بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

مقدمه

آب آشامیدنی سالم برای حفظ حیات ضروری است بنابراین هر تلاشی باید انجام شود تا اطمینان حاصل شود که تأمین کنندگان آب آشامیدنی، آب سالم براي مصرف کنندگان فراهم كنند.دراین مبحث

تلاش گرديده است كه چارچوبي مطلوب براي نظارت بر سامانه های تأمین آب فراهم آيد، تا در صورت اجرا، ايمني در نقطه مصرف را تضمين نمايد.

اسلاید 2 :

اصطلاحات وتعاریف

 • بکرل: واحد رادیواکتیویته در سیستم بین المللی واحدها (SI ) می باشد و معادل یک فروپاشی(تجزیه) رادیواکتیو در ثانیه می باشد. در مورد آب آشامیدنی، به طور معمول می بایست در موردغلظت اکتیویته صحبت گردد که واحد ان Bq/l می باشد.
 • حريم كيفي آ بهای زيرزميني:
 • Groundwater Quality Protection Zone

عبارتست از تعيين محدود ه ها يا حریم های حفاظت كیفي در چندين سطح براي منابع آب زيرزميني در مقابل آلایند ه های ناشي از فعالیت های انساني كه براي هر كدام از سطوح حريم كیفي ، محدودیت ها و تغييرات خاص فعالیت های انساني وضع می گردد.

اسلاید 3 :

 • حريم كمي آب :Water Quantity Protection Area

به محدود ه اي گفته می شود كه برداشت آب در آن موجب كاهش ميزان آ بهای زيرزميني می گردد.

 • بیوفیلم: جمعیت های میکروبی که در داخل لوله ها و دیگر سطوح رشد می کنند.
 • حوضه آبخیز: قسمتی از زمین که بار شها را جمع آوری کرده و آن را در آ بهای سطحی (چشمه ها، رودخانه ها، تالاب ها) یا آب زیرزمینی پخش می کند.

اسلاید 4 :

باکتر یهای کلی فرم: گروهی از باکتری ها که حضور آنها در آب شرب می تواند به عنوان یک شاخص برای پایش بهره برداری مورد استفاده قرار گیرد.

اشرشیاکلی : باکتری که در روده انسان یافت می شود و به عنوان شاخص آلودگی مدفوعی آب استفاده می شود.

گندزدا Disinfectant : یک عامل اکسیدکننده (مثل کلر، دی اکسید کلر، ازن و...) که به آب در هر قسمتی از فرایندهای تصفیه یا توزیع افزوده می شود تا میکروارگانیسم های بیماری زا را از بین برده یا غیرفعال کند.

اسلاید 5 :

باقیمانده گندزدا: مقدار گندزدای آزاد و یا در دسترس باقیمانده پس از یک زمان تماس تحت شرایط مشخص.

کلر مورد نیاز: تفاوت میان کلر افزوده شده به آب و میزان باقیمانده کلر پس از یک زمان تماس. کلر مورد نیاز ممکن است با میزان تزریق، زمان، دما، pH ، و میزان نوع ناخالصی های آب تغییر کند.

سیستم توزیع: شبکه ای از لوله ها که از تصفیه خانه آب تا سیستم های لوله کشی مصرف کنندگان کشیده شده است.

اسلاید 6 :

آلاینده های آب آشامیدنی (میکروبی، شیمیایی رادیولوژیکی و فیزیکی يا زیبایی شناختی)

 • آلاینده های میکروبی: بیشترین خطر میکروب ها در آب برای بهداشت عمومی با مصرف آب آشامیدنی که به مدفوع انسان و حیوان آلوده شده مرتبط است، اگرچه منابع و مسیرهای دیگر تماس نیز ممکن است مهم باشند.
 • خطرات میکروبی مرتبط با آب آشامیدنی: بیمار یهای عفونی كه توسط باکتری های بيماري زا، ویرو سها و انگل ها (برای مثال پروتوزوا و کرم ها) ايجاد می شوند، متداو ل ترین و شایع ترین خطر بهداشتی مرتبط با آب آشامیدنی می باشند. میزان اثر (بار) پاتوژن ها بر بهداشت عمومی از طریق شدت و میزان شیوع بیماری های مرتبط با پاتوژن ها، میزان عفونت زايی و جمعیت در معرض تعیین می گردد. در گروه های جمعیتی آسیب پذیر، اثر بیماری ممکن است شدیدتر باشد.

اسلاید 7 :

 • نقص در ایمنی (سلامت) سیستم تأمین آب (منبع، تصفیه و توزیع) ممکن است منجر به آلودگی وسیع شود و به طور بالقوه ممکن است منجر به شیوع قابل تشخیص بیمار یها گردد. در برخی موارد، آلودگی سطح پايین که به طور بالقوه قابل تکرار می باشد ممکن است منجر به بیماری پراکنده (تک گیر) مهمی شود اما بعید است در فرآیند نظارت بر بهداشت عمومی، آب آشامیدنی آلوده به عنوان منبع بیماری شناسایی گردد.

اسلاید 8 :

 • پاتوژن های منتقله از آب چندین مشخصه دارند که آنها را از دیگر آلاینده های آب آشامیدنی متمایز می کند:
 • پاتوژن ها می توانند باعث اثرات بهداشتی (بر سلامتی) حاد و مزمن شوند.
 • برخی پاتوژن ها می توانند در محیط رشد کنند.
 • پاتوژن ها به صورت مجزا هستند.
 • پاتوژن ها اغلب تشکیل توده می دهند یا به جامدات معلق در آب می چسبند، و غلظت پاتوژن ها در طی زمان تغییر می کند، بطوریکه احتمال دریافت یک دوز عفونی از غلظت متوسط آنها در آب قابل پیش بینی نیست.

اسلاید 9 :

 • تماس با یک پاتوژن عامل یک بیماری به دوز، میزان تهاجمی بودن (در ورود به بدن موجود زنده) و عفونت زایی پاتوژن و همچنین وضعیت ایمنی فرد وابسته است.
 • اگر عفونت ایجاد شود، پاتوژن ها در بدن میزبان خود تکثیر می یابند
 • پاتوژن های منتقله از آب نیز قادرند در غذا، نوشیدنی ها یا سیستم های آب گرم تکثیر یابند. این وضعیت باعث بقاي آنها و حتی افزایش احتمال عفونت می شود.

اسلاید 10 :

 • ارزیابی کمی خطر میکروبی:(QMRA)
 • Quantitative Microbial Risk Assessment
 • یک مدل رياضي برای ارزیابی خطرات عفونی پاتوژن های انسانی می باشد که می تواند در درک و مدیریت خطرات میکروبی منتقله از آب، به خصوص آنهایی که با بیماری های پراکنده مرتبط اند، کمک کند.
 • QMRA ترکیب سیستماتیکی از اطلاعات موجود درباره در معرض قرار گرفتن (به عنوان مثال تعدادی از پاتوژن های خورده شده) و مدل دوز- پاسخ است، که برای برآورد عفونت احتمالی در اثر تماس با پاتوژن های موجود در آب آشامیدنی می باشد.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید