بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نانوتكنولوژي چيست؟ نانوتكنولوژي توليد كارآمد مواد و دستگاهها و سيستمها با كنترل ماده در مقياس طولي نانومتر، و بهره برداري از خواص و پديده هاي نوظهوري است كه در مقياس نانو توسعه يافته اند.
يك نانومتر چقدر است؟ يك نانومتر يك ميلياردم متر (9-m 10) است. اين مقدار حدوداً چهار برابر قطر يك اتم است. مكعبي با ابعاد 5/2 نانومتر ممكن است حدود 1000 اتم را شامل شود. كوچكترين IC هاي امروزي با ابعادي در حدود 250 نانومتر در هر لايه به ارتفاع يك اتم، حدود يك ميليون اتم را در بردارند. در مقايسه يك جسم نانومتري با اندازه اي حدود 10 نانومتر، هزار برابر كوچكتر از قطر يك موي انسان است.
امكان مهندسي در مقياس مولكولي براي اولين بار توسط ريچارد فاينمن (R.Feynnman)، برنده جايزه نوبل فيزيك، مطرح شد. فين من طي يك سخنراني در انستيتو تكنولوژي كاليفرنيا در سال 1959 اشاره كرد كه اصول و مباني فيزيك امكان ساخت اتم به اتم چيز ها را رد نمي كند. وي اظهار داشت كه مي توان با استفاده از ماشين هاي كوچك ماشين هايي به مراتب كوچك تر ساخت و سپس اين كاهش ابعاد را تا سطح خود اتم ادامه داد. همين عبارت هاي افسانه وار فاينمن من راهگشاي يكي از جذاب ترين زمينه هاي نانو تكنولوژي يعني ساخت روبوت هايي در مقياس نانو شد. در واقع تصور در اختيار داشتن لشكري از نانوماشين هايي در ابعاد ميكروب كه هر كدام تحت فرمان يك پردازنده مركزي هستند ، هر دانشمندي را به وجد مي آورد. در روياي دانشمنداني مثل جي استورس هال (J.Storrs Hall) و اريك دركسلر (E.Drexler) اين روبوت ها يا ماشين هاي مونتاژكن كوچك تحت فرمان پردازنده مركزي به هر شكل دلخواهي درمي آيند. شايد در آينده اي نه چندان دور بتوانيد به كمك اجراي برنامه اي در كامپيوتر، تختخوابتان را تبديل به اتومبيل كنيد و با آن به محل كارتان برويد.

اسلاید 2 :

چرا اين مقياس طول اينقدر مهم است؟ خواص موجي شكل (مكانيك كوآنتمي) الكترونهاي داخل ماده و اثر متقابل اتمها با يكديگر از جابجايي مواد در مقياس نانومتر اثر مي پذيرند. با توليد ساختارهايي در مقياس نانومتر، امكان كنترل خواص ذاتي مواد ازجمله دماي ذوب، خواص مغناطيسي، ظرفيت بار و حتي رنگ مواد بدون تغيير در تركيب شيميايي بوجود مي آيد. استفاده از اين پتانسيل به محصولات و تكنولوژيهاي جديدي با كارايي بالا منتهي مي شود كه پيش از اين ميسر نبود. نظام سيستماتيك ماده در مقياس نانومتري، كليدي براي سيستمهاي بيولوژيكي است. نانوتكنولوژي به ما اجازه مي دهد تا اجزاء و تركيبات را داخل سلولها قرارداده و مواد جديدي را با استفاده از روشهاي جديد خود_اسمبلي بسازيم. در روش خود_اسمبلي به هيچ روبات يا ابزار ديگري براي سرهم كردن اجزاء نيازي نيست. اين تركيب پرقدرت علم مواد و بيوتكنولوژي به فرايندها و صنايع جديدي منتهي خواهد شد.
ساختارهايي در مقياس نانو مانند نانوذرات و نانولايه ها داراي نسبت سطح به حجم بالايي هستند كه آنها را براي استفاده در مواد كامپوزيت، واكنشهاي شيميايي، تهيه دارو و ذخيرة انرژي ايده ال مي سازد. سراميك هاي نانوساختاري غالباً سخت تر و غيرشكننده تر از مشابه مقياس ميكروني خود هستند. كاتاليزورهاي مقياس نانو راندمان واكنشهاي شيميايي و احتراق را افزايش داده و به ميزان چشمگيري از مواد زائد و آلودگي آن كم مي كنند. وسايل الكترونيكي جديد، مدارهاي كوچكتر و سريعتر و … با مصرف خيلي كمتر مي توانند با كنترل واكنش ها در نانوساختار بطور همزمان بدست آيند. اينها تنها اندكي از فوايد و مزاياي تهيه مواد در مقياس نانومتر است.

اسلاید 3 :

مفهوم جديد نانوتكنولوژي آنقدر گسترده و ناشناخته است كه ممكن است روي علم و تكنولوژي در مسيرهاي غيرقابل پيش بيني تأثير بگذارد. محصولات موجود نانوتكنولوژي عبارتند از: لاستيكهاي مقاوم در برابر سايش كه از تركيب ذرات خاك رس با پليمرها بدست آمده اند، شيشه هايي كه خودبخود تميز ميشوند, مواد دارويي كه در مقياس نانو ذرات درست شده اند،ذرات مغناطيسي باهوش براي پمپهاي مكنده و روان سازها, هد ديسكهاي ليزري و مغناطيسي كه با كنترل دقيق ضخامت لايه ها از كيفيت بالاتري برخوردارند، چاپگرهاي عالي با استفاده از نانو ذرات با بهترين خواص جوهر و رنگ دانه و
قابليتهاي محتمل تكنيكي نانوتكنولوژي عبارتند از :
1-محصولات خوداسمبل
2-كامپيوترهايي با سرعت ميلياردها برابر كامپيوترهاي امروزي
3-اختراعات بسيار جديد ( كه امروزه ناممكن است)
4- سفرهاي فضايي امن و مقرون به صرفه
5- نانوتكنولوژي پزشكي كه درواقع باعث ختم تقريبي بيماريها، سالخوردگي و مرگ و مير خواهد شد.
6- دستيابي به تحصيلات عالي براي همه بچههاي دنيا
7-احياء و سازماندهي اراضي    و ...

اسلاید 4 :

دنياي تكنولوژي هميشه در حال تغيير و تحول بوده است، اما بعضي از اين تحولات تنها در يك زمينه خاص از تكنولوژي نيست بلكه حوزه وسيعي از تكنولوژيها را شامل ميشود. صاحبنظران معتقدند، نانوتكنولوژي از جمله اين تحولات را رقم خواهد زد و از اين رو، رقابت سختي بين كشورها بر سر آن به وجود آمده است. «ام. س. روكو» مشاور ارشد نانوتكنولوژي بنياد ملي علوم و رييس كميته فرعي علوم، مهندسي و فناوري نانو(NSET)، وابسته به شوراي ملي علوم و فناوري امريكا مستقر در رياست جمهوري، طي مقالهيي چشمانداز آينده نانوتكنولوژي و فضاي تحقيق و توسعه حاكم بر آن در جهان را تبيين ميكند. در ادامه، چكيده اين مقاله و نكات برگزيده آن آورده شده است كه ميتواند در فرصتي كوتاه آشنايي كلي با وضعيت نانوتكنولوژي در جهان را ايجاد كند.
بر مبناي گزارشهاي رسيده از سازمانهاي دولتي در كشورهاي مختلف، ميزان سرمايهگذاري آنها در تحقيق و توسعه نانوتكنولوژي در جهان، بين سالهاي 1997 تا 2001، 5\3 برابر افزايش يافته كه بيشترين افزايش مربوط به سال 2001 با نرخ 90درصد است.
امروزه دانشمندان به شبكه گستردهاي از اكتشافات وارد شدهاند، به گونهاي كه نميتوان عرصههايي را در علوم فيزيك، زيستشناسي و مهندسي دست نخورده دانست. صنعت دريافته است كه نانو تكنولوژي مزيت رقابتي ايجاد خواهدكرد و تخمين زده ميشود تا 10 الي 15 سال آينده، توليد سالانه صنعتي نانوتكنولوژي در سطح جهان به يك تريليون دلار خواهد رسيد. كه اين ميزان توليد به حدود 2 ميليون نيروي انساني شاغل در زمينه نانوتكنولوژي نياز خواهد داشت.
امريكا توسعه پايههاي علوم و مهندسي را با راهبردي چندرشتهيي از طريق برنامه پيشگامي ملي نانوتكنولوژي آغاز كرده است و ژاپن و اروپا برنامههاي گستردهيي دارند و طرحهاي فعلي آنها براي 4 تا 5 سال آينده برنامهريزي شدهاند. كشورهاي ديگر، حوزههاي داراي پتانسيل خود را ترويج كرده اند و تفاوت ميان كشورها، در زمينه «حوزههاي تحقيق»،«سطح تلفيق برنامهها با بخشهاي مختلف صنعت» و «مقياس زماني هدفهاي تحقيق و توسعه» است. نانو تكنولوژ پتانسيل بهبود كارايي انسان، توسعه پايدار مواد، آب، انرژي و غذا، محافظت از باكتريها و ويروسهاي ناشناخته و حتي كاهش عوامل بهم زدن نظم عمومي را دارد و توسعه اين عرصه، پيش شرطي براي پيشرفت ساير فناوريهاي كليدي از جمله بيوتكنولوژي و انقلاب ديجيتال است.

اسلاید 5 :

تقريبا هيچ حوزه مهمي از شبكه تحقيق و توسعه مقياس نانو دست نخورده باقي نمانده است و ديگر اين سوال مطرح نيست كه آيا نانوتكنولوژي توسعه مييابد يا خيرأ بلكه اين سوال مطرح است كه چه كسي در هر عرصه پيشتاز خواهد بود؟ در واقع انتظار ميرود در 10 الي 15 سال آينده به سبب رشد و توسعه نانو تكنولوژي، تغييرات چشمگير علمي، فناوري و اجتماعي ايجاد شود.
تخمين زده شده است كه توليدات نانوتكنولوژي در 10 الي 15 سال آينده به يك تريليون دلار برسد. اگر تصور كنيم حداكثر براي توليد نيم ميليون دلار نياز به يك متخصص باشد، پيشبيني ميشود 2 ميليون نفر در اين زمينه مورد نياز باشد.
به نظر ميرسد دانش فني و محصولات نانوتكنولوژي در همين برهه زماني )15 10سال آينده(، رفته رفته به زندگي روزانه ما وارد شود. اين زمان، اگر آن را با فناوري اطلاعات مقايسه كنيم، زمان نسبتا كوتاهي است.
در مورد نانوتكنولوژي، عبارت «از دست ندادن قطار فعلي» در شركتهاي بزرگ و بعضي كشورها مطرح شده است. «قطار رفته» به فرصتهاي اخير در عرصههايي چون ژنتيك، بيوتكنولوژي و فناوري اطلاعات اشاره دارد. اينك همياري ميان حوزههاي همگرا، نقش موثري در تولد و رشد فناوريهاي جديد ايفامي كند و به نظر ميرسد اين همگرايي از مقياس مولكولي در حال شروع شدن است. تشخيص اينكه نانوتكنولوژي روندي كليدي در علم و فناوري قرن بيستويكم است، در سالهاي 1997 و 1998 اتفاق افتاد. كلينتون رييس جمهور وقت امريكا، اولين برنامه ملي نانوتكنولوژي را با مشاركت دستگاههاي كليدي دولت، بخش خصوصي و دانشگاه در ژانويه 2000 اعلام كرد و اين برنامه محرك فعاليتهاي ديگر كشورها شد.
در سال 2001 تقريباص همه كشورهاي توسعه يافته برنامههاي مورد نياز توسعه نانو تكنو لوژي خود را تدوين كرده بودند يا در شروع آن بودند. چندين كشور، استفاده از دفاتر هماهنگ كننده ملي را مشابه شوراي ملي علوم و فناوري امريكا اقتباس كردند. در سال 2001 بيشتر از 30 كشور در عرصه نانوتكنولوژي در سطح ملي داراي فعاليت يا برنامه هستند.

اسلاید 6 :

سرمايهگذاريهاي دولتي در علوم و فناوري نانو بين سالهاي 1997 تا 2001، بيشتر از 3 برابر شده است. در آسيا برنامههاي در حال رشدي در ژاپن، چين، كره جنوبي، تايوان و سنگاپور وجود دارد و در اين زمينه فعاليتها و توافقنامههاي مهم بين المللي افزايش يافتهاند. به عنوان مثال موافقتنامههايي بين بنياد ملي علوم امريكا و اتحاديه اروپا، APEC، روسيه و چين و همچنين ايالتهاي نيويورك امريكا و كبك كانادا امضا شده است.
از بين فرصتهاي بسيار گسترده تحقيق و توسعه، كشورهاي مختلف با توجه به تجربه و نيازهايشان، حوزههايي را براي توسعه انتخاب كردهاند. يك چالش اصلي براي پيشرفت نانوتكنولوژي، آموزش و تعليم نسل جديد نيروهاي كار ماهر با گرايش چند رشتهيي است. چالشهاي علمي و فني مشتركي نيز وجود دارد كه بين كشورها مشترك است و به دليل اهداف بزرگ انساني مورد توجه قرار ميگيرند.
به گفته كارشناسان، انتظار ميرود پروژههاي تحقيق و توسعه مشترك بينالمللي در سالهاي آينده افزايش يابند. نانوتكنولوژي با ديگر حوزههاي تحقيقات داراي وجوه مشتركي است، نه اينكه جايگزين آنها باشد.
درحالي كه محققان منفرد و گروههاي كوچكتر تحقيقاتي، بخش زيادي از تحقيق و توسعه مقياس نانو را انجام ميدهند، مراكز تحقيقاتي بزرگتر نقش اساسي در توسعه موضوعات مهم و ايجاد مشاركتها ايفا ميكنند. اين مراكز باعث همگرايي بلندمدت، فعاليت بين رشتهيي و همچنين گردهم آمدن افرادي با تجربيات و ابزارهاي مختلف مورد نياز توسعه نانوتكنولوژي ميشوند.
بخش اعظم مراكز مهم نانوتكنولوژي در سراسر جهان در يك سال اخير تاسيس شده است. علاوه بر انقلاب ديجيتال و زيست شناسي جديد ، نا نو تكنو لوژي به عنوان يك روند كليدي علم و فناوري در دهههاي آينده مورد توجه قرار گرفته است و در اين حوزه، اكتشافات بيشتري نسبت به دو حوزه ديگر اتفاق ميافتد.

اسلاید 7 :

فناوريهاي نانو، بيو و اطلاعات با همياري بزرگي با ديگر علوم رشد خواهند كرد. همگرايي علوم در جهان به سوي ابعاد نانو خواهد بود. تحقيق و توسعه علوم و مهندسي مقياس نانو، عمدتاص در مرحله پيش رقابتي است. همكاري بينالمللي در تحقيقات بنيادي، چالشهاي فني بلندمدت، علماندازهگيري، آموزش و مطالعه اثرات اجتماعي اين فناوري، نقش مهمي در تكوين و رشد اين عرصه خواهد داشت.
مقياس نانو پتانسيل تبديل شدن به كارآمدترين مقياس طولي ساخت و توليد را دارد. صنعت و گروههاي تجاري دريافتهاند كه نانوتكنولوژي، باعث تغيير ذهنيت عمومي‌ (PARADIGM Shift) در اقتصاد ميشود. اين فناوري بزودي تغييرات شگرفي را در تمام عرصهها ايجاد خواهد كرد.

اسلاید 8 :

برمبناي گزارشهاي رسيده از سازمانهاي دولتي در كشورهاي مختلف، ميزان سرمايهگذاري آنها در تحقيق وتوسعة نانوتكنولوژي در جهان، بين سالهاي 1997 تا 2001، 5/3 برابر افزايش يافته كه بيشترين افزايش مربوط به سال 2001 با نرخ 90% ميباشد. دانشمندان به شبكة گستردهاي از اكتشافات وارد شدهاند، به گونهاي كه نميتوان عرصهاي را در علوم فيزيك، زيستشناسي و مهندسي دستنخورده دانست. صنعت دريافتهاست كه نانوتكنولوژي مزيتهاي رقابتي ايجاد خواهدكرد. تخمين زده ميشود تا 10 الي 15 سال آينده، توليدات سالانة صنعتي در سطح جهان به يك تريليون دلار خواهدرسيد كه اين، به حدود 2 ميليون متخصص نانوتكنولوژي نياز خواهدداشت. آمريكا توسعة پايههاي علوم و مهندسي را با راهبردي چند رشتهاي از طريق برنامة پيشگامي ملي نانوتكنولوژي[1] آغاز نمودهاست. ژاپن و اروپا برنامههاي گستردهاي دارند و طرحهاي فعلي آنها براي 4 تا 5 سال آينده برنامهريزي شدهاند. كشورهاي ديگر، حوزههاي داراي پتانسيل خود را ترويج نمودهاند، بعضي نيز در حوزههايي كه داراي پتانسيل بازار هستند، تمركز نمودهاند. تفاوت ميان كشورها در زمينههاي "حوزههاي تحقيق"، "سطح تلفيق برنامهها با بخشهاي مختلف صنعت" و "مقياس زماني هدفهاي تحقيق و توسعه" ميباشد. نانوتكنولوژي در محيطي در حال رشد است كه مبادلات بينالمللي در آن، به علم، آموزش و تحقيق و توسعة صنعتي سرعت ميبخشد. راهبرد جهاني، همكاريهاي دوجانبه، ارتباط برنامههاي جداگانة هر كشور و جوامع تخصصي آنها و سازمانهاي بينالمللي ميباشد.

كليدواژهها: نانوعلم، نانوتكنولوژي، برنامههاي تحقيق و توسعه، بودجة تحقيقات، همكاري بينالمللي.


  1. National Nanotechnology Initiative


اسلاید 9 :

پيشرفتهاي علوم و مهندسي در مقياس نانو، نيازهاي انسان را در گشودن مرزهاي علم و فناوري برآورده ميسازد. نانوتكنولوژي براي ايجاد تغييرات متحولكننده در اجتماع و همچنين هماهنگي تلاشهاي بينالمللي براي رسيدن به اهدافي بالاتر از پيشرفت در يك حوزة علم و فناوري و يا يك ناحية جغرافيايي پتانسيل بلندمدتي دارد. يكيشدن علوم بر مبناي اجزاي سازندهاي در مقياس نانو، همگرايي فناوري را آسان ميسازد. اين فناوري پتانسيل بهبود كارآيي انسان، توسعة پايدار مواد، آب، انرژي و غـذا، محافظت از باكتريها و ويروسهاي ناشناخته و حتي كاهش عوامل بههم زدن نظم عمومي را دارد. همچنانكه آموزش، پژوهش و توليدات صنعتي ماهيت بينالمللي بيشتري پيدا ميكنند، شناسايي روندهاي جهاني و كشف فرصتهاي بينالمللي مهم خواهدبود. به برخي از اين روندها در اين مقاله اشاره شده و پيشنهادهايي براي راهبردهای كلي توسعة نانوتكنولوژي در جهان ارائه ميشود.

محيط پژوهش

عرصة علوم و فناوري نانو وسيع بوده و هنوز در تقريباً همة رشتهها و زمينههاي مربوط در حال اكتشاف ميباشد. توسعة اين عرصه، پيششرطي براي پيشرفت در ساير فناوريهاي كليدي ازجمله بيوتكنولوژي و انقلاب ديجيتال ميباشد. تقريبا" هيچ حوزة مهمي از شبكة تحقيق و توسعة مقياس نانو دستنخورده باقي نماندهاست. مزاياي نانو، نهتنها در كوتاهمدت (از طريق فناوريهاي مقدماتي مقياس نانو)، كه در ميانمدت (5 تا 15 سال) و بلندمدت نيز مبرهن است.

اسلاید 10 :

پژوهشگران و كارشناسان صنايع دريافتهاند كه در علوم و مهندسي درحال نزديكشدن به اين اندازة ناپيدا هستيم. ديگر اين سؤال مطرح نيست كه آيا نانوتكنولوژي توسعه مييابد يا خير؛ بلكه اين سؤال مطرح است كه چه كسي در هر عرصه، پيشتاز خواهدبود؟ بهنظر ميرسد سال 2001، نقطة شروع نمودار متعارف رشد S شكل براي نانوتكنولوژي باشد و ما براي رسيدن به بخش رشد صعودي منحني به 5 سال زمان نياز داريم (شكل-1). نرخ افزايش اكتشافات علمي اين بيان را تقويت ميكند. بخشي از ويژگيهاي محيط پژوهشي فعلي به شرح زير است:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید