بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

žمطالب كلاسي

žسينماتيك و ديناميك ماشينها؛ جرج اچ. مارتين؛ ترجمه دكتر محمد اسماعيل پازوكي

žMachines & Mechanisms; David H. Myszka

žطراحي مكانيزمها براي طراحان و ماشين سازان؛

مترجم: مهندس اكبر شيرخورشيديان

اسلاید 2 :

žراستاهاي مستقل حركتي جسم را درجه آزادي گويند. اجسام با درجه آزادي صفر را سازه؛ با درجه آزادي منفي نامعين يا محدود حركتي؛ و بادرجه آزادي 1 را مكانيزم گويند.

اسلاید 3 :

žسينماتيك ماشينها عبارت است از مطالعه و تجزيه و تحليلي كه راجع به حركت نسبي اجزاي ماشينها مي باشد. در اين تجزيه و تحليل تغيير مكان، سرعت و شتاب مد نظر قرار خواهد گرفت.

žحركت يك جسم صلب را مي توان برحسب يك و يا چند نقطه از آن مشخص نمود.حركت يك جسم نسبت به جسم ديگري كه ساكن است را حركت مطلق نامند.بنابراين حركت نقطه يك حركت مطلق است.

žاگر دو جسم داراي حركات مطلق مختلف باشند در اينصورت مي توان حركت آنها را نسبت بهم سنجيد.

اسلاید 4 :

žحركت دو بعدي:

Øانتقالي:تمام خطوط در وضعيت هاي مختلف موازي يكديگرند.

vمستقيم الخط:حركت در امتداد خطي مستقيم

vمنحني الخط:حركت در امتداد منحني

Øدوراني:فاصله تمام نقاط نسبت به خطي عمود برصفحه حركت (محور دوران) ثابت است.

Øتركيب انتقالي و دوراني

اسلاید 5 :

  • حركت سه بعدي:

Øحركت مارپيچي:نقطه اي در فاصله ثابت از محوري دوران و همزمان در امتداد آن محور نيز حركت نمايد.

Øحركت كروي:نقطه ضمن حركت در فضاي سه بعدي فاصله اش نسبت به يك نقطه ثابت(مركز) تغيير نمي كند.

Øحركت تناوبي؛ دوره تناوب؛ فاز؛ فركانس

اسلاید 6 :

žاعضاي محرك، متحرك و رابطها (صلب و غير صلب= انعطاف پذير)

žتماس مستقيم؛ محرك=بادامك، متحرك=پيرو

اسلاید 7 :

ž

ž

žبردار سرعت خطي محرك و متحرك داراي يك مولفه مماسي و يك مولفه قائم مي باشند.مولفهاي قائم سرعت بايد باهم برابر باشند؛ درغير اينصورت عدم تماس و يا دفرمه شدن پيش مي آيد.

žمولفه هاي مماسي نيز اگر با هم برابر باشند تماس غلتشي ( كه در اينحالت قرار داشتن نقطه تماس بر روي خط المركزين ضروريست) و اگر باهم برابر نبوده و سرعت نسبي بين آنها وجود داشته باشد تماس لغزشي خواهيم داشت؛ اختلاف مولفه هاي مماسي سرعت برابر سرعت لغزشي است.

اسلاید 8 :

žنسبت سرعت زاويه اي محرك به سرعت زاويه اي پيرو با عمودهاي ترسيمي از مراكز دوران آنها به خط انتقال و يا فاصله مراكز دوران آنها تا محل برخورد خط انتقال و خط المركزين نسبت عكس دارد.

žاگر خط انتقال خط المركزين را در نقطه اي ثابت قطع كند نسبت سرعت زاويه اي ثابت است.

ž

ž

اسلاید 9 :

žماشين وسيله اي است براي تغيير فرم و انتقال انرژي؛ موتور الكتريكي براي تبديل انرژي الكتريكي به مكانيكي بكار ميرود.

žيك مكانيزم قسمت مكانيكي يك ماشين است كه وظيفه انتقال حركت و نيرو از يك مولد به يك عضو را بعهده دارند؛ قلب ماشين. يك مكانيزم مي تواند مشتمل بر قطعات صلب باشد كه طوري چيده و به يكديگر متصل شده اند كه بتوانند حركت دلخواه و مطلوب ماشين را تضمين نمايند يا مي توان مكانيزم را زنجيره سينماتيكي شامل يك مجموعه ميله هاي صلب دانست كه ضمن اتصال يا تماس با يكديگر مي توانند نسبت بهم داراي حركت نسبي باشند.

ž

اسلاید 10 :

žاگر يكي از ميله ها ثابت بوده و حركت يكي از ميله هاي ديگر به وضعيت جديد موجب حركت ساير ميله ها در وضعيتهاي مشخص و قابل پيش بيني گردد مجموعه را زنجيره سينماتيكي مقيد (مكانيزم)و در غير اينصورت آنرا زنجيره سينماتيكي غير مقيد گويند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید