بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

برکه های تثبیت

برکه تثبیت روش مناسبی برای تصفیه فاضلاب جوامع کوچک و برخی صنایع خاص نظیر کشتارگاهها، صنایع لبنی و تولید فرآورده های گوشتی محسوب میشوند. هدف اصلی از تحقیق ارزیابی کارآیی برکه های تثبیت در تصفیه فاضلابهای یک واحد نمونه کشتارگاهی دام در کشور میباشد

اسلاید 2 :

  1. . این تحقیق به مدت 6 ماه از مهر تا اسفند ماه سال 1379 بر روی تصفیه خانه فاضلاب کشتارگاه بیستون کرمانشاه انجام شد. در این طرح ضمن بررسی وضعیت کلی و نحوه بهره برداری از تصفیه خانه مزبور، شاخصهای کیفی تصفیه فاضلاب نظیر COD, BOD5, TSS, pH کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفرم مدفوعی در فاضلاب ورودی و پساب خروجی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین مقادیر COD, BOD5, TSS کل باکتریهای کلیفرم و باکتریهای کلیفرم مدفوعی در پساب خروجی به ترتیب برابر 280.67 میلی گرم بر لیتر، 353.17 میلی گرم بر لیتر، 580.5 میلی گرم بر لیتر، MPN/100ml؛??7×1.51، MPN/100ml؛???×2.10 بود که بین این مقادیر با حدود مجاز استانداردهای سازمان حفاظت محیط زیست ایران اختلاف آماری معنی داری وجود داشت.

اسلاید 3 :

نتایج به دست آمده نشان داد که پساب خروجی از این تصفیه خانه براساس استانداردهای محیط زیست کشور قابلیت استفاده در آبیاری و یا دفع به آبهای سطحی را ندارد. همچنین مقایسه تعداد کلیفرمهای مدفوعی در پساب خروجی با رهنمودهای سازمان بهداشت جهانی نیز نشان داد که پساب تولید قابلیت استفاده در آبیاری نامحدود را نخواهد داشت.

اسلاید 4 :

مقایسه اقتصادی فاضلاب  باکاربردبرکه تثبیت

توسعه و پيشرفت روزافزون شهرهاي ايران برقراري وتاسيس يك سيستم جمع‌آوري ،تصفيه و دفع فاضلاب راضروري مي سازد،بانگاهي به مسئله كم آبي درايران ،استفاده مجدد از فاضلاب هاي تصفيه شده براي كشاورزي رامطرح مي سازد به خصوص كه اين امرمي تواند كمك بسيار شاياني به كشاورزي ايران دراطراف شهرهاي بزرگ بنمايد.شرايط اقليمي ايران كاربرد بركه تثبيت رادراكثر نقاط مطرح نموده طبق تحقيقات انجام شده چندساله اخير دانشكده بهداشت وانستيتو تحقيقات بهداشتي كاربرد اين روش تصفيه فاضلاب راازنظر فني مناسب دانست ،مسئله اي كه هنوز مشخص نگرديده است ،مقايسه اقتصادي بودن اين كاربرد است نسبت به ساير روشها مثل صافيهاي چكنده ولجن فعال شده ،اجراي اين طرح مي تواند دردرجه اول جواب سئوال فوق رابدهد،بعلاوه طرح مزبور الگوي مناسبي باشد

اسلاید 5 :

جهت برقراري سيستم تصفيه فاضلاب مناسب درشهرهاي ايران واجتماعات كوچك ونهايتا تعميم بهداشت وايجاد جامعه اي سالم .درمحل تصفيه خانه بيولوژيكي فاضلاب اصفهان دو بركه ساخته خواهدشد،كه راندمان كاراين بركه ازنظر تصفيه فاضلاب باراندمان تصفيه خانه بيولوژيكي كه ازروش صافيهاي چكنده استفاده ميشود،مقايسه ميگردد.سپس بادر نظرگرفتن تمام پارامترهاي موجود اقتصادي بودن هريك ازدوروش ذكرشده بررسي خواهد گرديد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید