بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

اصول نظارت و كنترل

 • مقدمه
 • از دوران كهن تا به امروز، مبحث اختيار يكي از اساس ي ترين مباحث مديريتي به
 • شمار مي رود. آغاز گفتگو درباره سازمان ها، در مباحثي پيرامون ساختارهاي
 • تشكيلاتي و سازماني، انگيزش، بهداشت و نگهداشت نيروي انساني و .......مستلزم
 • طرح مسئله ي اختيار است.
 • مكاتب مختلف مديريت، از مديريت علمي تيلور و ديدگاه ديوان سالاري
 • ماكس وبر گرفته تا ديدگاه هاي اقتضايي مديريت، مبحث اختيار را به اشكال مختلف

اسلاید 2 :

 • در مباحث خو د مطرح نموده اند، زيرا كه اختيار، الفباي اوليه اقدامات سازماني و
 • مديريت و پايه ي مشرو عيت بخشي به فعاليت هاي اداري است،
 • اما نكته اساسي دراين است كه هر جا اختيار مطرح شده است، امر نظارت و كنترل اجتناب ناپذير بهنظر رسيده است، چرا كه اختيار و نظارت دو روي يك سكه اند و هر جا
 • اختيار تفويض گردد يقيناً بايد در آنجا نظارت وجود داشته باشد وگرنه در تحقق رسالت
 • و اهداف سازمان بايد با ديده ي ترديد نگاه كرد.

اسلاید 3 :

 • نظارت و كنترل يكي از اجزاي اصلي مديريت محسوب مي گردد به طوري كه
 • بدون توجه به اين جز ساير اجزا مديريت، از قبيل بر نامه ريزي، سازماندهي و
 • هدايت نيز ناقص بوده و تضميني براي انجام درست آنها وجود ندارد
 • در حقيقت زماني كه يك برنامه تهيه شد و براي اجراي آن سازماندهي به عمل آمد
 • و رهبري و هدايت آن مشخص شد، انتظار اين است كه هدف هاي برنامه تحقق
 • پيدا كند و در اجراي برنامه، اطم ينان وجود داشته باشد كه روند حركت دقيقاً به
 • سوي اهداف تعيين شده مي باشد

اسلاید 4 :

مفاهيم و تعاريف كنترل و نظارت :

 • دانشمندان و نويسندگان علم مديريت ، تعاريف مختلفي از كنترل و نظارت ارائه
 • نموده اند كه هر كدام از زاويه اي به اين مقوله مي نگرند و آن را مورد بررسي قرار
 • مي دهند.
 • الف) يكي از تعاريف نسبتاً جامعي كه از كنترل و نظارت انجام گرفته است
 • تعريفي است كه استيفن رابينز ارائه كرده است . از نظر ايشان، كنترل عبارت است
 • از فرايند تحت نظر قرار دادن فعاليت ها، به منظور حصول اطمينان از اين كه آن ها
 • همان گونه كه برنامه ريزي شده اند، انجام مي پذيرند و نيز اصلاح انحرافات قابل

اسلاید 5 :

 • در اين تعريف، نظارت و كنترل، فرايندي است براي كسب اطمينان از اين كه
 • اقدامات و فعاليت هاي جاري سازمان، در جهت اهداف پيش بيني شده و مطابق با
 • اقدامات برنامه ريزي شده مي باشند.
 • بنابراين مي توان گفت كه كنترل و نظارت فرايندي است كه بايدها را با هست ها،
 • مطلو ب ها را با موجودها، و پيش بيني ها را با عملكردها مقايسه مي كند و تصوير
 • روشني از اختلاف يا تشابه بين اين دو گروه از عوامل را در اختيار مسئولان و
 • مديران سازمان قرار مي دهد.

اسلاید 6 :

 • ب) از ديگر تعاريف نسبتاً جامع در مورد كنترل، تعريفي است كه رابرت ماكلر
 • ارائه كرده و در آن عناصر و اجزاي اصلي فرايند كنترل را نشان داده است . او
 • معتقد است : كنترل، تلاشي است سيستماتيك و نظام مند به منظور تعيين
 • استانداردهاي عملكرد، براي اهداف برنامه ريزي شده، طراحي سيستم بازخور
 • نمودن اطلاعات، مقايسه عملكرد واقعي با استانداردهاي از پيش تعي ين شده و
 • مشخص كردن اين كه آيا انحرافاتي در طي فرايند وجود دارد يا نه و تعيين ميزان
 • اهميت آن ها و نيز انجام اقدامات اصلاحي جهت حصول اطمينان از اين كه همه
 • منابع سازمان به شيوه اي بسيار موثر و با حداكثر كارايي ممكن در جهت دستيابي به
 • اهداف سازمان مورد استفاده قرار گرفته است.

اسلاید 7 :

 • ج) تعريفي كه آقاي دكتر صادقپور از كنترل ارائه نموده است بدين شكل مي باشد
 • كه كنترل فعاليتي است كه ضمن آن عمليات پيش بيني شده با عمليات انجام شده
 • مقايسه مي شوند و در صورت اختلاف و انحراف بين آنچه بايد باشد و آنچه
 • .( هست، نسبت به رفع و اصلاح آنها اقدام مي شود (صادقپور، 1353 ، ص 159
 • د) استونر در تعريف كنترل چنين مي گويد: كنترل مديريتي، فرايندي است جهت
 • حصول اطمينان از اين كه فعاليت هاي انجام شده با فعاليت هاي برنامه ريزي شده
 • .( مطابقت دارد يا خير (رضائيان، 1370 ، ص 558

اسلاید 8 :

هم چنين در تعريف ناظر يا كنترل كننده چنين گفته اند:

 • ناظر در لغت به معناي نگاه كننده، و در اصطلاح به شخصي مي گويند كه عمل يا
 • اعمال نماينده شخص يا اشخاصي را مورد توجه قرار داده، صحت و سقم آن عمل
 • يا اعمال را با مقياس معيني كه مشخص است مي سنجد و براي اين كار اختيار
 • قانوني دارد (مستفاد از ماده 428 قانون تجارت).
 • بنابراين با توجه به تعاريف ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه كنترل تلاش منظمي
 • است كه همواره فعاليت هاي انجام شده در سازمان را با معيار يا استاندارد كار

(اهداف) مي سنجد و پس از سنجش مي توان سه حالت را مشاهده كرد:

اسلاید 9 :

نظارت بعد از سنجش مي توان سه حالت را داشته باشد:

 • عمليات با اهداف و برنامه هاي پيش بيني شده برابر است كه نشانگر فعاليت
 • مطلوب سازمان است.
 • -2 عمليات انجام شده كمتر از فعاليت هايي است كه در اهداف و برنامه ها
 • پيش بيني شده است كه در اين صورت لازم است انحرافات ارزش گذاري شده و
 • نقاط ضعف عمليات معلوم و اصلاح شود.
 • -3 عمليات انجام شده بيش از طرح و برنامه ها مي باشد كه در اين صورت لازم
 • است پس از مطالعه ي عوامل توفيق، نسبت به اصلاح برنامه ها و طرح هاي پيش بيني
 • شده اقدام كنيم.

اسلاید 10 :

نظارت و کنترل ساختمان
ماده 33 ـ مسوولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات ملی ساختمان در طراحی واجرای تمامی ساختمانها و طرحهای شهرسازی و شهرک سازی و عمران شهری که اجرای ضوابط ومقررات مزبور در مورد آنهاالزامی است ، بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است . و وزارت مذکوربا انتشار اعلامیه و اطلاعیه ها ، آگاهی های لازم را به افراد جامعه خواهد داد 
ماده 34 ـ شهرداریها موظفند در متن تاییدیه نقشه های تفکیک زمین و متن پروانه های ساختمانی و متن پاسخ به هر گونه استعلام درباره کاربری و تراکم اراضی ، مشخصات مصوبات طرحهای جامع ، تفصیلی و هادی را که شامل نام مرجع تصویب کننده ، تاریخ تصویب و شماره وتاریخ ابلاغیه قانونی است ذکر نمایند 
ماده 35 ـ مالکان و کارفرمایانی که اقدام به احداث ساختمان می کنند موظفند از نخستین روزشروع عملیات اجرایی ، یک نسخه از نقشه ساختمان مهمور شده به مهر شهرداری و یک نسخه ازپروانه ساختمان را ، در تمام مدت اجرای ساختمان ، در محل کارگاه نگهداری نمایند تا در صورت مراجعه ماموران کنترل ساختمان در اختیار آنها گذاشته شود

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید