بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

در راستای تحقق هر چه بیشتر ضوابط موجود در طرح تفصیلی شهر اصفهان، در ارتباط با حفظ و گسترش فضای سبز، باید فرایندها و دستورالعمل های اجرای نظارت بر این ضوابط مورد بازبینی قرار گیرد، که جهت رسیدن به این هدف ضوابط مربوطه به سه دسته تقسیم می شوند :

ضوابط موجود در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار، معادل 20 درصد مساحت کل عرصه واحدهای مسکونی

 ضوابط موجود در ارتباط با پیش امدگی های موجود در  ساختمان و تداخل آنها با اشجار موجود در عرصه یا گذر

 ضوابط موجود در ارتباط با تفکیک اراضی و تخصیص سهم خدمات به فضای سبز

 

اسلاید 2 :

محور اول:

ضوابطی که در فرایند صدور پروانه و گواهی پایان ساخت باید اعمال گردد

  ضوابط موجود در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار، معادل 20 درصد مساحت کل عرصه واحدهای مسکونی

  ضوابط موجود در ارتباط با پیش آمدگی های موجود در ساختمان و تداخل آنها با اشجار موجود در عرصه یا گذر

اسلاید 3 :

ضوابط موجود در طرح تفصیلی در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار

 به منظور تأمين فضاي باز کافي در ساختمان ها و مجتمع هاي مسکوني الزاماً بايستي با توجه به ساير مفاد مندرج در همين دفترچه حداقل 40% سطح عرصه به فضاي باز ( حياط) اختصاص يابد و حداقل 20 درصد مساحت خالص عرصه پلاک در قطعات مالکيت مسکوني بايستي به پوشش گياهي ريشه دار اختصاص داد شود. (بند 10-2-5-)

تبصره 1 :

کاشت يک نهال درخت مثمر يا غير مثمر به ازا هر واحد مسکوني در فضاي آزاد قطعات مالکيت الزامي است و بايستي محل کاشت درخت در نقشه هاي معماري منعکس گردد. همچنين صدور پايان کار منوط به اجراي موارد فوق  مي باشد.

تبصره 2 :

حداقل 20% بارانداز ويا محوطه باز کارگاه هاي مجاز بايستي به فضاي درختکاري و پوشش گياهي ريشه دار اختصاص داده شود.

اسلاید 4 :

ضوابط موجود در طرح تفصیلی در ارتباط با سطح اشغال فضای سبز ریشه دار

 تأمين تعداد سطح پارکينگ مورد نياز قطعه مالکيت بايستي در حداکثر60% سطح اشغال مجاز انجام پذيرد. (بند 3-1-11-)

        تبصره 2 : در کاربري هاي مسکوني حداکثر سطح زيرزمين جهت پارکينگ بايستي معادل سطح اشغال مجاز در طبقه همکف به اضافه ايوان و حداکثر70 درصد سطح خالص عرصه باشد و حداقل 20 درصد عرصه به کاشت و نگهداري فضاي سبز ريشه دار اختصاص يابد.

üدر مجموعه سازی ها حداقل 50% فضاي آزاد بايد به فضاي سبز اختصاص يابد. اين فضا نبايد از 20% مساحت کل عرصه کمتر باشد . در اين خصوص طراحي فضاي آزاد در نقشه هاي معماري الزامي است. (بند 7-2-14-)

اسلاید 5 :

ضوابط موجود در طرح تفصیلی در ارتباط با پیش امدگی ها و تداخل آنها با اشجار موجود در عرصه یا گذر

  حداکثر مجاز پیش آمدگی در گذرهای 10 متر و بیشتر مشروط به از بین نرفتن اشجار گذر و عدم آسیب به تاج درختان، رعایت حریم انتقال نیرو، چراغ روشنایی و مبلمان شهری و ... حتی المقدور در قالب طرح های بدنه سازی به میزان زیر است. (بند 6-7-)

 در صورتی که پیش آمدگی در وضع موجود یا احتمالاً در آینده با تنه یا چتر شاخه های درختان برخورد نماید یا مزاحمت ایجاد نماید، مجاز نخواهد بود. (بند 16-7-)

اسلاید 6 :

مراحل اصلاح فرایند صدور پروانه

1- جانمایی درخت در عرصه و گذر توسط مأمور بازدید بر اساس فرم درخواست پروانه ساختمان

اطلاعات ذیل باید توسط مأمور بازدید در فرم درخواست پروانه ساختمان ( فرم شماره 1) به دقت وارد گردد :

 جانمایی درخت در گذر

 جانمایی درخت در عرصه

 عکس از محل

اسلاید 7 :

مراحل اصلاح فرایند صدور پروانه

2- لحاظ شدن مشخصات سطح اشغال فضای سبز در فرم دستور تهیه نقشه

 اطلاعات مربوط به درصد سطح اشغال، مساحت مورد نیاز فضای سبز ریشه دار و محل استقرار آن در عرصه و محل احداث درب ورودی سواره باید در جدول اطلاعات دستور تهیه نقشه درج گردد.

اسلاید 8 :

مراحل اصلاح فرایند صدور پروانه

  اصلاح فرم دستور تهیه نقشه

اسلاید 9 :

مراحل اصلاح فرایند صدور پروانه

تراکم زمین:                                  کد منطقه:                                تعداد طبقات:

کاربری زمین:                                نوع اولویت:                              40% طول پلاک شمالی:

محل احداث بنا:                             سطح اشغال زمین:                       طرح جامع ارتفاعات:

مساحت موجود:                              مساحت قابل احداث:                    ارتفاع مجاز:

                                                 نوع محدوده:                             حریم ها:

اسلاید 10 :

مراحل اصلاح فرایند صدور پروانه

3- بررسی و تایید معاون خدمات شهری منطقه در مرحله بررسی و تایید نقشه

ü  نقشه های تهیه شده باید با توجه به گزارش بازدید ثبت شده در فرم شماره 1 و فرم دستور تهیه نقشه از لحاظ:

1- سطح اشغال فضای سبز ریشه دار

2- موقعیت درخت در گذر و عرصه

3- موقعیت درب ورودی سواره

4- موقعیت و میزان پیش آمدگی ها و تداخل آنها با اشجار

به تأیید معاون خدمات شهری منطقه نیز برسد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید