بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خطر حسابرسی:

خطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در صورتهای مالی از چنان اهمیتی بر خوردار است که انجمنهای حرفه ای پیشگام چون انجمن حسابداران رسمی آمریکا ،انجمن حسابداران خبره انگلستان و ویلز، فدراسیون بین المللی حسابداران وموسسات حسابرسی بزرگ بطور جدی وپیگیر به موضوع خط حسابرسی پرداخته اند .

اسلاید 2 :

احتمال خطر حسابرسی در سطح مانده هر حساب به سه احتمال خطر ذاتی ، احتمال خطر کنترل واحتمال خطر عدم کشف تجزیه می شود .

احتمال خطر ذاتی : عبارتست از احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب با فرض این که برای آن کنترل داخلی وجود نداشته باشد .

احتمال خطر کنترل : عبارتست از احتمال این که سیستم کنترل داخلی صاحبکار نتواند به موقع از رخ دادن یک تحریف بااهمیت پیشگیری یاآن را کشف کند  .

احتمال خطر عدم کشف : احتمال اینکه روشهای  رسیدگی حسابرسان سبب شود  به این نتیجه برسند که تحریف با اهمیتی در حساب وجود ندارد در حالی که حساب مزبور واقعا حاوی تحریف با اهمیت است .

اسلاید 3 :

خطر کنترل:

1)برآورد اولیه خطر کنترل

2) برآورد نهایی خطرکنترل

برآورد اولیه : حسابرس پس از کسب شناخت اولیه از  سیستمهای حسابدارای وکنترل داخلی ، خطر های ذاتی وکنترل را براورد می کند که این براورد اولیه وی را در تشخیص قابلیت حسابرسی واحد مورد رسیدگی یاری می رساند .

برآورد نهایی: در صورت قابل حسابرسی بودن واحد مورد رسید گی حسابرس به آزمون های کنترل می پردازد که می خواهد بر انها اتکا کند . سپس با توجه به نتایج حاصل از آزمون کنترل ودستیابی به اطلاعات بیشتر در طول اجرای کار ممکن است برآورد اولیه از خطر های ذاتی وکنترل را تعدیل کند .

اسلاید 4 :

شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی وبرآورد اولیه از خطر کنترل با اهداف زیر انجام می شود:

1) تشخیص قابل حسابرسی بودن صورت های مالی

2) تدوین استراتژی حسابرسی

3) تعیین خطر عدم کشف برنامه ریزی شده

اسلاید 5 :

شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی در مرحله برنامه ریزی شامل کسب اطلاعات کلی در باره موضوعاتی چون موارد زیراست:

-محیط کنترل

-روش های کنترل

- نظارت

-گروه های عمده معاملات  و نحوه تصویب ، پردازش ، ثبت و گزارشگری آنها

-نوع وماهیت  ومیزان اسناد و مدارک حسابداری

اسلاید 6 :


 برآورد اولیه از خطر کنترل

پس از کسب شناخت اولیه از سیستم کنترل داخلی، حسابرس باید براورد اولیه ای از خطر کنترل به عمل اورد

که در بهترین شرایط دست کم معادل 30% پیشنهاد می شود . که این برآ ورد ازخطر کنترل متکی به ارزیابی اطلاعات  مقدماتی کسب شده در باره سیستم کنترل داخلی وقضاوت وی در این باره است .

 

اسلاید 7 :

برآورد اولیه از خطر کنترل

برای ارزیابی سیستم کنترل داخلی و براورد اولیه خطر کنترل بایستی چرخه های عمده معاملات را ارزیابی کرد .

چرخه های عمده معاملات معمولا شامل چرخه فروش ( فروش درامد ها ودریافت ها ) ، چرخه خرید (خرید،هزینه ها ، پرداختها) چرخه حقوق ودستمزد ( هزینه های حقوق ودستمزد ، بیمه ومالیات حقوق )  وچرخه موجودی مواد وکالا  است .

اسلاید 8 :

برآورد اولیه از خطر کنترل طبق جداول

در اینجا به عنوان نمونه  برآورد اولیه خطر کنترل برای سیستم حقوق و دستمزد ارائه می گردد.

لازم به ذکر است که این فرمها به عنوان نمونه ارائه شده است وبر اساس نیاز کار وشرایط واحد مورد رسیدگی می تواند تغییر کند.

اسلاید 9 :

شناخت اوليه سيستم كنترل داخلي

 و برآورد CR)) اوليه

اسلاید 10 :

بخش2. شناخت سیستم های حسابداری وکنترل داخلی وبرآورد خطر کنترل (نهایی).

1- پس از کسب شناخت اولیه از سیستم های حسابداری وکنترل داخلی و تصمیم حسابرس  مبنی بر پذیرش وانجام کار ،اولین مرحله اجرای عملیات ، کسب شناخت کافی از طراحی سیستم های حسابداری وکنترل داخلی وچگونگی اعمال  آنهاست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید