بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • تعریف پرتوهای یونساز
 • اثرات بیولوژیکی پرتوهای یونساز
 • هدف حفاظت در برابر اشعه
 • چگونگی دستیابی به هدف
 • قانون حفاظت در برابر اشعه ایران
 • استانداردهای حفاظت در برابر اشعه
 • اصول اساسی حفاظت در برابر اشعه

اسلاید 2 :

   پرتوهای یونساز از ديدگاه‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌ به‌ پرتوهايي‌ اطلاق‌ مي‌گردد كه بتوانند در مواد بيولوژيكي‌ يونسازي‌ نمايند نظير پرتوهاي آلفا، بتا، گاما، ايكس و نوترون.

اسلاید 3 :

پرتوها باعث یونیزاسیون:

اتمها میگردند که،

 مولکولها را تحت تاثیر قرار میدهند و میتوانند بر،

سلّولها اثرگذاشته و عامل تاثیربر روی،

بافتها شوند وموجب تاثیر در

اندامها شده و منجر به تاثیر در

تمام بدن شوند.

اسلاید 4 :

 • اثرات قطعی ناشی از تخریب وسیع سلّولها در دزهای بالاست
 • بروز زود هنگام اثرات : چند روز تا چند هفته
 • وجود حد دز آستانه برای ایجاد اثر خاصّ
 • عدم بروز اثر قبل از دز آستانه
 • میزان آسیب بستگی به سطح دز پرتو دارد

اسلاید 5 :

 • ایجاد تغییرات در ژنها در اثر آسیب سلّولی
 • تکثیر سلّولی با ژنهای تغییر یافته موجب افزایش:

ابتلا به سرطانها

امکان توّلد نوزاد با اختلالات ژنی

بروز نارسایی های ارثی

میگردد

 • برای این اثرات حّد دز آستانه وجود ندارد
 • اثرات دیر آشکار میگردند
 • احتمال اثر با افزایش دز همراه است
 • شّدت اثر به دز بستگی ندارد

اسلاید 6 :

 • وجود قانون
 • ساختار قانونی
 • وجود مقرّرات و استاندارد ها
 • ثبت و صدور پروانه
 • بازرسی و نظارت
 • اعمال مقرّرات

اسلاید 7 :

 • این قانون در سال 1368 توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است.
 • بر اساس این قانون، واحد قانونی موظف به اجرای مقررات، آیین نامه ها و استانداردهای مربوطه می باشد. این مسئولیت ها از طرف سازمان انرژی اتمی ایران به مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور به عنوان واحد قانونی (Competent Authority/ Regulatory Body) تفویض شده است.

اسلاید 8 :

 • استانداردهای بین المللی:

ICRP 60

IAEA, Safety Series 115, Basic Safety Standard (BSS)

 • استانداردهای ملّی:

حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و ایمنی منابع پرتو-استاندارد پایه،  کد ملّی: 7751

Basic Radiation Safety Standard, (BRSS)

اسلاید 9 :

 • توجیه پذیری فعالیت(Justification)
 • بهینه سازی حفاظت (Optimization)

   ALARA= As Low As Reasonably Achievable

 • حدود دُز فردی(Dose Limits)

اسلاید 10 :

 در مبحث حفاظت در برابر اشعه، به منظور ارزیابی خطرات بالقوه

  ناشی از پرتوها  و نیز برآورد میزان آسیب بیولوژیکی  ناشی از پرتوها، شناخت کمیت های و یکاهای آن امری ضروری است:

 • کمیت هایی که میدان پرتو را توصیف می نمایند را کمیت های پرتوسنجی می نامند (مانند پرتودهی).

    

 • کمیت هاییکه میزان مشخصی از پرتو را اندازه گیری می نمایند

کمیت های دز سنجی نامیده می شوند (دز جذبی ، دز معادل ، دز مؤثر و...).

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید