مقاله کاربرد مدیریت HSE در صنعت آب و فاضلاب (مطالعه موردی : آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی)

word قابل ویرایش
6 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
12700 تومان
127,000 ریال – خرید و دانلود

کاربرد مدیریت HSE در صنعت آب و فاضلاب

(مطالعه موردی : آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی)

چکیده

توجه به حفاظت از نیروی کار، وظیفه هر نظام صنعتی به شمار میآید و رعایت اصول HSE در بروز حوادث وجلوگیری از ابتلا به بیماریهای شغلی بسیار حائز اهمیت بوده و میتواند در کمیت و کیفیت تولید و ارائه خدمات بسیار موثر و کارساز باشد. رعایت اصول HSE از طرف صنعت آبو فاضلاب دقیقا مساوی با حفظ و سلامت نیروی کار و تداوم تولید و ارائه خدمات و جلوگیری از ایجاد هزینههای سرسام آور وخسارات مختلف و پرداخت غرامات گوناگون است که هر یک به تنهایی میتوانند این صنعت را با مشکلات زیادی روبرو ساخته و بهرهوری مطلوب را دچار تزلزل و در معرض خطر قرار دهند. با توجه به گستردگی صنعت آب و فاضلاب در کشور و در نتیجه روند رو به رشد فعالیت این صنعت، لازم بود در راستای حفظ سلامت، ایمنی و آسایش پرسنل و مردم، مسئولین توجه بیشتری به رعایت استانداردهای اجرایی شرکتهای آب و فاضلاب داشته باشند و آنچه در این رابطه نمود داشت، چگونگی مدیریت HSE در صنعت آب و فاضلاب بود.در این مقاله سعی میشود ابتدا نحوه پیادهسازی سیستم مدیریت HSE در شرکت آبو فاضلاب استان آذربایجانشرقی بطور خلاصه اشاره شده و سپس نتایج و پیامدهای استقرار مدیریت HSE مورد توجه قرار گیرد.

واژههای کلیدی: مدیریت – سیستم – ایمنی و بهداشت – آب و فاضلاب

-۱ مقدمه

با آغاز انقلاب صنعتی و انتقال تولید از کارگاههـای کوچـک به صنایع بزرگ، موضوع حفاظت از سلامت نیروی کار نیز از حالت فردی خارج و حالت عمومیتری به خود گرفـت. پـس از پیــدایش مکتــب روابــط انســانی در مــدیریت کــه بــر اثــر تجربیات هاتورن پدید آمد، توجـه بـه ایمنـی منـابع انسـانی اهمیت بیشتری یافت. امرزوه کمتر مدیری را میتوان یافـت که از پیامدهای ناامنی محیط کار آگاه نباشد.

صنعت آبو فاضلاب شهری بخاطر رسالتی که دارد بایـد آب

مورد نیاز بهداشتی را برای مصرف عموم مردم فـراهم آورده، توزیــع کــرده و در نهایــت فاضــلاب خــانگی شــهروندان را جمعآوری کرده و در تصفیهخانهها بـا روشهـای اسـتاندارد تصفیه کند و در نهایت، پساب خروجی منطبق با معیارهـای تعریف شده از طرف مراجع قانونی، که برای محـیط زیسـت اثرات منفی نداشته باشد را به محیط زیست برگرداند.

۱HSE عبارت اسـت از تلفیـق سـه واژه بهداشـت، ایمنـی و محــیط زیســت. توجــه بــه تشــابه صــنعت آب و فاضــلاب و سیستم مدیریت HSE خالی از لطف نیست. خواست سیستم مدیریت HSE از صنعت این است که که سه مقوله بهداشت، ایمنی و محیط زیست را بصورت سیسـتماتیک مـورد توجـه قرار دهد و این همان کاری است که در رسالت ایـن صـنعت تعریف شده است. در این راستا شرکت آبو فاضلاب اسـتان آذربایجانشرقی با توجه بـه گسـتردگی فعالیـتهـای خـود همچون احداث چاههای آب، پمپـاژ و ذخیـره آب شـرب در منابع، آزمایشگاهها جهت انجام آزمایشات مختلف، ضدعفونی

و انتقــال آب از طریــق حفــاری و ایجــاد شــبکه آبرســانی، جمعآوری فاضلاب خانگی خروجی و انتقال به تصفیهخانهها

و در نهایت تصفیه فاضلاب، نقش خود را در خـدمترسـانی ایفا میکند و در حوزه سـتادی و سـه تصـفیه خانـه تبریـز، مراغه و مرند با بهرهگیری ازسیستمهای مـدیریتی همچـون مدیریت تعالی سازمانی ۲EFQM و سیستم مدیریت یکپارچه (IMS3) بسترهای بسیار مناسبی در جهـت ارتقـاء مـدیریت
کیفیت و مدیریت ایمنی و بهداشت مهیـا کـرده اسـت. لازم بــهتوضــیح اســت کــه شــرکت آب و فاضــلاب اســتان آذربایجـــانشـــرقی موفـــق بـــه اخـــذ ســـه گواهینامـــه
ISO9001:2008,OHSAS18001:2007,ISO14001:2004
شده و در استمرار آنها نیز بهبود مستمر داشته است.

-۲ سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (۴HSE-MS)

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنـی و محـیط زیسـت HSE-) (MS یکی از سیسـتمهـایی اسـت کـه بـرای صـنایع جهـت کاهش خطرات مورد استفاده قرار میگیرد کـه داری اجـزای زیر می باشد.

۱٫ رهبری و تعهد
۲٫ خطمشی و اهداف استراتژیک

۳٫ سازمان، منابع و مستندسازی
۴٫ ارزیابی و مدیریت ریسک

۵٫ طرح ریزی

۶٫ استقرار و پایش

۷٫ ممیزی و بررسی مجدد

در ادامه به صورت موردی ایجاد و استقرار اجزای سیستم مدیریت HSE در شرکت تشریح خواهد شد.

-۱-۲ رهبری و تعهد

این جزء که میتوان از آن به قلب تپنده سیستم نیـز اشـاره کرد بصورت بسیار مناسب بعلت اسـتقرار سیسـتم مـدیریت یکپارچه IMS که در شرکت پیادهسـازی شـده نمـود پیـدا میکند و از حضور مدیریت محترم عامل در جلسات و تامین منابع لازم و توجه به مسائل HSE در ابتدای جلسات فنی از طرف ایشان و انتخاب نماینده مدیریت در امر سیسـتمهـای مربوطه که هم اکنون معاونت برنامه ریـزی و منـابع انسـانی شرکت عهدهدار این وظیفه مـیباشـد و بـا جـدیت تمـام در بهبود مستمر این سیستم ها کوشـا هسـتند لحـاظ گردیـده است .

-۲-۲ خطمشی و اهداف استراتژیک

خطمشی بهداشت، ایمنی و محیطزیست از طـرف مـدیریت ارشد سازمان تدوین شده و به تمـامی کارکنـان ابـلاغ شـده است و این خطمشی در دسترس عموم و همچنین مشتریان شرکت میباشد . خطمشی بهداشت، ایمنی و محـیطزیسـت ابلاغی که در آن تعهد مدیریت به مسائل بهداشت، ایمنـی و محیط زیست بطور کامل نمود دارد چهـارچوبی اسـت بـرای تعین اهداف کلان و خرد شرکت در راستای کـاهش آسـیب به انسانها و محیطزیست .

-۳-۲ سازمان، منابع و مستندسازی

سازمان نیاز است که منابع انسانی متخصص، فنآوری و زیـر ساختهای لازم را برای استقرار استانداردهای مذکور فـراهم نماید و وظایف، مسئولیتهـا و اختیـارات را تعیـین کـرده و ابلاغ کند. شناسایی نیازهـای آموزشـی و برگـزاری جلسـات آموزشـی و در نهایـت تجزیــه و تحلیـل اثربخشـی آموزشــی جهت مستندسازی تمامی فعالیتها انجام پذیرد.

-۴-۲ ارزیابی و مدیریت ریسک

ریسک یعنی ترکیب احتمال وقوع و پیامـد ناشـی از وقـوع . واحــد HSE شــرکت جهــت مــدیریت ریســک از مرحلــه شناسایی خطرات در هر حیطهکاری شروع کرده و با استفاده از روش FMEA5 ارزیابی ریسک خطرات را انجام داده اسـت و ریسکهایی را که خارج از محدوده قابل قبـول بـوده انـد را اولویتبندی نموده و با اتخاذ تـدابیر ایمنـی ( حـذف منبـع خطــر، جــایگزینی، کنتــرلهــای مــدیریتی و مهندســی و در نهایت استفاده از ( PPE6 بـه محـدوده قابـل قبـول ریسـک تقلیل داده است و این امـر بصـورت مسـتمر درحـال انجـام است.

-۵-۲ طرحریزی

در تمامی سیستمهای مدیریتی شعار، بهبود مستمر و پایدار میباشد. سیستم مدیریت HSE نیز از این امر مستثنی نبوده و طرحریزی برای تعیین اهداف و ایجاد برنامههای فراینـدی برای رسیدن به این اهداف را یکی از اجزای اصلی قـرار داده است. طرحریزی برای ارتقـاء اهـداف کـلان و خـرد و ایجـاد برنامهی زمانبندی مناسـب و تخصـیص منـابع کـافی بـرای رسیدن به این اهداف از الزامات سیستم مدیریتی میباشد.

-۶-۲ استقرار و پایش

برنامههای طرحریزی شده و دارای زمانبندی جهت رسیدن به اهداف باید استقرار پیدا کرده و منابع مورد نیاز اعم از مالی، انسانی و … تامین شده و جهت بررسی عملکرد مورد پایش قرار گیرند که تجزیه و تحلیل اطلاعات در دورههای مورد نیاز انجام گرفته و ارزیابی گردد.

-۷-۲ ممیزی و بررسی مجدد

ممیزی به صورت داخلی و خارجی صورت میپذیرد که در ممیزی داخلی تیم ممیزی از افراد آموزش دیده و فنی سیستم مدیریت HSE میباشند و باتوجه به برنامه ممیزی طی بازدیدها موارد عدم انطباق با استانداردها را شناسایی

 

کرده و برای رفع آنها فرم اقدام اصلاحی صادر میکنند و سازمان را برای ممیزی خارجی آماده میسازند. نتایج بدست آمده از ممیزی داخلی و خارجی و تجزیه و تحلیل داده در جلسهای با حضور مدیران ارشد مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات لازم در راستای بهبود سیستم گرفته میشود.

-۳ کاربرد و پیامدهای HSE برای صنعت

پس از توضیحی که در مورد نحوه استقرار سیستم مـدیریت HSE در شــرکت داده شــد، حــال نوبــت آن اســت کــه از کاربردهایی که این سیستم برای صنعت آب و فاضـلاب دارد بحث گردد. همانطورکه در مقدمـه نیـز اشـاره شـد گسـتره فعالیت شرکت آب و فاضـلاب اسـتان آذربایجـان شـرقی بـا توجــه بوجــود چــاههــا، ایســتگاههــای پمپــاژ، منــابع آب، آزمایشگاهها، شبکههای توزیع آب و جمعآوری فاضلاب و در نهایت تصفیهخانه و حضور پیمانکاران متعـدد در طـرحهـا و پروژههای عمرانی، باعث شده نیاز مبرمی بر نظارت و ارزیابی از نظر HSE در این شرکت احساس شود. بنـابراین سیسـتم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیطزیست پایهگـذاری شـده و مورد استفاده قرار گرفت. واحد HSE هـم نقـش پررنگـی در پیشبرد اهداف این سیستم مدیریتی بر عهده گرفت. ذیلا بـه مواردی از کاربردهای HSE در صنعت اشاره میشود و نحوه کاربرد آن در صنعت آب و فاضلاب تشریح میگردد.

-۱ -۳ شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک

تجربیات نشان مـیدهـد کـه خطـرات زمـانی دقیـق مـورد شناسایی قرار میگیرند که از نتیجـه شـناخت ریـز فعالیـت برآیند و این بدان معنی است که در نتیجه شناخت صـحیح حیطهکاری خطرات مرتبط بصورت کامل شناسایی میگیرند و آنگاه میتوان ارزیابی صحیحی از ریسک داشت. در شرکت در حیطههای کاری مختلف شناسـایی خطـرات و جنبـه هـا عمــدتا بــا اســتفاده از روش FMEA صــورت پذیرفتــه و بــا محاسبه و قرار دادن در جدول ارزیابی ریسک، فعالیتهـایی که داری ریسک بالایی هستند شناسایی شـده و در اولویـت اقدامات اصلاحی قرار می گیرنـد و در فرمـتهـای اقـدامات اصلاحی ثبت شده و زمان و منابع جهـت رفـع مـوارد عـدم انطباق تعیین میگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 12700 تومان در 6 صفحه
127,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد