دانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها

PowerPoint قابل ویرایش
40 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مراحل انجام هزینه و تشخیص و وصول درآمدها قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

 

اسلاید ۱ :

مقدمه

     با توجه به توضیحات در فصول قبل، حسابداری دولتی در هر کشوری تحت تاثیر قوانین و مقررات مالی آن کشور قرار می گیرد. به عبارتی قوانین و مقررات مالی و محاسباتی در ساختار سیستم های حسابداری دولتی تاثیر قابل ملاحظه ای دارد، لذا آشنایی دقیق با قوانین و مقررات مالی و محاسباتی هر کشور، اجرای اصل قابلیت های حسابداری و گزارشگری مالی را تسهیل می کند.

در این فصل :

      – مراحل انجام هزینه و سایر پرداخت ها در دستگاه های دولتی ایران تشریح و تعاریف قانونی آنها مطرح شود و نحوه ثبت آنها در دفاتر حسابداری مورد بحث قرار گیرد.

      – مراحل تشخیص و وصول درآمدها و نحوه انعکاس هر یک از مراحل مذکور در دفاتر حسابداری نیز تشریح شود.

اسلاید ۲ :

مراحل اجرای هزینه (خرج)

در بودجه سالانه کل کشور، فعالیت ها ، برنامه ها، طرح ها و پروژه هایی که برای تحقق تمام یا قسمتی از هدف های مصوب برنامه میان مدت ضروری است، پیش بینی و اجرای آن برآورد می گردد. تحقق هدف های مصوب بودجه سالانه و برنامه های میان مدت، مستلزم اجرای دقیق برنامه ها، فعالیت ها، طرح ها و پروژه های مصوب سالانه می باشند و حصول اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها و فعالیت های مصوب نیز به نوبه خود مستلزم استفاده از سیستم های کنترلی مناسب خواهد بود.

به منظور اعمال کنترلهای کافی بر مصرف اعتبارات مصوب دستگاههای دولتی و حصول اطمینان از اجرای صحیح برنامه ها و فعالیتها و تحقق اهداف مصوب بودجه سالانه که دولت و دستگاههای اجرایی در مورد آنها مسئولیت پاسخگویی دارند مراحل انجام خرج در قوانین و مقررات مالی و محاسباتی کشورها تعیین، تفکیک و تعریف می شوند، و اختیار و مسئولیت برخی مراحل خرج به بالاترین مقام اجرائی دستگاه مصرف کنندهِ اعتبار (وزیر یا رئیس موسسه) و مسئولیت انجام برخی از مراحل خرج که جنبه نظارت و کنترل دارد به یک مقام کنترل کننده (کنترولر) که در ایران از سوی وزیر امور اقتصاد و دارایی منصوب می شود تفویض می گردد؛ که این تفکیک مسئولیت و اختیارات به مقام اجرائی و کنترل کننده، از ضرورتهای نظام نظارت و کنترل بر مخارج دولتی بوده و جمع اختیارات و مسئولیت کلیه مراحل خرج در یک مقام واحد به دلیل آنکه سیستم کنترل و نظارت را مخدوش می نماید، مجاز نمی باشد و به همین دلیل موجب ارتقاء در شفافیت مسئولیت پاسخگویی هریک از مقامات مسئول درقبال مصرف اعتبارات خواهد بود.

اسلاید ۳ :

تعریف مراحل خرج

       به مراحلی اطلاق می گردد که به ترتیب و برطبق مقررات و با تائید و نظارت مقامات مسئول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام گیرد و یا به طور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد شود.

      مراحل خرج یا انجام هزینه، شامل فعالیتها و عملیات معقولی است که باید برای خرید کالا و خدمات مورد نیاز اجرای برنامه های بودجه مصوب سالانه، صورت گیرد؛ که درماده ۵۲ قانون محاسبات عمومی کشور تعیین و در ماده ۵۳ همان قانون حدود مسئولیت و اختیارآنها مشخص گردیده است و در دستگاه های دولتی ایران به ترتیب شامل :

تشخیص

تامین اعتبار

تعهد

تسجیل

صدور حواله

نظارت مالی

پرداخت

اسلاید ۴ :

مرحله تشخیص

    تشخیص یعنی تعیین یا انتخاب کالا و یا خدماتی که برای تحقق اهداف موسسه دولتی مورد نیاز می باشد. به بیان ساده، در مرحله تشخیص، کالا یا خدماتی که برای اجرای فعالیت ها، طرح ها و پروژه ها و برنامه های مصوب وزارتخانه یا موسسه دولتی ضروری است، تعیین یا انتخاب می شود.

    اختیار و مسئولیت تعیین و انتخاب کالا یا خدمت به عهده وزیرِ وزارتخانه یا رئیس موسسه دولتی و یا کسانی که از طرف آنها مجاز به انجام این قبیل امور هستند، می باشد.

    تعیین و انتخاب کالا بدین معنی است که مقامات مذکور مسئولیت تشخیص ضرورت خرید کالا و یا خدمت را به عهده گرفته و در قبال آن پاسخگو هستند.

    در این مرحله واحد تدارکات یا کارپردازی یا واحد های مشابه در دستگاه های دولتی که، مسئولیت خرید کالا و یا خدمات را بر عهده دارند، تقاضای خرید کالا یا خدماتِ واحد را دریافت نموده و پس از برآورد قیمت تقریبی آنها، درخواست خرید کالا و خدمات را تنظیم و به رئیس دستگاه دولتی و یا افراد مجاز از طرف آنها، برای اخذ تصمیم، تسلیم میشود. پس از اینکه رئیس دستگاه دولتی (یا کسانی که به موجب حکم کتبی از طرف او مجاز به تشخیص هستند،) درخواست را بررسی و ضروری بودن خرید کالا یا خدمت پیشنهادی را تشخیص دهد، با خرید کالا یا خدمات موافقت و برای تأمین اعتبار لازم، درخواست خرید را به امور مالی ارسال می کند.

    انجام صحیح مرحله تشخیص از آن جهت اهمیت دارد که، اتخاذ هرگونه تصمیم در این مرحله مستقیماً در مصرف بهینه منابع مالی موثر خواهد بود، لذا مقامات مجاز دستور دهنده خرج، باید دلیل کافی برای تعیین و انتخاب کالا و خدمات خریداری شده داشته باشند.

    چون در این مرحله اقدامی برای استفاده از منابع مالی انجام نمی شود لذا هیچگونه رویداد مالی و یا بودجه ای در دفاتر حسابداری حسابهای مستقل ثبت نخواهد شد.

اسلاید ۵ :

مرحله تامین اعتبار

      اعتبار یک اجازه قانونی است که مجلس شورای اسلامی به دولت و سازمانهای تابعه آن می دهد تا وجوهی را برای تحقق اهداف و اجرای برنامه های مصوب خود مصرف نماید.

     تصویب اعتبار به خودی خود ایجاد حق نمی نماید، بلکه باید منابع مالی مندرج در بودجه کل کشور، از قبیل مالیاتها، وجوه حاصل از فروش نفت و غیره، نیز وصول شود تا دولت در حدود وصولی ها و بر طبق اعتبارات مصوب، هزینه های اجرای برنامه ها را تأمین نماید.
تامین اعتبار به بیان ساده یعنی اینکه مقداری از اعتبار مصوب تخصیص یافته را برای خرید کالا یا خدمت معینی اختصاص دهیم. به عبارت دیگر، قسمتی از اعتبارات مصوب تخصیص یافته برای خرید کالا یا خدمت معین، ذخیره میشود و به مصرف دیگری نمی رسد، مگر انکه کالا یا خدمت معین خریداری نشود.

      در این مرحله  بعد از اینکه درخواست خرید مورد موافقت و تایید رئیس دستگاه دولتی قرار گرفت برای تامین اعتبار به ذیحسابی و امور مالی موسسه ارجاع می شود و ذیحساب موسسه در خواست خرید کالا یا خدمت را که بهای آن نیز توسط واحد درخواست کننده برآورد شده است، مورد بررسی قرار می دهد و در صورتیکه خرید کالا و خدمت مورد درخواست، قانونی بوده و اعتبار تخصیص یافته کافی برای آن موجود باشد، با دستور ذیحساب دستگاه دولتی، قسمتی از اعتبار برای خرید آن کالا یا خدمت، اختصاص می یابد.

      انجام این مرحله از خرج را که مسئولیت آن با ذیحساب دستگاه دولتی است، مرحله تأمین اعتبار می گویند.


 ثبت هر رویداد بودجه ای تامین اعتبار برای خرید کالا یا خدمات، باید در دفاتر حسابداری حساب مستقل ذیربط موسسه به شرح زیر انجام گردد:

اسلاید ۶ :

مثال ۱:
       
فرض می شود رئیس یک موسسه دولتی در تاریخ ۷۸/۶/۱۵ خرید
یک دستگاه رایانه به ارزش برآوردی ۵/۰۰۰/۰۰۰ریال را در جهت تحقق اهداف موسسه و برنامه های مصوب  تشخیص داده و   برای تامین اعتبار به امور مالی ارجاع می دهد.

ثبت رویداد بودجه ای تامین اعتبار در دفاتر حسابداری بودجه ای حساب
مستقل ذیربط موسسه:

             اعتبارات تعهد نشده      ۵/۰۰۰/۰۰۰
                             اندوخته اعتبار تعهدات احتمالی     ۵/۰۰۰/۰۰۰

اسلاید ۷ :

مرحله تعهد

      پس از انجام مراحل تشخیص و تامین اعتبار، واحد تدارکات نسبت به خرید کالا و خدمات و تحویل آنها اقدام می کند. به این معنی که مأمور خریدِ واحدِ مذکور به بازار اعزام می شود تا پس از بررسی قیمت کالا و خدمات مورد نظر و با رعایت صرفه و صلاح دولت ، نسبت به خرید اقدام نماید۱.

     از نظر قانون، تعهد عبارت است از ایجاد دین بر ذمه دولت ناشی از:

الف) تحویل کالا یا انجام خدمت،

ب) اجرای قراردادهایی که با رعایت مقررات منعقد شده باشد.

ج) احکام صادر شده از مراجع قانونی و ذیصلاح،

د) پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مجامع بین المللی با اجازه قانون.

 

     لازم به ذکر است که انعقاد قرارداد برای خرید کالا و خدمات و یا اجرای طرحها و پروژه های عمرانی خود به خود برای موسسه ایجاد بدهی نمی کند (ایجاد بدهی احتمالی میکند) مگر آنکه مفاد قرارداد توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی که قرارداد منعقد نموده است، اجرا شود (در صورت اجرا به بدهی واقعی تبدیل میشود) .
     این مرحله از خرج به تحویل کالا یا انجام دادن خدمت و یا اجرای قرارداد اختصاص دارد که قبلا ضرورت خرید یا انجام و اجرای آن توسط مقام مجاز دستگاه اجرایی تشخیص داده شده است و برای پرداخت بهای تمام شده آن، اعتبار تخصیص یافته لازم اندوخته گردیده است.

در وزارتخانه ها و موسسات دولتی برای اثبات مرحله تعهد معمولاً از فرم هایی به شرح زیر استفاده می کنند :

اسلاید ۸ :

مرحله تسجیل

      تسجیل از نظر لغت به معنی ثابت و استوار کردن، حکم دادن و … از لحاظ مالی، احراز بهای تمام شده کالا یا خدمت معین براساس مدارک معتبر.

به بیان ساده تر :

                            تسجیل یعنی اینکه بر اساس اسناد و مدارک ( فاکتور فروش، صورت وضعیت، صورتحساب و…) ثابت کنیم بهای کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده چقدر است.

طبق تعریف ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور:

 تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارک اثبات کننده بدهی.

     پس از آنکه کالای مورد درخواست خریداری و تحویل و یا خدمت مورد درخواست انجام گردید، بهای تمام شده آنها باید به تأیید مقام مجاز خرج برسد. در این مرحله مقام مجاز دستگاه دولتی ضمن تأیید اسناد و مدارک از قبیل صورت حساب و فاکتور و … میزان وجه قابل پرداخت بابت کالای تحویل شده یا خدمت انجام شده را تعیین می کند و مبلغ  مندرج در صورتحساب یا صورت وضعیت را مورد موافقت قرار داده و یا اینکه پس از تعدیل، مورد موافقت و تائید قرار می دهد.

فاکتور یا صورتحساب حداقل باید حاوی اطلاعات زیر باشد :

مقدار کالای تحویل شده یا کار انجام شده

بهای واحد کالا یا کار

جمع کل بهای کار یا کالای تحویل شده

نام و نشانی کامل فروشنده یا انجام دهنده کار

شماره اقتصادی فروشنده

مهر معتبر فروشنده

اسلاید ۹ :

مرحله صدور حواله

      حواله یک اجازه کتبی است که برای پرداخت بدهیهای قابل پرداخت ناشی از تحویل کالا یا خدمات توسط مقام مجاز دستگاه دولتی صادر می شود.

       صدور حواله باید همراه سایر مدارک تائید شده مربوط به مراحل قبلی( فرم درخواست خرید کالا یا خدمت، فرم تامین اعتبار، قبض انبار یا فهرست مقادیر کار، فاکتور یا صورتحساب و یا صورت وضعیت) برای انجام مراحل بعدی خرج، به ذیحسابی وزارتخانه یا موسسه دولتی ارجاع گردد.

     صدورحواله همان دستورپرداخت است، چون درحواله مبلغ قابل پرداخت توسط مقام مجاز مورد تائید قرار می گیرد بنابراین مرحله تسجیل یعنی میزان بدهی قابل پرداخت با صدور حواله تحقق خواهد یافت. به این ترتیب :

حواله : دستور پرداخت مقام مجاز دولتی است که به صورت کتبی برای پرداخت بدهی های ناشی از تحویل کالا یا انجام خدمت و … صادر میشود.

     در وزارتخانه ها و موسسات دولتی فرمی تحت عنوان حواله تنظیم می گردد تا به همراه سایر مدارک مربوط به مراحل خرج، ضمیمه سند هزینه شود.

به صورت معمول در این فرم اطلاعات زیر درج میشود :

مبلغ قابل پرداخت

محل تأمین اعتبار هزینه                                                                                          

نوع هزینه  

مدارک ضمیمه (در فرم حواله اسامی مدارک سایر مراحل هزینه قید میشود)

اسلاید ۱۰ :

مرحله نظارت مالی

     مفهوم  قانونی نظارت مالی،به بیان ساده و کلی، یعنی تطبیق پرداختها با قوانین و مقررات مالی حاکم برمصرف وجوه دولتی، بنابراین اعمال نظارت مالی که ششمین مرحله از مراحل خرج است، یعنی اینکه ذیحساب وزارتخانه یا موسسه دولتی و یا هرشخص دیگری که مسئولیت نظارت مالی را برعهده دارد، قبل از پرداخت هر وجهی نظارت نماید که آیاقوانین ومقررات مالی حاکم برمصرف آن وجه درانجام ۵ مرحله قبلی رعایت شده است یا خیر.

 

     نظارت مالی در حقیقت نظارت قبل از خرج است که مسئولیت آن طبق ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور به عهده وزارت امور اقتصادی و دارائی است. نظارت مالی قبل از خرج از طریق ذیحسابان وزارت مذکور، مستقر در دستگاههای دولتی انجام می شود و چون وزارت اموراقتصادی و دارائی زیرنظر قوه مجریه است،بنابراین نظارت قبل از خرج را می توان نوعی کنترل داخلی محسوب کرد که به طورمستمر توسط ذیحسابان که باحکم وزارت مذکور منصوب می شوند، انجام می گردد.

     در مرحله نظارت مالی، کلیه مراحل خرج مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورتی که مراحل مورد بحث با قوانین و مقررات مطابقت نماید، هزینه به حساب قطعی منظور و مبلغ آن قابل پرداخت خواهد شد.

دراین مرحله می توان از سند هزینه برای انعکاس اعمال نظارت مالی استفاده کرد. سند هزینه فرمی است حاوی خلاصه ای از مدارک مربوط به مراحل خرج که به موجب آن، وقوع هزینه و یا سایر پرداختها اثبات می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 40 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد