بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف:

 • مديريت مخاطرات و بحران بخش مربوط به بيمه ، بازسازي و بازتواني ، تامين و توزيع ماشين آلات ، آوار برداري ساختمانها ، آتش نشاني ،مواد خطرناك و انتقال و تدفين متوفيان كشور در چرخه مديريت بحران كشور

اسلاید 2 :

تعاريف:

به استناد مواد 1 و 2 قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ماده 1 آيين نامه اجرايي قانون مذكور تعاريف واژه ها و اصلاحات بكار رفته در متن آيين نامه به شرح پيوست مي باشد.

 • حوادث انسان ساز بزرگ : به حوادثي گفته ميشود كه جهت مديريت مقابله با آن نياز به حضور مديريتي سازمانهاي مديريت بحران شهرستانها و استانها مي باشد.

اسلاید 3 :

شرح وظايف عمومي

 • اجراي مصوبات كارگروه ها و شوراهاي بالادستي
 • انجام وظايف مربوط به مراحل پيش بيني و پيشگيري ، آمادگي، مقابله ، بازسازي و بازتواني
 • تدوين برنامه هاي ساليانه و عمليات 5 ساله كارگروه .... و ارائه آن به مراجع ذيربط به استناد بند 2 ماده 4 قانون و ماده 23 آيين نامه اجرايي آن جهت تصويب و تخصيص اعتبارات لازم.
 • جمع آوري و جمع بندي آمار و اطلاعات مربوط به خسارات وارده در بخش حوزه كارگروه و اعلام آن به مراكز ذيربط جهت تامين اعتبارات مورد نياز.
 • ارزيابي عملكرد مديران در مراحل مختلف مديريت بحران به استناد مواد 7 و 9 آيين نامه اجرايي قانون.
 • پشتيباني ، هماهنگي ، نظارت و ارزيابي بر اقدامات سازمانهاي زير مجموعه در خصوص مراحل مختلف مديريت بحران (بويژه آمادگي و مقابله)
 • تشكيل زيركارگروه بيمه – آواربرداري- تدفين آتش نشاني – بازسازي و بازتواني

اسلاید 4 :

شرح وظايف تخصصي:

 • پيش بيني و پيشگيري
 • آمادگي
 • مقابله
 • بازسازي و بازتواني

اسلاید 5 :

پيش بيني و پيش گيري

اسلاید 6 :

جمعبندی

 • ارسال فایل به پست الکترونیکی اعضا (در اسرع وقت)
 • تهیه برنامه زمانبندی جهت انجام وظایف کارگروه با محوریت دفاتر معاونت امور عمرانی و همکاری دستگاهها (بگونه ای که تا سه هفته آینده برنامه مذکورکه شامل شرح وظایف دستگاهها و برنامه زمانبندی آنها میباشد تهیه و کارگروه وارد فاز اجرایی گردد).

  پيش بيني و پيش گيري (با مسئوليت گروه نظارت دفتر فني)    (هفته اول)

  آمادگي (با مسئوليت دفتر شهري) (هفته دوم)

  مقابله (با مسئوليت دفتر روستايي) (هفته سوم)

  بازسازي و باز تواني (با مسئوليت گروه معماري و شهرسازي دفتر فني) (هفته اول)

 

 

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید