بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

بیماریهای روانی یکی از بیماریهای شایع درعصر کنونی است سازمان بهداشت جهانی تخمین می زندکه در حدود 500میلیون نفر از مردم دنیا مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

تاکنون بررسی همه گیر شناسی جامعی در سطح کشور انجام نگرفته است.اما بر اساس مطالعات انجام گرفته جمعیتی در حدود 11-19درصد از افراد بالغ کشور مبتلا به یکی از اختلالات روانی هستند.

بنابراین توجه به اختلالات روانی از جهات بسیاری باید مورد توجه قرار بگیرد.موارد ذیل ضرورت اقدامات پیشگیرانه،تشخیص سریع وبه موقع ،درمان مناسب وپیگیری مستمر را ایجاب می کند.

1-ازدیاد روز افزون شمار بیماران روانی

2-کاهش کارایی بیماران وضرر وزیان ناشی از ابتلابه بیماری برای فرد –خانواده –جامعه

3-وجودنگرش منفی درزمینه بیماری روانی واحساس شرم خانواده بیمار

اسلاید 2 :

  4  -ایجاد اثرات سوء بهداشت روانی در خانواده بیماران وجامعه واطرافیان

5-عدم تمایل واکراه فرد به اظهار وجود بیماری ومراجعه جهت درمان به موقع

6-شروع تدریجی وبی سروصدای بیماریهای روانی ودر نتیجه عدم شناسایی به موقع بیماران

7-عدم پیگیری جهت درمان مستمر بیماران

8-مشکل نگهداری بیماران روانی مزمن

اسلاید 3 :

اهداف برنامه

هدف کلی:

فراهم آوردن خدمات اساسی بهداشت روان قابل دستیابی برای همه مردم به ویژه گروهای محروم وآسیب پذیر در مناطق روستایی کشور.

اسلاید 4 :

اهداف اختصاصی:

 • کنترل ،درمان وپیگیری مناسب ومستمر بیماران
 • شناسایی به موقع بیماران عصبی –روانی.
 • کاهش ضرر وزیان ناشی از بیماریهای روانی –عصبی در ابعاد فردی ،خانوادگی، اجتماعی.
 • افزایش آگاهی جامعه نسبت به اصول ومفاهیم بهداشت روان.
 • تغییر واصلاح نگرش جامعه نسبت به بیماریهای روانی.

اسلاید 5 :

استراتژی:

 • با توجه به سیستم پویا وفراگیر شبکه های بهداشتی در مانی کشور ،استراتژی انتخاب جهت نیل به اهداف فوق الذکر ادغام خدمات بهداشت روان در مراقبتهای بهداشتی اولیه می باشد.که به این منظور ضمن سطح بندی خدمات وتعیین وتدوین متون آموزشی وارائه آموزشهای لازم به کارمندان بهداشتی در هر سطح ارائه خدمات ،از تمامی عناصر وسطوح شبکه در اجرای برنامه با توجه به وظیفه هر یک از سطوح به شرح ذیل استفاده شده است.

اسلاید 6 :

1-خانه بهداشت

 • آموزش بهداشت روان به مردم ،بیماران وخانواده آنان
 • شناسایی(بیماریابی)افراد مشکوک به بیماری روانی
 • ارجاع موارد شناسایی شده به پزشک مرکز بهداشتی درمانی
 • پی گیری دستورات داده شده از طرف پزشک مرکز بهداشتی درمانی
 • گزارش دهی فعالیتهای انجام شده به مرکز بهداشتی درمانی

اسلاید 7 :

2-مرکز بهداشتی درمانی روستایی

 • تشخیص ودرمان بیماران ارجاعی از خانه بهداشت
 • ارائه پسخوراند لازم در مورد پیگیری ومراقبت از بیماران
 • سرپرستی ونظارت برفعالیتهای خانه بهداشت
 • ارجاع موارد پیچیده ومشکل به سطح بالاتر
 • جمع آوری وکنترل گزارشات خانه بهداشت

اسلاید 8 :

3-پلی کلنیک بیمارستان عمومی

 • آموزش وباز آموزی پزشکان عمومی ومراکز بهداشتی درمانی
 • تشخیص ودرمان بیماران ارجاعی از مراکز وارائه خدمات سرپایی وبستری کوتاه مدت
 • ارائه پسخوراند لازم در خصوص تداوم درمان به مراکز بهداشتی درمانی
 • نظارت بر فعالیتهای پزشکان مراکز
 • ارجاع موارد پیچیده ومشکل به سطح تخصصی استان

اسلاید 9 :

4-مرکز روانپزشکی استان:

 • نظارت وسرپرستی سطوح مختلف ارائه خدمات در استان
 • ارائه خدمات سرپایی وبستری به بیماران ارجاعی از سطح تخصصی شهرستانها
 • انجام آزمونهای روانی وارائه خدمات مشاوره ای وروان درمانی
 • ارائه پسخوراند لازم به سطح تخصصی شهرستانها
 • برنامه ریزی آموزشی وباز آموزی جهت سطوح ارائه خدمات
 • انجام پژوهشهای کاربردی در نظام بهداشتی

اسلاید 10 :

عملکرد برنامه:

 • مراحل اجرایی این برنامه از سال 1367در دو منطقه پایلوت (شهرضاوشهر کرد)شروع شد.اجرای برنامه در این دو منطقه ونتایج مفید وموثر حاصل از آن ضمن تشکیل جلسات کمیته کشوری بهداشت روان وکمیته بهداشت روانی استان وبرگزاری کارگاهها وجلسات آموزشی بتدریج در کلیه استانهای کشور به مورد اجرا در آمده است .بطوریکه در حال حاضر این برنامه در مناطقی از 24استان کشور جمعیتی بالغ بر 50000000نفررا تحت پوشش دارد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید