بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

کلامشل(جرثقیل خاکبردار)

معرفي

برای انجام عملیات حفاری و گود بر داری، ماشین آلات متنوعی وجود دارد که نوع و اندازه آن بر اساس نوع کار و شرایط منطقه ای تعیین می گردد . یکی از انواع این ماشین آلات کلامشل یا بیل منقاری می باشد. بهترین عملکرد این ماشین زمانی است که برای حمل و بلند کردن بار در حالت قائم از آن استفاده می شود. به عنوان مثال حفاری و تخلیه بار در داخل قیف ها و صندوقه ها از این عملیات می باشد . یکی از مهمترین مزایای این ماشین در آن است که می تواند ترازی که بر روی آن قرار گرفته است را به راحتی حفاری کند . از دیگر مزایای این ماشین انجام عملیات حفاری در انواع خاک و سنگ و حفاری در زیر آب می باشد. این ماشین قادر به حفاری در ارتفاع بالاتر و نیز عمق پایین تر از محل استقرارآن میباشد.

اسلاید 2 :

کلامشل(جرثقیل خاکبردار)

قسمتهای مهم کلامشل(بیل منقاری)

1-جام كلامشل

2-تيرك اصلي

3-كابلهاي اتصال دهنده

4- جرثقيل

اسلاید 3 :

کلامشل(جرثقیل خاکبردار)

كاربرد

كندن چاه

كندن گودالهاي عمودي

پي كني

انتقال موادازمحل دپو انبارها

تخليه مواد از واگنهاي باري خط آهن

اسلاید 4 :

کلامشل(جرثقیل خاکبردار)

مهمترين قسمت در كلامشل، جام مي باشد و ساير اجزاء ماشين برحسب نوع جام تعيين مي شود . اگر جام داراي دندانه باشد، بيشتر از آن براي كندن مواد سخت استفاده خواهد شد . ولي اگر جام بدون دندانه باشد، از آن بيشتربراي جابه جايي مواد و مصالح استفاده مي شود. اين دندانه ها را مي توان به سهولت از جام جدا كرد . برخي از انواع جام با لبه هاي برنده نيز وجود دارد كه معمولاً براي كار در زمين با سختي زياد از آن استفاده مي شود.

اسلاید 5 :

از نظر سختي كاري كه با كلامشل صورت مي گيرد، جام به سه دسته زير تقسيم بندي ميشود :

1- جام نوع سبك كه از آن براي جابه جا نمودن مواد سبك وزن استفاده مي شود.

2- جام نوع متوسط كه از آن براي كارهاي عمومي استفاده مي شود.

3- جام نوع سنگين كه از آن براي عمليات حفاري و گودبرداري استفاده مي شود.

اسلاید 6 :

از نظر نوع كار و مصالحي كه توسط كلامشل حمل مي شود، جام به چهار دسته تقسيم ميشوند:

1- چنگك لجن

2- چنگك شن

3- چنگك مخصوص حفاري هاي سنگين

4- جام كاكتوسي كه از آن  براي حمل قطعات بزرگ سنگ و مواد ديگر استفاده ميشود.

اسلاید 7 :

انواع كلامشل بر اساس نوع شاسي

معمولاً كلامشل بر روي دو نوع شاسي چرخ لاستيكي و چرخ زنجيري متصل مي شود. نوع چرخ لاستيكي و چرخ زنجيري براساس نوع زميني كه براي ان جام عمليات بر روي آن قرار مي گيرد تعيين مي شود. اگر جداول مخصوص بار مجاز كلامشل موجود نباشد، بايد ميزان 80 درصد ظرفيت جام در مورد جرثقيل چرخ لاستيكي و 90 درصد ظرفيت جام براي جرثقيل چرخ زنجيري به عنوان بار مجاز در نظر گرفته شود و اين به خاطر بارهاي ديناميكي در اثر حركت جام ميباشد.

اسلاید 8 :

عملكرد كلامشل در انواع خاك و سنگ

با توجه به اينكه كلامشل همانند سايرماشين آلات حفاري متحرك نميباشد و با استقرار در يك جاي معين عمليات گودبرداري وحمل مصالح را انجام مي دهد، لذا همانند ساير ماشين آلات حفاري نمي توان عملكرد آن را در انواع خاك و سنگ محاسبه نمود. با اين حال عوامل مختلفي در ميزان بازده كلامشل تاثيرگذار مي باشد و تعيين دقيق آن از روي جداول استاندارد به سادگي صورت نمي گيرد.

اسلاید 9 :

عملكرد كلامشل در انواع خاك و سنگ

معمولاً با زمان گيري در كارگاه و با توجه به نوع فعاليت ماشين و مصالح موجود در كارگاه بهترين ميزان توليد ساعتي براي كلامشل تعيين مي گردد. فرض كنيد در حين عمليات خاكبرداري، جام كلا مشل با حجم زيادي قطعات سنگي برخورد كند در اين حالت ميزان راندمان كاري كاهش مي يابد و يا فرض كنيد كه كلامشل براي تخليه بار در قيف استفاده شود

اسلاید 10 :

در اين حالت زمان تخليه بيش از زماني خواهد بود كه بخواهد بار را بر روي توده اي ازخاك تخليه كند . برخي از عوامل كه باعث كاهش بازده مي شوند عبارتند از:

1-وجود موانع در هنگام بارگيري                                2-ابعاد و نوع بار

3 -ارتفاعي كه بار مي بايست بلند شود.                      4-روش تخليه بار

5- ميزان تجربه اپراتور ماشين                                  6- ميزان زاويه نوسان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید