بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مدل‌های رایانه‌ای جدید، نگاه پیشین ما را نسبت به محل شکل‌گیری سیارات، در مقایسه با مدار کنونی‌شان، به چالش کشیده‌اند.
 • براساس این مدل‌ها، سیارات مشتری‌گون کاملا مدارشان تغییرکرده و باعث تغییر مکان اورانوس و نپتون نیز شده‌اند.
 • این حرکات آشفته قادر به توضیح یک افزایش ناگهانی در تعداد برخوردها (در حدود 3.8 میلیارد سال پیش) در محدوده‌ی داخلی منظومه شمسی می‌باشد.

اسلاید 2 :

 • این مدل پیش‌بینی می‌کند که:

.1پس از شکل‌گیری اولیه مدار سیارات بزرگ، تحت تأثیر ضربه‌های گرانشی [تأثیر مقطعی گرانش یک جرم کوچک] خُردسیارتِ پیرامونشان قرار گرفت.

.2مشتری و زحل از تشدید مداری 1:2 (نسبت دوره گردش مداری) خارج شدند، و این باعث بیضوی‌تر شدن مدارهایشان شد. در نتیجه به طور ناگهانی مدارهای اورانوس و نپتون بزرگ‌تر و متمایل شد.

.3اورانوس و نپتون خُردسیارت را به اطراف پرت کردند که بخشی از آنها به سمت سیارات داخلی رانده شده و باعث افزایش ناگهانی در تعداد برخوردها شدند.

اسلاید 3 :

نمای کلی

 • آرایش کنونی منظومه شمسی ممکن است شباهت بسیار اندکی با شکل اولیه‌ی خود داشته باشد.
 • این نگاهِ جدید بیشتر با نظریه‌ی ”مهاجرت سیارات“ تطابق دارد؛ پدیده‌ای که ما در منظومه‌های فراخورشیدی بسیار مشاهده می‌کنیم.
 • رد یا اثبات مدل‌های منظومه شمسی در مراحل اولیه دشوار است. امّا بسیاری از ویژگی‌های مداری بدون توضیح سیارات، دنباله دارها و سیارک ها ممکن است سرنخ‌های جدیدی را فراهم آورد.

اسلاید 4 :

مطبوعات

 • Sky and Telescope - “Chaos in the Early Solar System”

http://www.skyandtelescope.com/skytel/beyondthepage/8594717.html

 • Science News - 02/14/09 - ‘The Solar System’s Big Bang’

http://www.sciencenews.org/view/feature/id/40390/title/The_Solar_Systems_Big_Bang

 • Plan. Sci. Res. Disc. - 08/24/06 - ‘Wandering Gas Giants and Lunar Bombardment’

http://www.psrd.hawaii.edu/Aug06/cataclysmDynamics.html

تصاویر

 • برخورد به زمین در نخستین زمان‌های شکل‌گیری

شرکت خدمات تحصیلی پیرسن، ادیسن وزلی

 • شبیه‌سازی‌های رایانه‌ای متعلق است به الساندرو مربیدلی
 • تصویر هنری مشتری / نپتون کاری از مایکل کارل / astronomy.com

http://www.astronomy.com/asy/default.aspx?c=a&id=3320

مقالات  (ممکن است برای دسترسی به این مقالات نیاز به حساب کاربری داشته باشید)

 • Gomes et al., ‘Origin of the cataclysmic Late Heavy Bombardment period of the terrestrial planets’, Nature, 435, p. 466
doi: 10.1038/nature03676, 2005.

http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7041/abs/nature03676.html

 • Tsiganis et al., ‘Origin of the orbital architecture of the giant planets of the Solar System’, Nature, 435, p. 459
doi:10.1038/nature03539, 2005.

http://www.nature.com/nature/journal/v435/n7041/abs/nature03539.html

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید