مغزي ايجاد کنيد.

براي ايجاد طوفان مغزي، فکرتان را به طور وسيعي بر موضوع در دست بررسي متمرکز کنيد و به ايده ها امکان دهيد که روي کاغذ بيايند. در اين مرحله در مورد ارتباط، هيچ قضاوتي نکنيد. هدف دريافتن اين است که در حال حاضر چقدر مي دانيد.

اسلاید 8 :

بپرسيد- چه چيزي نميدانم.

هنگامي که دانش موجود خود را ساختار داديد، بايد نواحي خالي در تحرک مغزي را شناسايي کرده و اين سؤالات را مطرح کنيد.

چه چيزي نمي دانم؟

چه چيزي را نياز دارم بدانم؟

چه جزئياتي بحث مرا پشتيباني مي کنند؟

اسلاید 9 :

جمع آوري اطلاعات (1):

بر اساس سؤالات ايجاد شده در طوفان مغزي بايد تشخيص دهيد:

چه نوعي از اطلاعات را جستجو مي کنيد و

مناسبترين مکان براي پيدا کردن آنها کجاست.

تا آنجا که ممکن است به طور وسيع جستجو کنيد.

اسلاید 10 :

هنگام جمع آوري اطلاعات بايد نکات زير را به خاطر داشته باشيد:

هميشه به طور فعال جستجو کنيد.

به مقدار زياد يادداشت برداري نکنيد.

به صورت سازماندهي شده يادداشت برداريد.

رکوردي از مشخصات منابع تهيه کنيد. (نويسنده، انتشارات، تاريخ، شماره صفحه)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید